Licytacja L-150-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-150-2011 - Papier do drukarek, wizytówkowy, samoprzylepny

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dowództwo 1 Brygady Logistyczne, MON
Adres pocztowy: Powstańców Warszawy 2
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-915
Tel.: 261 411 640, Faks: 261 411 234
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

153148

Termin otwarcia licytacji:

2011-07-04 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Papier do drukarek, wizytówkowy, samoprzylepny
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5295 szt. opakowań i rolek papieru do drukarek igłowych ( papieru komputerowego ) i termicznego. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia powinny; być dopuszczone do obrotu oraz posiadać minimum 12. miesięczny okres gwarancji jakości użycia liczony od daty dostawy ponadto dla papieru samokopiującego min 5. letni okres gwarancji na zdolność kopiowania oraz min 20. letni na trwałość kopii, a dla papieru termicznego 5 letni okres gwarancji na trwałość kopii Produkty powinny być fabrycznie nowe; wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, fabrycznie zapakowane [będą posiadać znak firmowy producenta, etykiety a także nienaruszone cechy pierwotnego opakowania].
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.40-4
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.41-1
30.19.76.30-1
30.19.93.10-6
30.19.94.10-7

Termin wykonania zamówienia:
14 dni od dnia podpisania umowy przez wykonawcę

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wymagane w wysokości 2000,00 zł Wadium powinno być wniesione przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektroniczne. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w pkt. 45 ust. 6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć przed terminem otwarcia ofert w kopercie do kancelarii w siedzibie Zamawiającego. Kopertę należy opisać: wadium sprawa nr 02/Łącz/D/11. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należnego wykonania umowy określa ustawa w art. 46 i 148 ust. 4.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna – opis parametrów papieru z którego wynika, że parametry oferowanego papieru są równoważne parametrom papieru opisanym przez zamawiającego. Jeżeli przedmiotowy opis nie jest pobrany ze strony internetowej producenta lub zawarty w katalogu produktów producenta, powinien być podpisany przez osobę reprezentującą producenta.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu do składania ofert w licytacji

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://1blog.pow.mil.pl ;

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. – nie jest wymagany podpis elektroniczny. 1.2. Po zarejestrowaniu się w systemie http://licytacje.uzp.gov.pl, ,wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC ( lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-06-20 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria na 1. piętrze sztabu p. 108-110, w siedzibie zamawiającego adres: JW. 1189 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2, otwarta w dni robocze od 07.30 do 15.30

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-07-04 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-07-04 10:48:21

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymaga się

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatności będą realizowane przelewem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu zamówienia. 3. Zamówienie uważa się za wykonane gdy przedmiot zamówienia został dostarczony do miejsca przeznaczenia, z chwilą jego odbioru technicznego i ilościowego, potwierdzonego przez Zamawiającego. GWARANCJA 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby: - stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, - mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich prze¬znaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2. Podstawę reklamacji stanowi „Protokół reklamacji" wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady. 3. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów poprzez dostarcze¬nie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji. 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu za¬miast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmia¬nie. 5. Na dostarczone wyroby Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta w punktach nie uregulowanych niniejszą umową na okres ... miesięcy a dla papieru samokopiującego na okres ... lat na zdolność kopiowania oraz na okres ... lat na trwałość kopii, a dla papieru termicznego ….lat na trwałość kopii, licząc terminy od daty podpisania protokółu przyjęcia przez przedstawicieli Zamawiającego. 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wy¬robów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 7. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wy¬robach Wykonawca: 8.1 Rozpatrzy Protokół reklamacji w ciągu 3 dni licząc od daty jego otrzymania, o czym bezzwłocznie zawiadomi Zamawiającego, 8.2 W uzgodnionym terminie wymieni wadliwy wyrób na nowy, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty uznania Protokółu reklamacyjnego 8.3 Zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów powiększoną o karę umowną w wysokości 5 % ich ceny ofertowej jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z pkt. 8.2. 9. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 3 dni, przyjmuje się, że została ona uznana. KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokość 0,5% ceny ofertowej niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy. Wyliczony opust pomniejsza wartość brutto umowy i powinien być uwzględniony w wystawianej przez Wykonawcę fakturze. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę należnego opustu, Zamawiający pomniejszy należność z tytułu opustu, z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 2. W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 10 dni lub wykonawca odmówi realizacji umowy albo wykonawca wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w aspekcie: miejsca, ilości, jakości, asortymentu- zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca dodatkowo pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z koniecznością zakupu niedostarczonego towaru u innego wykonawcy. Zapłata dodatkowych kosztów powinna być poprzedzona wezwaniem do jej uregulowania. 3. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. INNE POSTANOWIENIA 1. Towar dostarcza franco do magazynu w siedziby Zamawiającego Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty zamknięcia licytacji szczegółowej specyfikacji cenowej do umowy zawierającej nazwę handlową oferowanego papieru i producenta ( Załącznik nr 2 ). Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu ujętego przez wykonawcę w specyfikacji cenowej , tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. 2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem do momentu otwarcia licytacji. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Informacje dotyczące przebiegu postępowania zamieszczane będą na stronie zamawiającego. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce Moje wiadomości. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Piotr WAGNER – tel. /48-52 / 378 1650 , faks (48-52) 378 1234 4. 1.Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, ( załącznik nr 1 ). Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do wniosku. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Zamawiający żąda, aby wykonawca wraz z wnioskiem przedstawił dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki, aktualny rejestr handlowy czy umowę spółki cywilnej. Wymagane dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako nadal aktualne. 6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem: Przetarg – papier sprawa 02/Łącz/D/11 - nie otwierać przed 20.06.2011 r. godz. 10:00. 7. Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie zwłaszcza w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum zamawiający zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy może żądać od wykonawcy odpisu umowy regulującej ich współpracę. 8. Przed podpisaniem umowy, na żądanie zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić umowę dotyczącą realizacji części zamówienia przez podwykonawcę. 9. Wzory załączników dostępne są na stronie internetowej zamawiającego. 10. Podmioty występujące wspólnie każdy oddzielnie (konsorcjum s.c.) przedstawi dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę. 13. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła