Licytacja L-150-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-150-2014 - zakup wraz z dostawą kopert

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Biuro Zamówień Publicznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
Adres pocztowy: al. Niepodległości 190
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-608
Tel.: 22 592 64 20, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

153402-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-05-29 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup wraz z dostawą kopert
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (rozładowanie palet i złożenie ich we wskazanym miejscu) do 22 jednostek organizacyjnych KRUS na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kopert białych - 11 rodzajów kopert do ręcznego oraz 4 rodzajów kopert do automatycznego pakowania korespondencji w łącznej ilości: 13.898.000szt., pakowane po 250szt. 500szt. i 1.000szt. w kartonie. Szczegółowe ilości oraz charakterystykę poszczególnych rodzajów kopert zawiera wzór umowy. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany dla każdej z wymienionych pozycji (Zamawiający nie dopuszcza pominięcia/niedostarczenia któregokolwiek z rodzaju kopert). Zamawiający wymaga, aby zaoferowane koperty pochodziły z bieżącej produkcji tzn. były wyprodukowane nie wcześniej niż w I kwartale 2014 roku
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Dostawa przedmiotu zamówienia do 22 Jednostek Organizacyjnych KRUS powinna nastąpić w terminie najpóźniej do 7 tygodni od podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych). Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wniesienia wadium w zaproszeniu do składania ofert (postąpień).

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
oświadczenie wykonawcy, że oferowane koperty pochodzą z bieżącej produkcji tzn. zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w I kwartale 2014 roku. (Wniosek - pkt 3)

Inne niewymienione dokumenty

--. wypełniony - formularz Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, --. login - umieszczony w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem LOGIN, --. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) -wymagane również, gdy Wniosek składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a Wniosek nie jest podpisany przez wszystkich członków konsorcjum, --. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w pkt VIII. 3. Informacji dla Wykonawców.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien zarejestrować się w tym systemie, a następnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji, chyba że prawidłowy login zostanie przekazany w terminie najpóźniej - na 1 dzień przed otwarciem licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2. Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej system automatycznie wygeneruje dane wybranego Wykonawcy, a Zamawiający zamieści te dane na swojej stronie internetowej http://www.krus.gov.pl. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II - Informacji dla Wykonawców. Cena wywoławcza: 490.000,00 PLN (brutto). Minimalne postąpienie 800.00 PLN brutto (słownie: osiemset złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia lub jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 8. Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00. Dokładny termin Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 9. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. UWAGA! System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Ponadto Zamawiający zachęca do zapoznania się z informacjami dostępnymi na Platformie Licytacji Elektronicznych UZP w zakładce Samouczek

Minimalna wysokość postąpienia

800.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-05-16 09:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Biuro Zamówień Publicznych Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa pok. 101 - kancelaria lub drogą pocztową.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-05-29 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-05-29 10:14:09

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,0% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w Rozdziale II, Informacji dla Wykonawców. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć: - wyliczone ceny jednostkowe zgodnie z paragrafem 1 wzoru umowy. - po 1 szt. każdego rodzaju oferowanych kopert.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła