Licytacja L-148-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest mppa z ofertą o wartości 1400PLN.
Dane zwycięzcy:
mppa - mppa, A.M.Projekt: Pracownia Architektoniczna Monika Pasik
Wąska10
05-205, Dobczyn


Ogłoszenie o zamówieniu L-148-2019 - Wykonanie i dostawa drukowanych folderów promocyjnych „Legendy Lublina i Łucka” dla Gminy Lublin w ramach projektu: „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łuck i Lublinie

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

554187-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-07-17 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie i dostawa drukowanych folderów promocyjnych „Legendy Lublina i Łucka” dla Gminy Lublin w ramach projektu: „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łuck i Lublinie

Usługi

Wykonanie oraz dostawa drukowanych folderów promocyjnych „Legendy Lublina i Łucka” dla Gminy Lublin w ramach projektu „Nowe życie starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zgodnie z poniższym: a) format 400 x 200 mm (200 x 200 mm po złożeniu) b) 28 stron + okładka c) kolorystyka 4+4 CMYK d) wnętrze: papier kreda matowa 150 g, lakier offsetowy matowy e) okładka: kreda 250g z wykończeniami z folii matowej i lakierem punktowym UV f) oprawa typu zeszytowego g) publikacja posiada numer ISBN h) ilości wersji językowych: - polska – 4.000 szt.; angielska – 4.000 szt.; ukraińska – 4.000 szt. Plik poglądowy: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/materialy_do_pobrania/informator-plik_pogladowy2_1.pdf Kod CPV- 79810000-5 usługi drukowania

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Usługi

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT 5% - dotyczy podmiotów będących czynnym płatnikiem podatku VAT). Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania, a w szczególności koszty materiałów, koszty wykonania i przedstawienie Zamawiającemu proofów, koszty wykonania drukowanych materiałów promocyjnych po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych proofów oraz dostawę drukowanych materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 17.272,50 PLN . Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa Czas trwania: 10 minut

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-07-09 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-07-17 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-07-17 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej- w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 6. Oświadczenie) winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9 Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 3. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Wykonanie i dostawa drukowanych folderów promocyjnych „Legendy Lublina i Łucka” dla Gminy Lublin w ramach projektu: „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łuck i Lublinie. Nr sprawy: ZP-P-I.271.74.2019

IX. Termin związania ofertą


30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin realizacji: 35 dni roboczych od daty zawarcia umowy przez Zamawiającego według następującego porządku: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty wszystkich drukowanych materiałów promocyjnych w terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy; 2) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proofy 1:1 np. okładki oraz 4 stron wewnętrznych wybranych przez Zamawiającego (bez uszlachetnień); 3) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych proofów w terminie do 2 dni roboczych od przedstawienia proofów przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofów; 4) Wykonawca wykona i dostarczy drukowane materiały promocyjne wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 15 dni roboczych od akceptacji proofów przez Zamawiającego. Kod

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie ma wymogu wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Zał. nr 4 do Ogłoszenia – wzór umowy Umowa nr ……/PN/19 Zawarta w dniu………………………………. W Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: 1) ………………………………………………………………………………. 2) ………………………………………………………………………………. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a .........................………...... z siedzibą w ............………................... przy ul. ...…….....…..................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....................…….........… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .........................……......, o kapitale zakładowym w wysokości ................................, opłaconym w ................................* (dotyczy tylko spółek akcyjnych), posiadającą numer NIP ................................ oraz numer REGON ………………, reprezentowaną przez: 1) ………………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………….. § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz dostawa drukowanych folderów promocyjnych „Legendy Lublina i Łucka” dla Gminy Lublin w ramach projektu „Nowe życie starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zgodnie z poniższym: 1) format 400 x 200 mm (200 x 200 mm po złożeniu) 2) 28 stron + okładka 3) kolorystyka 4+4 CMYK 4) wnętrze: papier kreda matowa 150 g, lakier offsetowy matowy 5) okładka: kreda 250g z wykończeniami z folii matowej i lakierem punktowym UV 6) oprawa typu zeszytowego 7) publikacja posiada numer ISBN 8) ilości wersji językowych: - „Legendy Lublina i Łucka” - polska – 4.000 szt.; - „Legendy Lublina i Łucka” -angielska – 4.000 szt.; -„Legendy Lublina i Łucka” - ukraińska – 4.000 szt. 9) Plik poglądowy: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/materialy_do_pobrania/informator-plik_pogladowy2_1.pdf 2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu proofów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2); 2) wykonania druków po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych proofów; 3) dostawy druków do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń. 4. Wykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 3, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę. 5. Wykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 3, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę. 6. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane ust. 3 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób, wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2000 zł (słownie:dwa tysiące złotych). § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 35 dni roboczych od daty zawarcia umowy przez Zamawiającego według następującego porządku: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty wszystkich drukowanych materiałów promocyjnych w terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy; 2) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proofy 1:1 okładki oraz 4 stron wewnętrznych wybranych przez Zamawiającego (bez uszlachetnień); 3) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych proofów w terminie do 2 dni roboczych od przedstawienia proofów przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofów; 4) Wykonawca wykona i dostarczy drukowane materiały promocyjne wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 15 dni roboczych od akceptacji proofów przez Zamawiającego. § 4 1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcami wyznacza Panią Agatę Patoletę, tel. 81 466-38-37, e-mail: agata.patoleta@lublin.eu, Kierownika Referatu ds turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. 2. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania zamówienia. § 5 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, znajdującego się przy ul. Leszczyńskiego 23, Lublin (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą), we własnym zakresie, na własny koszt. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 6 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy, najpóźniej 2 dni robocze po dostawie. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną oraz mailową. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z magazynu Zamawiającego. W takim przypadku mają zastosowania § 10 ust. 1 pkt.3). 3. Wykonawca usunie wady lub braki w terminie 7 dni od dnia poinformowania Wykonawcy o ich stwierdzeniu. 4. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 5. Termin określony powyżej w ust. 3 nie stanowi przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. § 7 1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości …......... zł netto (słownie: ..................… złotych), powiększone o podatek VAT w wysokości 5 % tj. …………. (słownie: ………………….. złotych), co daję łączną kwotę brutto w wysokości ………………. (słownie: .......… złotych). 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania, a w szczególności koszty materiałów, koszty wykonania i przedstawienie Zamawiającemu proofów, koszty wykonania drukowanych materiałów promocyjnych po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych proofów oraz dostawę drukowanych materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 6 umowy. 4. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób , o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego. * niewłaściwe skreślić 5. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust.1, podpisany przez obie strony umowy bez uwag i zastrzeżeń. 6. Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 1 płatne będzie ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta na 2019 rok, dz. 921, rozdz. 92195 § 4308 i 4309 zadanie: Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie. 7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. § 8 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) . ..................................................... 2) ...................................................… § 9 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiajacego o przyczynie odstąpienia . W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. 4. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień dotyczących kar umownych (w tym za zwłokę). § 10 1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy trwającą nie dłużej niż 5 dni– w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 1 pkt. 2) i 4), 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy trwającą dłużej niż 5 dni– w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 1 pkt. 2) i 4), przy czym pierwsze 5 dni zwłoki liczone jest zgodnie z punktem 1) powyżej; 3) za dostawę druków niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, niezgodnych z proofami zaakceptowanymi przez Zamawiającego lub w ilości nieodpowiadającej przedmiotowi umowy określonemu w § 2 ust 1. – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. Nie wyłącza to zastosowania postanowień ust. 1 pkt. 3). 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 z wyłączeniem sytuacji opisanych w §9 ust. 1 i 2. 4. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 11 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1)- zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2)- stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 4. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w § 11 ust. 2-3. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 13 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca ………….………………… ………………………… ………….………………… Kontrasygnata Skarbnika Miasta Lublin ……………………………………

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Iwona Wieżel – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z w wykonawcami w zakresie merytorycznym jest: p. Agata Patoleta - Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 pok. 108, tel 81/466 38 37. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 05.07.2019r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowieniapubliczne/ biezace-zamowienia- publiczne/usługi/ 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 3.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 3.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 3.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 3.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3.8. Posiada Pani/Pan: 3.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 3.9. nie przysługuje Pani/Panu: 3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła