Licytacja L-153-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-153-2013 - Zakup kopert dla Oddziału ZUS we Wrocławiu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Oddział we Wrocławiu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
Adres pocztowy: Pretficza 11 m. 435
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-930
Tel.: 71 36-06-431, Faks: 71 36-06-497
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

69313-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-05-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup kopert dla Oddziału ZUS we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup kopert na potrzeby Oddziału ZUS we Wrocławiu, obejmujący zakup kopert (w szczególności kopert z nadrukiem) wraz z dostawą i rozładunkiem we wskazanych miejscach, w następującej ilości i asortymencie: 1. C – 5 SK z okienkiem i nadrukiem – 697 op. 2. C – 4 HK z okienkiem i nadrukiem – 5 op. 3. E – 4 HK bez okienka rozszerzane i z nadrukiem – 5 op. 4. C – 5 NK z okienkiem i nadrukiem - 260 op. 5. C – 5 NK z okienkiem – 42 op. 6. C – 5 SK z okienkiem – 50 op. 7. C – 4 HK bez okienka – 200 op. 8. E – 4 HK bez okienka rozszerzane – 300 op. 9. Koperty bąbelkowe CD HK - 2 000 szt. Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa Instrukcja dla Wykonawców.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.97.11-7
Dodatkowe przedmioty 30.19.97.12-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od daty podpisania umowy do 31.12.2013r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie wymagane

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

a) pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega, że może wystąpić konieczność zmiany danych nadrukowywanych na koperty (w tym zmiana operatora pocztowego). W takiej sytuacji Zamawiający uaktualni i dokona zmiany treści załączników do umowy, dotyczących wzorów kopert (przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych). Nie stanowią istotnej zmiany umowy: zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, utrata mocy lub zmiana aktów prawnych powołanych w treści umowy (Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych).

Termin związania ofertą

30 dni i rozpoczyna się wraz z zakończeniem licytacji elektronicznej

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na utworzonej przez Urząd Zamówień Publicznych platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą. 2. Warunkiem uczestniczenia w licytacji i korzystania z platformy w pełnym zakresie jest dokonanie rejestracji w systemie platformy pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl (korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne). 3. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) przed przekazaniem Zamawiającemu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim „LOGINie” (login należy podać używając dokładnie tych samych znaków, w tym małych i dużych liter, jak przy rejestracji). 4. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu loginu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji lub podania loginu zawierającego błędy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właściwego loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie przekazanie loginu w sposób i terminie określonym wyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od postępowania (licytacji). 5. Zamawiający, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz rozpatrzeniu złożonych wniosków i ich ocenie, zaprosi dopuszczonych przez siebie Wykonawców spełniających warunki udziału w licytacji, do prowadzonej licytacji oraz przypisze ich do prowadzonej na platformie listy licytujących. Dodawanie Wykonawcy odbywa się poprzez wpisanie jego loginu. 6. Sprawne korzystanie z systemu platformy wymaga od Wykonawcy dysponowania: - komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz - przeglądarką internetową Internet - Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej. 7. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy Zamawiający zaleca zapoznanie się z Samouczkiem oraz Regulaminem do korzystania z platformy, dostępnymi na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Platforma licytacji elektronicznych. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod nr tel. 22 852-60-80 w godzinach 9.00 – 13.00. Korzystanie z platformy oznacza zaakceptowanie regulaminu umieszczonego na stronie platformy licytacji elektronicznych UZP.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpień istnieje od otwarcia do zamknięcia licytacji. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto (tj. cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia) wyrażoną w złotych oraz w groszach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Każda (kolejna) oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty aktualnie najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych). 5. Wskazane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas wpisywania ceny kolejnego postąpienia, aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System reaguje i dopytuje się jedynie o oferty złożone w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty, po naciśnięciu przycisku „potwierdź”, traktowane są jako ostateczne i wiążące (bez możliwości dokonania korekty błędnie wprowadzonej kwoty). 6. Zamawiający przyjął za CENĘ WYWOŁAWCZĄ, którą Wykonawcy będą mogli licytować, wartość 80 872 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote). 7. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje będą na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę ”lista postąpień”. 8. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji Wykonawców nawzajem. 9. Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco Wykonawca winien dokonywać odświeżenia strony celem aktualizacji listy postąpień tak, aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-05-16 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 421.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-05-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-05-28 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA nr ............................ W dniu _________ 2013r. we Wrocławiu pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddział we Wrocławiu, mającym swą siedzibę we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11, zwanym dalej w tekście „Kupującym”, w imieniu którego działa: • a ……………………………………………………………………………..…….............................. mającą(ym) swą siedzibę w .............................................................................................................., wpisaną(ym) do…………………………………..…………. pod Nr …………………….………, posiadającą(ym) NIP …………….…………………, REGON ……………..………………....…, zwaną(ym) dalej w tekście „Sprzedawcą”, reprezentowaną(ym) przez: • w rezultacie dokonania przez Kupującego wyboru oferty Sprzedawcy w licytacji elektronicznej, przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy. 1. Sprzedawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostarczania i rozładunku kopert, określonych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy (UWAGA: załącznik zostanie sporządzony w oparciu o formularz cenowy, którego wzór zawarto w części IV Instrukcji). 2. Szczegółowe opisy i wzory graficzne kopert z nadrukiem zawierają załączniki nr 1a-k, nr 2g-k, nr 3g-k do umowy, natomiast dane techniczne kopert do automatycznego pakowania zawiera załącznik nr 4 do umowy. 3. Zawarte w załączniku nr 1 ilości określają maksymalne potrzeby Kupującego. Oznacza to, że Kupujący nie jest zobowiązany do pełnej realizacji przedmiotu umowy. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu umowy – w stosunku do ilości wskazanych w załączniku – o kwotę nie przekraczającą 30% maksymalnej kwoty umowy, w związku z brakiem możliwości precyzyjnego określenia potrzeb w skali roku. 4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: a) Instrukcją dla Wykonawców opracowaną przez Kupującego dla licytacji elektronicznej - nr sprawy: 470000/370/6/2013/ZAP, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, b) ofertą Sprzedawcy złożoną w licytacji elektronicznej - nr sprawy: 470000/370/6/2013/ZAP. 5. Realizacja umowy polegać będzie na wykonywaniu sukcesywnie dostaw towaru na żądanie, w ilości określonej przez Kupującego wraz z rozładunkiem, maksymalnie jeden raz w miesiącu. 6. Każda dostawa musi być zrealizowana w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kupującego (e-mail lub fax). Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. 7. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji każdego zamówienia zgłoszonego przez Kupującego w okresie obowiązywania umowy. 8. Dostawa obejmuje dostarczenie towaru do siedziby Kupującego przy ul. Pretficza 11 we Wrocławiu oraz według potrzeb do I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4-6 oraz II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 36 w dniach urzędowania w godz. od 7.30 do 12.00, wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Kupującego. 9. Koperty muszą być zapakowane w kartonach, zabezpieczonych przed zabrudzeniem, wilgocią i zniszczeniem, a ponadto posiadać trwale umieszczone na kartonach nalepki zawierające następujące informacje: rodzaj koperty oraz nadrukowany adres zgodny z adresem nadrukowanym na kopertach znajdujących się w wewnątrz kartonu. 10. Jeżeli podczas odbioru dostarczanych kopert zostanie stwierdzone, że nie odpowiadają one ofercie lub że są wadliwe zostaną one zwrócone Wykonawcy bez regulowania za nie należności. 11. Jakość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy należy uwzględniać aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia o których mowa w art. 30, ust. 2 i 3 ustawy. 12. Sprzedawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy będzie/nie będzie korzystał z podwykonawców*. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Sprzedawcy wobec Kupującego za wykonanie tej części umowy*. Sprzedawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników*.(*w przypadku braku podwykonawców odpowiednie zapisy zostaną usunięte z zawieranej umowy). § 2 Rozliczenie finansowe umowy 1. Kupujący oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację powyższego zadania zgodnie z zawartą umową. 2. Nieprzekraczalna wartość umowy wynosi ..... zł brutto (słownie:...................). 3. Za realizację poszczególnych zamówień Kupującego, zgłaszanych w okresie obowiązywania umowy, Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy. 4. Sprzedawca gwarantuje, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 są stałe, tzn. nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5. Płatność za wykonanie umowy będzie uregulowana przelewem z rachunku bankowego Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Sprzedawcę, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. 6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 7. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 8. Sprzedawca zobowiązany jest do podawania na fakturach VAT następujących danych dotyczących Kupującego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Oddział we Wrocławiu, 50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11, NIP 521-30-17-228. § 3 Termin realizacji umowy Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r. § 4 Gwarancja 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy wynosi 1 rok licząc każdorazowo od daty odbioru przedmiotu umowy. 2. W przypadku pogorszenia w okresie rękojmi parametrów jakościowych i użytkowych przedmiotu umowy w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie ograniczającym wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem, Sprzedawca wymieni na własny koszt wadliwą część zamówienia na wolną od wad w terminie 14 dni roboczych od daty powiadomienia przez Kupującego. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. § 5 Kary umowne 1. Ustala się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych. 2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: a) w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy (tzn. przekroczenia terminu przewidzianego na realizację dostawy, określonego w § 1 ust. 6), w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia; b) w przypadku opóźnienia realizacji reklamacji (tzn. przekroczenia terminu przewidzianego na reklamację, określonego w § 4 ust. 2), w wysokości 10% wartości brutto reklamowanej części umowy, za każdy dzień opóźnienia; c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, opisanych w § 7 umowy, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Kwotę kary umownej Sprzedawca zobowiązany jest wpłacić na konto Kupującego. Wpłata następuje w dniu uznania rachunku Kupującego. 3. Kary umowne mogą być potrącone z należności wynikającej z faktury przedstawionej do zapłaty lub będą realizowane na podstawie noty obciążeniowej. 4. Kupujący będzie dochodził (na zasadach ogólnych) odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy ustawowe odsetki ceny brutto uwidocznionej w fakturze VAT skierowanej do zapłaty za każdy dzień zwłoki. 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność. § 6 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron. § 7 Jeżeli Sprzedawca będzie w sposób rażący naruszać postanowienia niniejszej umowy, Kupujący może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy. W tym zakresie Kupujący przedstawi oświadczenie podpisane przez jego przedstawicieli, a Sprzedawca może żądać wynagrodzenia należnego jedynie z wykonania części umowy. § 8 Przedstawiciele stron 1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Kupującego jest: .................................................. tel. .............. fax .................. 2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Sprzedawcy jest: .................................................. tel. .............. fax .................. § 9 Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy. 2. Kupujący zastrzega, że może wystąpić konieczność zmiany danych nadrukowywanych na koperty (w tym zmiana operatora pocztowego). W takiej sytuacji Kupujący uaktualni i dokona zmiany treści załączników do umowy, dotyczących wzorów kopert (przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych). 3. Nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w §8 umowy, utrata mocy lub zmiana aktów prawnych powołanych w treści umowy (Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych). 4. Zmiany te dokonywane będą w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołają skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 5. Wszelkie pozostałe zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. § 10 Postanowienia końcowe 1. Strony będą rozstrzygać spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane w sposób polu¬bowny. 2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 3. Sprzedawca nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją umowy. 4. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy, trzy dla Kupującego. Sprzedawca: Kupujący:

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Katarzyna Jachimowicz-Mucha, Wrocław, ul Pretficza 11, pok. 423, tel. (71) 36-06-423, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00; - w sprawach dotyczących procedury: Beata Skóra, Wrocław, ul Pretficza 11, pok. 404, tel. (71) 36-06-442, Lesław Pluta, Wrocław, ul Pretficza 11, pok. 421, tel. (71) 36-06-421, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00. 2. Wykonawca najkorzystniejszego postąpienia zobowiązany będzie na co najmniej jeden dzień przed zawarciem umowy do złożenia pisemnego formularza cenowego, zawierającego ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia. 3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 2013-05-08. 4. Pełna Instrukcja dla Wykonawców, w tym opis przedmiotu zamówienia, wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, załączniki, wzory druków do licytacji dostępne jest na: www.zus.pl/zampub (po wyszukaniu ogłoszeń dla Oddziału ZUS we Wrocławiu).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła