Licytacja L-155-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-155-2009 - Zakup i dostawa kopert.

Dane zamawiającego

Rafał Ginszt, Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6 m. 12
00-400, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

124467-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-17 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert: 1. C5 (162x229)SK - 500 (Ilość szt. w opakowaniu), 47 000 (Razem w szt.), 94 (ilość opakowań); 2. C4 (229x324)SK - 250 (Ilość szt. w opakowaniu), 10 500 (Razem w szt.), 42 (ilość opakowań); 3. C6 (114x162)SK - 1000 (Ilość szt. w opakowaniu), 24 000 (Razem w szt.), 24 (ilość opakowań); 4. C4 rozszerzana (230x324x38) - 250 (Ilość szt. w opakowaniu), 2 500 (Razem w szt.), 10 (ilość opakowań); 5. E/15 (220x265) bąbelkowa SK - 100 (Ilość szt. w opakowaniu), 100 (Razem w szt.), 1 (ilość opakowań); 6. K/20 (370x480) bąbelkowa SK - 100 (Ilość szt. w opakowaniu), 200 (Razem w szt.), 2 (ilość opakowań); 7. C6/5 z okienkiem (114x229) SK - 1000 (Ilość szt. w opakowaniu), 6 000 (Razem w szt.), 6 (ilość opakowań); 8. C6/5 bez ok. (114x229) SK - 1000 (Ilość szt. w opakowaniu), 8 000 (Razem w szt.), 8 (ilość opakowań); 9. C5 z okienkiem (162x229) SK - 500 (Ilość szt. w opakowaniu), 69 000 (Razem w szt.),138 (ilość opakowań); 10. B4 (250x353) SK - 250 (Ilość szt. w opakowaniu), 3 750 (Razem w szt.), 15 (ilość opakowań); 11. B5 (176x250) SK - 500 (Ilość szt. w opakowaniu), 1 000 (Razem w szt.), 2 (ilość opakowań); 12. DL z okienkiem (110x220) SK - 1000 (Ilość szt. w opakowaniu), 22 000 (Razem w szt.), 22 (ilość opakowań); 13. B4 + rozszerzana (255x389x40) - 250 (Ilość szt. w opakowaniu), 1 500 (Razem w szt.), 6 (ilość opakowań). * SK - samoprzylepna Koperty białe z poddrukiem wewnątrz koperty. Poddruk standardowy dotyczący kopert C4, C5, C6 i DL. Ilości podawane w sztukach. Pozycja 1 - klejone po krótkim boku Pozycja 7 - C6/5 samoprzylepne, z okienkiem 45 x 90 mm po prawej stronie, 20 mm od prawego boku i 15 mm od dołu. Pozycja 9 - C5 samoprzylepne, z okienkiem 45 x 90 mm po prawej stronie, 14 mm od prawego boku i 64 mm od dołu. Pozycja 12 - DL samoprzylepna z okienkiem 40 x 80 mm po prawej stronie, 20 mm od prawego boku M 5 mm od dołu. Podane wielkości kopert są wymiarami zewnętrznymi.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 36 600,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych). Minimalny krok postąpienia: 50,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych). 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-10 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złoży prawidłowo dokumenty wymienione w rozdziale VII. 2. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VII będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń, czy wykonawca spełnia wszystkie w/w warunki udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3), b) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)..

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.arr.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY § 1 Przedmiotem umowy jest: zakup i dostawa kopert, zgodnie ze specyfikacją techniczno-ilościową zawartą w załączniku Nr 1 do umowy stanowiącym integralną część umowy. WARUNKI REALIZACJI DOSTAW SPRZĘTU § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania kopert, własnym transportem w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 2. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest Centrala ARR oraz Oddziały Terenowe ARR zgodnie z zestawieniem ilościowym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 3. Wykaz danych teleadresowych stanowi załącznik Nr 3. 4. Wykonawca pokryje koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania dostaw w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. 6. Potwierdzeniem wykonania każdej dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów - stanowiącymi załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. WARUNKI PŁATNOŚCI § 3 1. Całkowita wartość umowy wynosi netto ___ PLN (słownie: ___ złotych) plus należny podatek VAT w wysokości, 22% co stanowi cenę brutto ___ PLN (słownie: ___) 2. Kwota określona w ust. 1 nie podlega zmianie. 3. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT. 4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę kopert stanowią podpisane bez uwag protokoły zdawczo-odbiorcze określone w § 2 ust. 6. 5. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. KARY UMOWNE § 4 1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na zgodny ze specyfikacją techniczną. W okresie od dnia zgłoszenia niezgodności do dnia dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z parametrami, Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 1% brutto od wartości danego zamówienia za każdy dzień oczekiwania na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z umową. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% brutto wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 liczona w całym okresie realizacji umowy przekroczy 10% wartości brutto umowy, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto umowy. 4. W wypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust 1. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 5 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, której nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może w takim wypadku żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-10 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-08-11 14:27:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła