Licytacja L-148-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-148-2014 - Dostawa wody mineralnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KWP, KWP w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-090
Tel.: 52 525 53-20, Faks: 52 525-53-19
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

149016

Termin otwarcia licytacji:

2014-05-29 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wody mineralnej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego. Zamawiana ilość: Butelki plastikowe 1,5 l wody gazowanej - 110 000 szt.; Butelki plastikowe 1,5 l wody niegazowanej - 90 000 szt.; Butelki plastikowe 0,5 l - wody gazowanej 32 000 szt.; Butelki plastikowe 0,5 l wody niegazowanej 30 000 szt. Woda musi spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. Nr 85 poz. 466)15
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 15.98.10.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31/03/2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego; 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do: 1) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika. 2) dołączenia w/w pełnomocnictwa do wniosku. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik- do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymóg określony w pkt III.4.3.1 stosuje się odpowiednio.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
określone we wzorze umowy

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

I. Wymagania formalne: 1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego loginu Zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 2. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający prześle tym Wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz przypisze ich do licytacji prowadzonej na platformie UZP. Dodawanie Wykonawcy do licytacji odbywa się na podstawie jego login. II. Wymagania techniczne: Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych używanych do dostępu do systemu: komputer Pc z systemem operacyjnym Windows/Linux, z dostępem do sieci internet oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na stronie licytacji elektronicznych UZP przy użyciu loginu i hasła. Wykonawcy uzyskują dostęp do systemu umożliwiającego składanie ofert w postaci elektronicznej. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. 2. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mnie korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 3. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej: 249 600 zł brutto. W toku licytacji Wykonawcy proponują łączną cenę ofertową brutto w PLN za dostawę 262 000 sztuk butelek naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej o pojemnościach wskazanych w załączniku nr 6 do Ogłoszenia dostępnym na stronie Zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. 4. Krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi: 100.00 zł brutto. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Licytacja elektroniczna jest jednoetapowa. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-05-13 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych (pokój nr 31) ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-05-29 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-05-29 12:27:12

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl, plik pod nazwą załącznik nr 5 do Ogłoszenia - wzór umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę wody mineralnej. W powyższy sposób musi być również oznaczone opakowanie kurierskie. 2. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 2.1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oraz wymagane Oświadczenia (załącznik nr 2 i 4 do ogłoszenia) muszą być złożone w oryginale. 2.2. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 2.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 2.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.5. Poprawki we wniosku muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą wniosek. 3. Wykonawca, który w trakcie licytacji elektronicznej złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej, e-mail lub faksem, w ciągu 2 dni od daty zamknięcia licytacji, zestawienie cen według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Zestawienie to powinno zawierać informacje o cenach jednostkowych brutto w zł/szt. dla poszczególnych pojemności i rodzajów wody (gazowanej i niegazowanej), wartości brutto dla każdej pozycji i cenie ogółem brutto oferty. Suma wartości brutto wszystkich pozycji (cena ogółem brutto oferty) musi być zgodna z zaoferowaną w licytacji elektronicznej ceną najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę. Jednocześnie dane określone w kolumnach 1-6 tabeli w załączniku nr 6 do Ogłoszenia pozostają bez zmian. 4. Załącznikami do ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5, Załącznik nr 5 - Wzór umowy, Załącznik nr 6 - Zestawienie cen dot. przetargu na dostawę naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla Policji woj. kujawsko-pomorskiego. 5. Załącznik do ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła