Licytacja L-153-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest daxer z ofertą o wartości 61000PLN.
Dane zwycięzcy:
daxer - Dawid Kruś, Daxer
Truskawiecka1
60-478, Poznań


Ogłoszenie o zamówieniu L-153-2018 - Artykuły biurowe, wyposażenie i akcesoria biurowe

Dane zamawiającego


Nazwa: Dowództwo 1 Brygady Logistyczne, MON
Adres pocztowy: Powstańców Warszawy2
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-915
Tel.: 261 411 640, Faks: 261 411 234
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

533831-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-24 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Artykuły biurowe, wyposażenie i akcesoria biurowe

Dostawy

Artykuły biurowe, wyposażenie i akcesoria biurowe w 53 pozycjach

http://1blog.wp.mil.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy oddzielnie w danej części zamówienia zarejestrują się w systemie do danej licytacji pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. Po zarejestrowaniu się w systemie, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w danej licytacji, odpowiednio do udziału wykonawcy w danej części zamówienia, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 4. Wymagania techniczne: komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2.Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do ich zamknięcia. 3.Licytacje elektroniczne będą licytacjami jednoetapowymi. 4.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do ich zamknięcia. 5.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury. 9.Minimalna wysokość postąpienia: 200 zł.

200

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-04-05 09:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-24 12:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-04-24 12:38:19

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie opisuje się

-

nie opisuje się

-

nie opisuje się

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, składa: 1) Oświadczenie w formie oryginału, aktualne na dzień składania ofert o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 i art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy, W oświadczeniu wykonawca zamieszcza również informację, gdy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasoby, których się nie powoływał. 2. W celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, składa: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 2) Jeżeli wykonawca (podwykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca (podwykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą. 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. 5) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź in¬formacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Brak oświadczenia stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania. 4. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie każdy oddzielnie.

-

W zakresie potwierdzenia, że oferowane przedmioty zamówienia odpowiadają określonym wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji należy przedłożyć wykaz oferowanych produktów zawierających nazwę producenta i nazwę handlową produktu. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował równoważny produkt zobowiązany jest wykazać, że oferowany produkt spełnia wymogi zamawiającego poprzez przedstawienie stosownego dokumentu. Dokument powinien wystawić producent, dystrybutor lub uprawniony urzędowo organ.

1.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. 2. Wzory oświadczeń i dokumentów zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie www. 1Blog.wp.mil.pl

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia do 29.06.2018 r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % ceny ofertowej, jeżeli wartość umowy przekroczy 50 000, 00 zł. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP O/Bydgoszcz nr 08 1010 1078 0059 3313 9120 0000 z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy …………nr części………………, artykuły biurowe. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dostarczyć w oryginale do kasy Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust.1 pkt. 1- 5 ustawy. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, uchylanie się wykonawcy od wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia podpisanie umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać: a) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca: - nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, - wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w aspekcie: miejsca, ilości, terminu, asortymentu, b) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 151 ust. 1,2 i 3 ustawy, 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w umowie zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia stosownej kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust.2 pkt 1- 3 ustawy. 8.Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ust. 1.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Wyroby będą dostarczane partiami na zlecenie Zamawiającego złożone z 14 dniowym wyprzedzeniem od dnia przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę. Zlecenie przesłane zostanie przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej bądź faksem na wskazany przez Wykonawcę adres. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W przypadku wycofania wyrobu z rynku przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zamiany na równoważny asortyment oferowany w tej samej cenie. Warunkiem będzie bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o powstałej obiektywnej, nieprzewidywalnej sytuacji wraz z przedstawieniem stosownych dokumentów potwierdzających okoliczności tej sytuacji i równoważność wyrobu w stosunku do wymagań określonych w postępowaniu o zamówienie publiczne. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, wystawionej po zrealizowaniu usługi, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 2. Zamówienie uważa się za wykonane, gdy przedmiot zamówienia został dostarczony do miejsca przeznaczenia, z chwilą jego odbioru technicznego i ilościowego, potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru. 3. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 4, nie biegnie. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. GWARANCJA 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby: a) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, c) nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2. O wadach wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. 3. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad wyrobów poprzez dostarczenie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji lub rękojmi. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca. 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 5. Na wyroby wymienione w załączniku Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producenta w punktach nie uregulowanych niniejszą umową na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego. 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 7. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w dostarczonych wyrobach Wykonawca: a. rozpatrzy „Protokół reklamacji" w ciągu 7 dni licząc od daty jego otrzymania, o czym bezzwłocznie zawiadomi Zamawiającego, b. w uzgodnionym terminie wymieni wadliwy wyrób na nowy, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty uznania „Protokołu reklamacyjnego", c. zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów powiększoną o karę umowną w wysokości 5 % ich ceny ofertowej jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z ppkt. b. 9. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni, przyjmuje się, że została ona uznana.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu ujętego przez wykonawcę w specyfikacji cenowej , tzn. wartość przedmiotu umowy brutto nie może być wyższa niż cena zaoferowana w licytacji. 2. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1) Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. 2) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz pełnomocnictwa i oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 3) Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres 1blog.zampub@ron.mil.pl z zastrzeżeniem pkt. 2. Powyższe winno być załączone do wiadomości e-mail w formie skanu. W przypadku utrudnień związanych z dostępem do środków elektronicznych dopuszcza się komunikację faksem na nr 261 411 234. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy (podwykonawcy) i innych podmiotów, na których sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Inne dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ). 5) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem kancelarii zamawiającego poprzez operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pomocą poczty elektronicznej na adres 1blog.zampub@ron.mil.pl lub faksu nr 261 411 234. 6) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Przewodniczący komisji przetargowej: mgr inż. Agnieszka Piórkowska za pomocą poczty elektronicznej na adres 1blog.zampub@ron.mil.pl lub fax. nr 261 411 234. 3. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres poczty elektronicznej (e-mail) bądź numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany niezwłocznie po wysłaniu wiadomości/faksu przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 4. Informacje dotyczące przebiegu postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce Moje wiadomości. 5. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do wniosku. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający żąda, aby wykonawca wraz z wnioskiem przedstawił dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli. Wymagane dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako nadal aktualne. 7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem: Przetarg - Artykuły biurowe sprawa 02/Szkol/D/18 - nie otwierać przed 05.04.2018 r. godz. 10:00 8. Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie zwłaszcza w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum zamawiający zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy może żądać od wykonawcy odpisu umowy regulującej ich współpracę. 9. Wykonawca na żądanie powinien przedstawić umowę z ewentualnym podwykonawcą, w treści zgodnej z niniejszą specyfikacją. 10. Wzory załączników oraz opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej zamawiającego. 11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę. 13. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy 14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca na wniosek Zamawiającego w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy prześle Zamawiającemu opis wraz z nazwą handlową oraz z nazwą producenta specyfikację cenową oferowanego przedmiotu zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres 1blog.zampub@ron.mil.pl lub faks nr 261 411 234. 15. Oferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem i wymogami zamawiającego oraz nie przesłanie ww. specyfikacji w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy.

Informacje o wadium


Tak

Informacja na temat wadium 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości II cz. 2 000,00 zł. Wadium powinno być wniesione wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego NBP O/Bydgoszcz nr 71 1010 1078 0059 3313 9120 1000 z adnotacją: Wadium – nr sprawy …nr części…... 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w pkt 45 ust 6 ustawy. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć do sekcji zamówień publicznych Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 3. Dla swojej ważności bankowa gwarancja wadialna lub ubezpieczeniowa lub poręczenia powinny być bezwarunkowe oraz nieodwołalne, a poza tym zawierać w swojej treści: 1) wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela/banku), 2) wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić, 3) określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje (z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany), 4) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium, 5) wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6) termin, w jakim musi być zgłoszone żądanie wypłaty kwoty wynikającej z gwarancji. Musi to być termin, w którym zamawiający, działając bez zbędnej zwłoki, będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu ważności gwarancji. 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, godzina i minuta wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. (wyrok SN sygn. III CZP 164/94 ). 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa w art. 46 oraz 148 ust. 4. Kserokopie potwierdzające wniesienie wadium dołączyć do dokumentów wraz z wnioskiem.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła