Licytacja L-152-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-152-2009 - Dostawa papieru kserograficznego

Dane zamawiającego

Ewa Til, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
Chopina 52 m. blok 10
66-400, Gorzów Wlkp.

Numer ogłoszenia w BZP:

248258 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-06 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

2. Parametry techniczne papieru: 1)format A 4, 2)gramatura 80g/m2 , 3)gładkość (wg Bendsten) 180±50 cm3/min, PN-93/P-50166.02, 4)białość CIE 161±2, PN-ISO 11475:2002, 5)wilgotność 3,8-5,0 %, PN-ISO 287:1994, 6)1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek), 7)możliwość zastosowania papieru w drukarkach laserowych. 3. Przewidywane roczne zapotrzebowanie: 7.500 ryz w skali roku (podana ilośc jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowa

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pelnym zakresie mogą korzystac wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl . 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiajacemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i wraz z wnioskiem przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3.W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows/Linux spełniajacy wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyzszej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 5 groszy. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.05 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-31 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 Pzp tj.: 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. -Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. -Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada prawo do wykonywania określonej w zamówieniu działalności gospodarczej . 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia -Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia i ewentualnych pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. -Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznik nr 3 lub dołączy do oświadczenia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. -Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia. -Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznik nr 3. 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. -Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści dokumentów z US i ZUS oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2. -Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznik nr 2. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków i dołączonych do wniosku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę do niniejszego postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, wg wzoru załącznik nr 1, należy dołączyć: 1.1 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp –załącznik nr 2. 1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp –załącznik nr 3. 1.3 wzór umowy – zaakceptowany ( parafowany) przez Wykonawcę. Załącznik Nr 4. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. Zamawiający żąda załączenia do wniosku następujących dokumentów: 2.1 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2 – dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 2.3 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4 – aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty wymagane w punkcie 2 zgodnie z przepisami § 2 rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r., Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Dz. U. Nr 188, poz. 1155 ). 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wniosek powinien zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 5.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”. 5.2 dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). .

IX. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy od podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl .

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca zawarł z nim umowę. Wzór umowy oraz pozostałe załaczniki wraz z ogłoszeniem dostępne są na stronie Zamawiającego: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl .

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Cena: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za 1 ryzę papieru. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów: 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamkniecia licytacji Zamawiajacy i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną zapośrednictwem platformy licytacyjnej. Wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są: - w sprawach formalnych: Ewa Til, tel. Nr (095) 7 256 403, - w sprawach technicznych: Tomasz Góral, tel. Nr (095) 7 256 822 Przekazanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (nazwą firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.,ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp.,pokój 118 - Biuro podawcze. Z dopiskiem: wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego. Nie otwierać przed dniem 31.07.2009r. Godz. 10:00. Istotne warynki umowy: Zamawiajacy wymaga by Wykonawca zawarł z nim umowę. Wzór umowy oraz pozostałe załaczniki wraz z ogłoszeniem dostępne są na stronie Zamawiającego: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl .

Informacje o wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-31 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-31 13:03:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła