Licytacja L-155-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-155-2014 - Przebudowa dróg gminnych Gminy Kamień

I. Dane zamawiającego

Nazwa: gminakamien, Urząd Gminy Kamień
Adres pocztowy: Diamentowa 15
Miejscowość: Kamień, Kod pocztowy: 22-113
Tel.: 825671575, Faks: 825671571
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

155590-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-05-30 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych Gminy Kamień
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rudolfin - Ignatów Kolonia, Strachosław obejmuje : Zadanie Nr 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 104954L Rudolfin - Ignatów Kolonia Etap III na odcinku od km 1+456 do km 3+041 obejmuje : - wytyczenie trasy i punktów wysokościowych obiektu w terenie, - oczyszczenie istniejącej podbudowy i skropienie emulsją poszczególnych warstw, - warstwa wyrównawcza z masy mineralno bitumicznej grubości średnio 6 cm, szerokości 4,65 m na odcinku od 1+456 km do 3+041 km, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm szerokości 4,5 m na odcinku od 1+456 km do 3+041 km - roboty przy doziarnianiu, formowaniu, regulacji , plantowaniu i zagęszczaniu obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych szerokości 0,5 m grubości 10 cm. Zadanie Nr 2. Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania pn. Modernizacja drogi gminnej Nr 104661L Strupin M. - Strachosław w miejscowości Strachosław Etap III na odcinku od km 1+031 do km 1+588 i od km 1+700 do 1+930 obejmuje : - wytyczenie trasy i punktów wysokościowych obiektu w terenie, - oczyszczenie istniejącej podbudowy i skropienie emulsją poszczególnych warstw, - warstwa wyrównawcza z masy mineralno bitumicznej grubości średnio 5 cm na odcinku od km 1+031 do km 1+588 i od km 1+700 do km 1+930 na około 30% powierzchni, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm szerokości 5,9 m na odcinku od km 1+031 do km 1+588 i od km 1+700 do km 1+930, - roboty przy doziarnianiu, formowaniu, regulacji , plantowaniu i zagęszczaniu obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych szerokości 0,5 m grubości 10 cm. Inwentaryzacja powykonawcza dróg.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin wykonania zamówienia - Zadanie Nr 1 do 30.09.2014 r. - Zadanie Nr 2 do 12.08.2014 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 700,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset zł do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanemu każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym , że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 WBS Chełm z adnotacją -Wadium -Nazwa zadania : Przebudowa dróg gminnych Rudolfin- Ignatów Kol., Strachosław. 5. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 6. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 7. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych z zakresu budowy dróg w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł każda wraz podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót , określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga spełnienia w/w warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - posiadania lub dysponowania kadry technicznej z odpowiednimi uprawnieniami minimum 1 kierownik budowy branży drogowej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmieniać treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kamien.lubelskie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do firmy prowadzącej licytację: Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do przeprowadzenia licytacji elektronicznej znajdującej się pod adresem : https.//licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają od firmy prowadzącej licytację drogą elektroniczną bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło dostępu do systemu aukcyjnego. Do udziału w licytacji niezbędne jest posiadanie urządzeń informatycznych spełniających niżej wymienione wymagania. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie na platformie do licytacji przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie identyfikatorze. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne : Komputer PC lub równoważny z systemem operacyjnym Windows/ LinuX oraz podłączony do sieci internetowej. Zainstalowana przeglądarka : MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej https.//licytacje.uzp.gov.pl do systemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego identyfikatora i hasła, Wykonawca uzyska dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Oferty cenowe składane są przez wykonawców w postaci elektronicznej. Oferty te klasyfikowane będą automatycznie na podstawie zaproponowanych cen. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia . Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za dwa odcinki dróg wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia tj. kwota 5 000,00 zł słownie : pięć tysięcy zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 855 000,00 zł brutto Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 5 000,00 zł brutto. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu informację o cenach jednostkowych oferowanego asortymentu poprzez wypełnienie formularza cenowego, stanowiącego Zał. Nr 9 do niniejszego ogłoszenia, oraz przedmiaru robót stanowiące Zał. Nr 10, który następnie stanie się załącznikiem do umowy

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-05-20 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Kamień , ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień , Sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-05-30 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-05-30 10:52:21

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę obowiązany będzie do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 WBS Chełm z adnotacją zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rudolfin - Ignatów Kolonia, Strachosław 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: Oryginał dokumentu Wykonawca przedłoży i zdeponuje u zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy bezpośrednio przed jej podpisaniem 5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorze umowy - Zał. Nr 8.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zadanie finansowane będzie ze środków własnych Gminy Kamień

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła