Licytacja L-150-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest systemgraf z ofertą o wartości 7200PLN.
Dane zwycięzcy:
systemgraf - System-Graf, System_Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski
Zemborzyce Tereszyński73B
20-515, Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-150-2018 - Wydruk publikacji: ”Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie. 2nd Chance - Integrated Action Plan”, opracowanej w ramach projektu „2nd Chance”

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

534997-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-19 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wydruk publikacji: ”Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie. 2nd Chance - Integrated Action Plan”, opracowanej w ramach projektu „2nd Chance”

Usługi

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na druku oraz dostarczeniu do siedziby Urzędu Miasta Lublin następującej publikacji: - Książka – „Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie. 2nd Chance – Integrated Action Plan”: Format : A4 (210 x 297 mm) Strony: 100 stron Druk : kolor 4+4 CMYK Papier: papier kreda mat 120 g/m2 Okładka Druk: kolor 4+0 CMYK Papier : kreda błysk 300 g/m2 Oprawa: szyto-klejona wzdłuż dłuższej krawędzi (pion) Publikacja posiada numer ISBN. Nakład: 500 szt.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowana jedną z ww przeglądarek lub przeglądarka równoważną, podłączony do sieci Internet

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postapień, niezbedne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złozona w toku licytacji przestaje wiżać, gdy inny Wykonawca złożył oferte korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złoytych oraz ewentualnie w groszach: grosze nalezy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 5 % – dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT) w szczególności: -koszty związane z zakupem materiałów; -koszty związane z wykonaniem wydruku próbnego; -koszty związane z drukiem przedmiotu Umowy; -koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postapienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców bioracych udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złozonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiajacych identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 10 800,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postapienia wynosi: 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-04-11 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-19 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-04-19 12:05:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2.. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ-Wydruk publikacji: ”Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie. 2nd Chance - Integrated Action Plan”, opracowanej w ramach projektu „2nd Chance”-Nr sprawy: ZP-P-I.271.35.2018.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia: 14 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego do druku materiału graficznego w formie pliku elektronicznego

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA nr …......../MKZ/18 zawarta dnia …......................................... 2018 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, 20-109 Lublin, plac Władysława Łokietka 1, NIP: 9462575811, reprezentowaną przez: 1. ................................ 2. ................................ zwaną dalej „Zamawiającym”, a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: § 1 [Przedmiot Umowy] 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów. 2. Zakres zamówienia obejmuje wydruk publikacji „Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie. 2nd Chance – Integrated Action Plan”, opracowanej w ramach europejskiego projektu „2nd Chance”. 3. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na druku oraz dostarczeniu do siedziby Urzędu Miasta Lublin następującej publikacji: - Książka – „Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie. 2nd Chance – Integrated Action Plan”: Format : A4 (210 x 297 mm) Strony: 100 stron Druk : kolor 4+4 CMYK Papier: papier kreda mat 120 g/m2 Okładka Druk: kolor 4+0 CMYK Papier : kreda błysk 300 g/m2 Oprawa: szyto-klejona wzdłuż dłuższej krawędzi (pion) Publikacja posiada numer ISBN. Nakład: 500 szt. 4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Umowy w oparciu o przekazane przez Zamawiającego pliki elektroniczne z przygotowanym do druku materiałem. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbny wydruk publikacji, w postaci wybranych 5 stron wraz z ilustracjami, celem uzyskania akceptacji w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego do druku materiału graficznego w formie pliku elektronicznego. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia – z wniesieniem – do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta Lublin, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Złota 2) we wskazane miejsce, w pudłach kartonowych o wadze nie przekraczającej 10 kg. Rogi książek muszą być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie transportu. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń do składania (łamania), a także drukowania. 8. Wykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust.7, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na umowę o pracę. 9. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust.7 czynności, Zamawiający może w szczególności, żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.7, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób, wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, w terminach tam wskazanych, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczaniem kar umownych w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki. § 2 [Realizacja Umowy] 1. Termin wykonania: 14 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego do druku materiału graficznego w formie pliku elektronicznego. 2. Wykonawca oświadcza, że w zakresie objętym Umową dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy innej osobie/podmiotowi, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej/jego działanie, jak za własne. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje samodzielnie lub przy pomocy Podwykonawców. 5. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) ...................................................... 2) ...................................................... 6. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Lublin. 7. Strony powołują do kontaktów związanych z wykonaniem Umowy: 1)Osobą kontaktową po stronie Zamawiającego są: Katarzyna Czerlunczakiewicz, e-mail: kczerlunczakiewicz@lublin.eu, tel. (81) 4662665; Michał Trzewik, e-mail: mtrzewik@lublin.eu, tel. (81) 4662665. 2)Osobą kontaktową po stronie Wykonawcy jest/są ………………………………………….:e-mail: …………………………... , tel.: ........... 8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy pliki w formie elektronicznej w terminie najpóźniej 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 9. W przypadku braku ze strony Zamawiającego akceptacji przedłożonego wydruku próbnego publikacji, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi i zastrzeżenia drogą elektroniczną, w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania w/w wydruku próbnego publikacji. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonych prób. 10. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, poczynionych w trybie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, z zastrzeżeniem skutków wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. § 3 [Odbiór Usługi] 1. Przedmiot Umowy, o którym mowa § 1, odebrany zostanie na podstawie Protokołu Odbioru stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z procedurą odbioru opisaną w niniejszym paragrafie. 2. Odbiór przedmiotu Umowy odbywa się poprzez podpisanie Protokołu Odbioru bez uwag przez obydwie strony Umowy w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia go Zamawiającemu. 3. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi rozbieżność pomiędzy plikami przekazanymi do druku, a wydrukowanym przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub naprawienia przedmiotowych rozbieżności. 4. W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do Protokołu Odbioru, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca przystąpi do usunięcia przedmiotu zastrzeżeń i przekaże Zamawiającemu poprawiony przedmiot odbioru w terminie 3 dni roboczych. 5. Ponowny odbiór Usług i przedstawienie Protokołu Odbioru do akceptacji nastąpi w trybie przewidzianym dla odbioru pierwotnego. § 4 [Wynagrodzenie oraz zasady płatności] 1. Wykonawca, za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………………………....……………… zł brutto (słownie: …………………………………….. złotych, 00/100) - w tym podatek VAT 5% - dotyczy podmiotów będących czynnym płatnikiem podatku VAT. 2. Kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający zapłaci na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT po odebraniu przedmiotu Umowy. 3. Należność płatna: dział 710, rozdział 71095, § 4308, § 4309 (zadanie budżetowe: MKZ/W/761/00/10/0001). 1. 2. 3. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy niezbędne do jego wykonania oraz należny podatek (dla podmiotów będących płatnikami podatku), w szczególności: koszty związane z zakupem materiałów; koszty związane z wykonaniem wydruku próbnego; koszty związane z drukiem przedmiotu Umowy; koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego. 5. Należność zostanie wypłacona na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 6. Faktura zostanie wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy na następujące dane: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811. 7. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. § 5 [Kary umowne i odpowiedzialność] 1. W razie przekroczenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki przysługuje kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 3 dni robocze, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu z zachowaniem uprawnienia wynikającego z ust. 1. 3. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego rozbieżności, o których mowa w § 3 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy nienależycie wykonany element przedmiotu Umowy. 4. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 6 [Postanowienia końcowe] 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie, 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego z § 4 ust. 1. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 4. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy prawo zamówień publicznych. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 6. Spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. Strony jednak zastrzegają, że będą, w miarę możliwości, dążyć do polubownego załatwiania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z wykonania niniejszej Umowy. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury: p. Anna Ziółkowska- Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 17. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiajacego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjasnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjasnienie treści ogloszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiajacego nie później niż do końca dnia 06.04.2018r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjasnieniami zamawiający udostepnia na stronie internetowej zamawiajacego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła