Licytacja L-153-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-153-2012 - Projekt elektryczny - SOSzW ul. Broniewskiego 1

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Nowego Sącza , Miasto Nowy Sącz
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Nowy Sącz, Kod pocztowy: 33-300
Tel.: 018 4486600, Faks: 018 4437863
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

108847-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-06-11 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt elektryczny - SOSzW ul. Broniewskiego 1
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły i internatu oraz usunięcie usterek wskazanych w protokole z pomiarów ochronnych w części nowej /dobudowa/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu”. 2. Szczegółowy zakres opracowania projektowego (przedmiotu zamówienia) obejmuje: a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowych instalacji elektrycznych i urządzeń wewnętrznych w 5 egz.: - nowy układ pomiarowy uzgodniony przez Zakład Energetyczny, - główny wyłącznik prądu (wyłącznik p. poż), - WLZ, - tablice rozdzielcze elektryczne wnękowe wraz z aparaturą modułową ( wyłączniki typu „S”, wyłączniki różnicowo prądowe, ochronniki przepięciowe, wyłączniki główne tablic z lampkami sygnalizacyjnymi, - instalacje oświetlenia podstawowego, - instalacja oświetlenia nocnego /budynek internatu/, - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, - instalacja gniazd, - instalacja siły, - instalacja zasilania komputerowych z gniazdami na klucz oraz tablicami zasilania komputerów, - instalacja RTV, - instalacja połączeń wyrównawczych, - wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz; b) przedmiar robót - 3 egz.; c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz.; d) kosztorys inwestorski - 2 egz.; e) Ewentualne uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami - przy uwzględnieniu zaleceń podanych w protokołach okresowej kontroli przewodów kominowych i opinii z przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych oraz ich podłączeń w obiektach szkolnych; f) Opracowania projektowe winno spełniać wymogi dla wykonania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę; g) Jednokrotną aktualizację przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 15 dni od wezwania; h) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r nr 212 poz. 1766.); i) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 3. Wymaga się aby przedmiotowe opracowanie odpowiadało wymogom: a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389); c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami); d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.); e) Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), f) Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). g) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). 4. Wymaga się, aby na dzień przekazania przedmiotu umowy, dokumentacja spełniała wszystkie obowiązujące wymogi w zakresie Prawa budowlanego oraz ochrony środowiska. 5. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.31.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
45 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy dysponują minimum min. 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do projektowania w przedmiotowym zakresie w specjalności będącej przedmiotem zamówienia inwestycji (Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu projektowym osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych). 2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.nowysacz.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Postąpienie jest ważne tylko dwie minuty, natomiast po upływie w/w terminu, jeżeli nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia wówczas Zamawiający zamknie licytacje elektroniczną. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 200.00 PLN (słownie: dwieście złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-05-24 11:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-06-11 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-06-11 00:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły i internatu oraz usunięcie usterek wskazanych w protokole z pomiarów ochronnych w części nowej /dobudowa/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu”. 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. 3. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane, oraz ustawą z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami). 4. W projekcie określane będą jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów. W braku takiej możliwości, projektant może wskazać nazwy handlowe kilku typów wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych. 5. Wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu ewentualne propozycje zmian technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji. 6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w trakcie projektowania w celu omawiania problemów projektowych i dokonania niezbędnych uzgodnień, poprawek lub uzupełnień. 7. Projekt zaopatrzony będzie w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest wykonany zgodnie z umową i Polską Normą oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej, jak również, że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami oraz sprawdzeniami. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu projektowym osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. 9. Za prace podwykonawców, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – jak za swoje prace. 10. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że posiada do projektu wszystkie prawa majątkowe i przenosi je na Zamawiającego w zakresie określonym w umowie. 11. Wykonawcy przystępujący wspólnie do wykonania zamówienia odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie. 12. Wykonawca oświadcza, że wykonane prace objęte umową nie mają wad prawnych i fizycznych. 13. Strony ustalają wynagrodzenie za realizację umowy w formie ryczałtu. 14. Strony oświadczają, że wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie do dnia ostatecznego przyjęcia projektu przez zamawiającego. 15. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski - przez okres realizacji inwestycji do czasu wygaśnięcia rękojmi za wady. 16. Koszty opłat z tytułu wystąpień, uzgodnień, opinii, pozwoleń, sprawdzeń, podatków, zmian oraz uzupełnień ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego. 17. Odbiór projektu nastąpi u zamawiającego w ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 18. Termin wystawienia faktury do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. 19. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru przez specjalnie powołaną komisję, która dokona sprawdzenia przedłożonego projektu. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania odbioru, jeżeli projekt ma wady lub został sporządzony niezgodnie z treścią umowy albo pisemnymi ustaleniami stron. 22. Fakturę VAT należy wystawić na płatnika tj. Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. 23. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 24. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Wykonawca wystawia fakturę VAT zaś Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dokumentację projektową. 25. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi wynosi 3 lata licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 26. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. 27. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 28. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi– na koszt Wykonawcy. 29. W związku z upływem okresu rękojmi– Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru. 30. Sprawowanie nadzoru autorskiego (w tym pobyt na budowie) odbywać się ma na żądanie /telefon, fax/ Zamawiającego, Kierownika budowy lub właściwego organu w terminie 2 dni licząc od daty żądania w szczególności w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonywanie nadzoru autorskiego ma znaleźć potwierdzenie stosownym wpisem w dzienniku budowy oraz w sporządzonym protokole nadzoru autorskiego, który będzie potwierdzony przez Kierownika budowy i Zamawiającego. 31. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać przedmiot zamówienia za protokołami zdawczo-odbiorczym przedłożonymi Zamawiającemu po wykonaniu I i II etapu prac. 32. W razie zwłoki w wykonaniu umowy lub aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 33. Nie tracąc prawa do kary umownej, o której mowa w pkt 32, Zamawiający w razie zwłoki w wykonaniu umowy, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do jej wykonania, a gdy zwłoka przekroczy 30 dni, od umowy odstąpić. 34. W przypadku nie wywiązywania się z pełnienia funkcji nadzoru autorskiego Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 300 zł (brutto) za każdy dzień nieobecności Wykonawcy. 35. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% wartości brutto umowy. 36. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy z wyjątkiem sytuacji gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy. 37. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 38. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, niezależnie od kar, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 39. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 40. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 41. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia umownego. 42. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej przechodzą na zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia. 43. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej. 44. W związku ze sprzedażą praw majątkowych Wykonawca zezwala Zamawiającemu na bezpłatne korzystanie z dokumentacji w sposób jaki uzna za stosowny w całości lub części, a w szczególności zezwala na zaniechanie realizacji dokumentacji w części lub całości. 45. Własność egzemplarzy dokumentacji przechodzi na Zamawiającego. 46. Strony ustalają, że Zamawiający korzysta z dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie jaki wynika z prawa autorskiego na wszystkich polach eksploatacji m.in. najmu, dzierżawy, powielenia, utrwalenia, zwielokrotnienia, obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono projekt, a także rozpowszechniania projektu w inny sposób na potrzeby procesu inwestycyjnego realizowanego w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową. 47. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zobowiązany jest on zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do tej daty prace. W takim przypadku wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie protokołu stanu zaawansowania prac, sporządzonego przy udziale Zamawiającego. 48. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 49. W przypadku, o którym mowa w pkt 48, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 50. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady projektu. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, nie krócej niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, o których mowa wyżej. 51. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 52. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 53. Szczegółową treść zawieranej umowy zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie www.nowysacz.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający zaleca aby wniosek był złożony w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły i internatu oraz usunięcie usterek wskazanych w protokole z pomiarów ochronnych w części nowej /dobudowa/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu”. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmą i adresem Wykonawcy. 2. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (w godzinach pracy zamawiającego, tj. poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30) jest Pan Wojciech Dobosz, Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych w Biurze Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 448-66-00.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła