Licytacja L-153-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-153-2009 - dostawa papieru kserograficznego i art biurowych

Dane zamawiającego

Sylwia Zielińska, Ministerstwo Skarbu Państwa
Krucza 36/Wspólna 6 36
00-522, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

121937-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-07 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego, etykiet samoprzylepnych i artykułów biurowych na potrzeby pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa i Delegatur Ministra Skarbu Państwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości został określony w Załączniku nr 1 do ogłoszenia, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.msp.gov.pl

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego, etykiet samoprzylepnych i artykułów biurowych będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 zł. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający określił kwotę wywoławczą - 240.428,00 zł brutto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto..

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-07 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. co oznacza, że WYKONAWCA musi spełniać następujące warunki: a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; b) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; c) Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 3 zamówienia związane z wykonaniem usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. dostarczenie papieru kserograficznego, etykiet samoprzylepnych i artykułów biurowych.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - według wzoru Załącznik nr 3, wzór dostępny na stronie www.msp.gov.p,. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 odpowiednio pkt 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - według wzoru Załącznik nr 4, wzór dostępny na stronie www.msp.gov.p.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

31.12.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msp.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.msp.gov.pl. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsamy z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniem wymienionymi w ogłoszeniu musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wymagane dokumenty oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Wniosek oraz wymagane dokumenty i oświadczenie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do wniosku przez Wykonawcę. 4. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 5. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego, etykiet samoprzylepnych i artykułów biurowych - nie otwierać przed terminem 7.08.2009 r.” na adres: Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/ Wspólna 6 00-522 Warszawa pok. nr 223 – Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego 6. Przekazywanie zaproszenia do składania ofert, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji do otwarcia licytacji odbywa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. 7. Przekazywanie wniosków, zawiadomień, i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy, na której prowadzona jest licytacja.

Informacje o wadium:

Zamawiajacy nie wymaga wadium w postępowaniu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-07 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-01 15:28:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła