Licytacja L-148-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-148-2016 - Przebudowa budynku leśniczówki Biały Dwór

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ryszard Gregorczyk, Nadleśnictwo Kwidzyn
Adres pocztowy: Braterstwa Narodów 67
Miejscowość: Kwidzyn, Kod pocztowy: 82-500
Tel.: 552793929, Faks: 552610055
Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Numer ogłoszenia w BZP:

130809-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-07-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku leśniczówki Biały Dwór
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Miejsce realizacji: Ryjewo ul. Grunwaldzka 116, leśnictwo Biały Dwór, działka ewidencyjna 223/1, obręb ewidencyjny Ryjewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: zał. 1.1 projekt budowlany; zał. 1.2 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; zał. 1.3 przedmiary robót. Załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie orientacyjny i pomocniczy, a ich celem jest ułatwienie Wykonawcy sporządzenia oferty. Jest on częścią opisu przedmiotu zamówienia, lecz nie może być jedyną podstawa do obliczenia oferty. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną wyżej oraz może dokonać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. Wykonawca musi przewidzieć utrudnienia związane tym, iż budynek w trakcie trwania prac będzie zamieszkały. Długość wymaganego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.10.00-2
Dodatkowe przedmioty 45.31.00.00-3
45.33.20.00-3
45.33.11.00-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 16.11.2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść napóźniej w przeddzień otwarcia licytacji..

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 130 000 zł brutto i obejmujących prace remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej 1 osoba na stanowisko kierownika budowy i robót branży konstrukcyjno - budowlanej; co najmniej 1 osoba na stanowisko kierownika robót branży sanitarnej; co najmniej 1 osoba na stanowisko kierownika robót branży elektrycznej; posiadających aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami ww. branżach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Budowlanej, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z którego będzie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, „Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby” - wzór załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zmiany istotnych postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: a. terminu wykonania przedmiotu umowy oraz terminów wykonania poszczególnych elementów wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego lub wystąpienie siły wyższej, której wystąpienie ma wpływ na realizację umowy. Termin siła wyższa oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrola którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec. b. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; c. formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; e. konieczność zmiany osób, o których mowa w § 2 umowy; f. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; g. wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji. h. w przypadku zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywał zmian zapisów umowy na podstawie nowych obowiązujących przepisów w danym czasie. W odniesieniu do zapisów pkt. c, e i f nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1) Licytacja będzie prowadzona na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. 2) Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Omyłkowe zarejestrowanie się Wykonawcy jako Zamawiającego uniemożliwi przypisanie Wykonawcy do licytacji. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, i wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 5) Wykonawca przekazuje swój LOGIN wpisując go do formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. LOGIN winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, znaków specjalnych, odstępów itp. 6) Brak wskazania LOGINu bądź brak poprawnego LOGINu we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 7) Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Podany LOGIN umożliwi Zamawiającemu przypisanie Wykonawcy do licytacji. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową rejestrację Wykonawcy na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Zaleca się, aby Wykonawcy przed korzystaniem z platformy licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zapoznali się z treścią Samouczka dostępnego na stronie internetowej https://licytacje.uzp.gov.pl...

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

.Przedmiotowa licytacja będzie licytacją jednoetapową.2.Czas trwania licytacji elektronicznej - 30 minut. 3.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.4.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN. 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacji elektronicznych na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.9.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za cały przedmiot zamówienia kwotę 152 227,27 PLN. 10.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto.11.Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena..

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-07-20 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Nadleśnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 67 82-500 Kwidzyn pok. nr 2 - sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-07-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-08-03 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości 10 % podanej ceny ofertowej brutto najpóźniej w przeddzień podpisania umowy, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1. Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2. Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3. Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5. Sformułowanie zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym na pokrycie naliczonych kar umownych. Gwarant lub poręczyciel nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy umieszczony na stronie internetowej www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl jako Załącznik nr 8 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Pozostałe informacje: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny na stronie Zamawiającego www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl, jako załącznik nr 2 do ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu - uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Przebudowę budynku leśniczówki Biały Dwór. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku: ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; składają oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wraz z dokumentami (złożonymi prze każdego wykonawcę), potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów polegających na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Wykonawca będący spółką cywilną podpisuje wszystkie dokumenty przez wszystkich współwłaścicieli, chyba, że umowa spółki w inny sposób reguluje sprawy dotyczące zakresu reprezentacji, co należy udowodnić w złożonej ofercie np. dołączyć obowiązującą kopię umowy spółki cywilnej. PEŁNOMOCNICTWO - Gdy Wykonawcę w tym spółkę cywilną reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa podpisane przez Wykonawcę. W razie złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono opatrzone klauzulą - za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w tym pełnomocnictwie podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną. Wykonawca we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej może określić, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone powinny być dołączone do wniosku w oddzielnej kopercie. W przypadku dokonania zastrzeżenia Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie powyższe jest skuteczne, jeśli Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. że: nie zostały podane do wiadomości publicznej; posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa); Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (uwaga: fakt złożenia w oddzielnej kopercie zastrzeżonych informacji nie jest wystarczający do wykazania niezbędnych działań). Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp lub też jawnych na podstawie innych przepisów. Dokumenty poświadczające powyższe okoliczności Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku. Na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów uzasadniających tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający podejmie decyzję w sprawie utrzymania utajnienia lub decyzję o odtajnieniu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w składanym po licytacji elektronicznej Formularzu oferty, tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku wskazania podwykonawców Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach umowy. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Formularz oferty, oświadczenia itp. muszą być podpisane (czytelnie lub nieczytelnie wraz z pieczątką imienną) przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek) W niniejszym postępowaniu (poza platformą licytacyjną) oświadczenia, wnioski (za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami, a także formularza i kosztorysów ofertowych), zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, o którym mowa wyżej, wysłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a w przypadku Zamawiającego - na adres kwidzy@gdansk.lasy.gov.pl , uznaje się za skutecznie przesłane i doręczone, gdy nie otrzymano komunikatu o niedostarczeniu wiadomości. Przedmiotowa licytacja elektroniczna na przebudowę budynku leśniczówki Biały Dwór będzie licytacją 1-etapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za przebudowa budynku leśniczówki Biały Dwór - 152 227,27 zł. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. Dokumenty na stronie Zamawiającego www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl - Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp - wzór; Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - wzór; Doświadczenie Wykonawcy - wzór; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - wzór; Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - wzór; Opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt Budowlany Przedmiary; Umowa - projekt; Załączniki jakie Wykonawca ma złożyć po licytacji elektronicznej: Formularz ofertowy - wzór; Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia licytacji wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - sporządzone zgodnie z projektem zamieszczonym na stronie internetowej oraz KOSZTORYS OFERTOWY z którego wynikać musi cena oferty brutto, ustalona w trakcie licytacji i w którym ceny jednostkowe będą wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu i sprawdzeniu FORMULARZA OFERTY wraz z KOSZTORYSEM OFERTOWYM. Załącznik do ogłoszenia, o których mowa w niniejszym ogłoszenie są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych ustawą Pzp.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła