Licytacja L-148-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-148-2010 - usługa wypłat świadczeń na rachunki bankowe

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Wyczółkowskiego 22
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-092
Tel.: 52 341-52-61, Faks: 52 341-57-81
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

101019-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-17 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługa wypłat świadczeń na rachunki bankowe
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych, w terminie do 5-tego i 15-tego dnia każdego miesiąca, na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego prowadzone w różnych bankach – za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel. Termin do 5-tego obowiązuje do czerwca 2010 r., w miesiącu lipcu wypłata nastąpi do 8-mego, w sierpniu do 11-tego, a od miesiąca września 2010 r. wszystkie świadczenia będą wypłacane w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca. 2. Realizacja zamówienia powinna się odbywać w ramach połączeń internetowych lub za pomocą bankowego oprogramowania sieciowego, zainstalowanego na 1 stanowisku komputerowym wskazanym przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić, konserwować i aktualizować oprogramowanie oraz niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń oraz przeszkolić pracowników w siedzibie Zamawiającego. 3. W przypadku awarii programu Wykonawcy, braku możliwości połączenia internetowego itp., Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, w czasie nie dłuższym niż dwie godziny, od telefonicznego zgłoszenia, narzędzie lub sposób realizacji dyspozycji przelewów, które zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego np. 1) realizacja zlecenia w siedzibie Wykonawcy, z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, którym Wykonawca zapewni nieodpłatny transport do swojej siedziby i z powrotem, 2) realizacja zlecenia za pomocą dostarczonego do siedziby Zamawiającego (przez upoważnionego przedstawiciela) komputer, który umożliwi przekazanie pliku w formacie VideoTel, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 4. Przetarg obejmuje szacunkowo około 30 792 dyspozycji przelewu miesięcznie, których realizacja, od września 2010 r., będzie dokonywana jednorazowo. Łącznie przetarg obejmuje szacunkowo 1 108 512 szt. dyspozycji w okresie od 01.06.2010 r. do 31.05.2013 r. 5. Średnia kwota jednej dyspozycji (świadczenia emerytalno-rentowego) wynosi około 845,83 PLN. 6. Podane dane, ilości i wartości są informacjami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz waloryzacji kwot emerytur i rent. 7. Wykonawca realizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi. 8. Wykonawca zrealizuje dyspozycje przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy. 10. W przypadku niedotrzymania terminów wypłat świadczeń Wykonawca naliczy i wypłaci świadczeniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 11. Zwroty świadczeń wpływające na konto Wykonawcy (likwidacja rachunku ROR przez świadczeniobiorcę lub inne przyczyny), zostaną przekazane na wskazane konto bankowe Zamawiającego nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat. 12. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia. 13. W razie wypłacenia środków osobie nieuprawnionej Wykonawca pokrywa szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości. 14. Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może zostać powierzone podwykonawcom.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 66.11.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od 01.06.2010 r. do 31.05.2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9 000 PLN, w terminie do 06.05.2010 r. do godz. 1000. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 63 1010 1078 0024 5318 9320 0000 prowadzony w NBP O/O Bydgoszcz z dopiskiem: Wadium - OP-2310/ 8 /10 licytacja na świadczenie usługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców. Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Jeżeli wadium jest wniesione : 1) w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi być złączona na trwale z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przy czym jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem musi być złączona na trwałe z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

sprawozdanie finansowe w części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie lata/rok obrotowe/-y

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl; 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na świadczenie usługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania jednej dyspozycji przelewu. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 0,01 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie jednej dyspozycji przelewu świadczenia emerytalno-rentowego na wskazany rachunek świadczeniobiorcy w dowolnym banku wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia, wartość 0,30 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-06 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-17 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-17 10:43:02

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Jako cenę całkowitą brutto należy przyjąć iloczyn wartości prowizji za wykonanie pojedynczej dyspozycji przelewu zaoferowanej w toku licytacji elektronicznej i szacunkowej ilości dyspozycji, określonej w opisie przedmiotu zamówienia, wynoszącej łącznie 1 108 512 dyspozycji. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, Wykonawca winien się zastosować do przypisu we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego prowadzone w różnych bankach – za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel. Zawarta w dniu .................. r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału KRUS w Bydgoszczy, zwana w umowie „Zamawiającym” a .................................................................................................................................................................. z siedzibą w ............................................................................................................................................, posiadającym NIP ..........................................., REGON ...................................................., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ......................... w Sądzie ............................. lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ............................................................ pod nr ....................................................................................... dnia ...................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 1) ............................................................................................................................................ 2) ............................................................................................................................................ Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, realizację dyspozycji przelewu środków finansowych z tytułu wypłat emerytur i rent, na wskazane przez Zamawiającego rachunki prowadzone w różnych bankach, na terenie kraju. 2. Środki na zrealizowanie zadania zostaną przekazane na rachunek Wykonawcy wskazany w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w kwocie odpowiadającej równowartości zlecenia przelewu emerytur i rent. § 2 1. Wykonawca świadczył będzie Zamawiającemu usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 w ramach internetowego i/lub elektronicznego systemu bankowego w formacie VideoTel. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2. 3. Wykonawca zrealizuje dyspozycje przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego. 4. W przypadku awarii programu Wykonawcy, braku możliwości połączenia internetowego itp., Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, w czasie nie dłuższym niż dwie godziny, od telefonicznego zgłoszenia, narzędzie lub sposób realizacji dyspozycji przelewów, które zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego np. 1) realizacja zlecenia w siedzibie Wykonawcy, z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, którym Wykonawca zapewni nieodpłatny transport do swojej siedziby i z powrotem, 2) realizacja zlecenia za pomocą dostarczonego do siedziby Zamawiającego (przez upoważnionego przedstawiciela) komputer, który umożliwi przekazanie pliku w formacie VideoTel, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 5. Wykonawca zrealizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi. § 3 1. Zamawiający będzie przekazywać środki pieniężne na wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 niniejszej umowy na rachunek techniczny Wykonawcy .......................................................................................................................................... (numer i nazwa rachunku Wykonawcy). 2. Zlecenia składane przez Zamawiającego do banku Wykonawcy będą autoryzowane w elektronicznym systemie bankowym za pomocą podpisów elektronicznych przez osoby upoważnione wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca potwierdza wykonanie zlecenia na wykazie zrealizowanych dyspozycji, wygenerowanych przez Zamawiającego. Wykaz zawiera informacje o beneficjencie (nr świadczenia, nr rachunku, imię i nazwisko), kwocie oraz tytule płatności każdego zlecenia. Potwierdzenie realizacji w formie papierowej będzie dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do następnego dnia roboczego, licząc od daty realizacji dyspozycji. 4. Wykonawca zrealizuje zbiorcze zlecenia przelewu bez konieczności otwarcia rachunku bankowego Zamawiającego w banku Wykonawcy. § 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego, b) zwracania Zamawiającemu niezrealizowanych świadczeń emerytalno rentowych na konto bankowe nr 34 1010 1078 0024 5318 9960 0000, NBP O/O Bydgoszcz, w przypadku zwrotu świadczeń z banku prowadzącego rachunek beneficjenta. c) niepobierania dodatkowych opłat za zwrot świadczeń. 2. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić, konserwować i aktualizować oprogramowanie i niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego. § 5 Rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji niniejszej umowy ma następować nie później niż w ciągu dwóch godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia. § 6 1. Strony ustalają że wysokość opłaty od każdego dokonanego przelewu na rachunek świadczeniobiorcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy będzie wynosić ........... PLN, słownie ........................................................ zgodnie ze złożoną, w toku licytacji elektronicznej, ofertą. 2. Opłata określona w ust. 1 zawiera wszystkie elementy kosztów manipulacyjnych. Zamawiający nie ponosi żadnych innych opłat z tytułu realizacji niniejszej umowy. 3. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji. 4. Wynagrodzenie będzie płatne raz w miesiącu po wykonaniu usługi na podstawie faktury VAT/rachunku sporządzonych przez Wykonawcę, na konto bankowe Wykonawcy. 5. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego. Faktura VAT/rachunek winny w treści zawierać sposób wyliczenia kwoty do zapłaty (liczba przelewów x opłata od każdego przelewu). § 7 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy według następujących zasad: a) w przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń emerytalno – rentowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% nie doręczonych świadczeń za każdy dzień opóźnienia, b) w razie wypłacenia przez Wykonawcę świadczeń osobom nieuprawnionym Wykonawca pokryje szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości. 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do zapłaty świadczeniobiorcy odsetek ustawowych z własnych środków za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. § 8 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu środki pieniężne przekazane na poczet wypłaty świadczeń. 2. Wykonawca będzie używał powierzone przez Zamawiającego środki pieniężne wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia. § 9 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2010 r. do 31 maja 2013 r. 2. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: a) przeznaczenia przekazanych środków niezgodnie z unormowaniami niniejszej umowy, b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących poufności informacji i ochrony danych osobowych, c) wyrządzenia Zamawiającemu przy realizacji umowy szkody z winy umyślnej, d) nienaprawienia przez Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego, szkody poniesionej przez Zamawiającego lub jego klientów, e) wszczęcia postępowania karnego w sprawie działalności Wykonawcy, f) powtarzającego się zawinionego przez Wykonawcę braku zdolności wykonywania usługi w oparciu o własny potencjał organizacyjno - wykonawczy. § 10 1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także do zabezpieczenia danych osobowych pobierających świadczenia oraz do przetwarzania tych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych osób wymienionych w ust. 1 innym osobom i podmiotom. § 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo bankowe. § 12 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. § 13 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. § 14 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego § 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: Załącznik nr 1 do umowy nrr2310/ 8 /10 WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO AUTORYZACJI LP. IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła