Licytacja L-152-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-152-2011 - Zakup systemu informacji prawnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Skarbowa w Katowicach, Izba Skarbowa w Katowicach
Adres pocztowy: Damrota 25
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-022
Tel.: 32 2076000, Faks: 32 2076010
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

159446-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-06-30 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup systemu informacji prawnej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na użytkowanie dla Izby Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, dla lokalizacji w Częstochowie oraz dla Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej. Instalacja systemu na serwerze udostepnionym przez Zamawiającego dla stanowisk stacjonarnych bez limitu jednoczesnych dostępów, - dostawa licencji na użytkowanie systemu dla 12 stanowisk mobilych (bez konieczności podłączenia do internetu), - aktualna baza danych Krajowego Rejestru Sądowego - 5 dostępów sieciowych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od 06.08.2011 do 05.08.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Oceny spełnienia warunku dokona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o ww. oświadczenie złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który posiada na własnym rachunku środki finansowe w wysokości co najmniej 60.000 zł lub ma zdolność kredytową na co najmniej 60.000 zł.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.isnet.katowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest darmowa). 1.2. Wykonawca w celu umożliwienia Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl oraz przekazać Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji informacji o swoim loginie 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: (komputer klasy PC lub równoważny) z systemem operacyjnym WINDOWS/LINUX oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Od otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają autymatycznej klasyfikacji. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych (grosze należy oddzielić kropką). Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności koszty dostawy oprogramowanie oraz nośników z aktualizacjami do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 4. do niniejszego ogłoszenia, koszty szkolenia pracowników w lokalizacjach wskazanych w zalączniku nr 3. do niniejszego ogłoszenia oraz należny podatek VAT. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-06-24 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-06-30 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-06-30 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy jest załączony do wniosku o dopuszczenie do licytacji.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła