Licytacja L-157-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-157-2009 - Renowacja Powozowni P. Herbsta MS w Łodzi

Dane zamawiającego

zamowienia, Muzeum Sztuki w Łodzi
Więckowskiego 36
90-734, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

208116-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-31 15:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

renowacja elewacji z cegły klinkierowej z elementami tynkowanymi Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej. Renowacja więźby dachowej i innych elementów konstrukcji dachu i wieży Renowacja krat i konstrukcji zadaszenia Iluminacja budynku Rekonstrukcja zegara na wieży

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Warunki formalne 4.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 4.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Warunki techniczne 4.3. Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

5.1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 5.2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5.3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty BRUTTO wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5.5. Minimalna wysokość postąpienia 2000.00 PLN 5.6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 436.764,00 zł . 5.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę podaną w wartości BRUTTO.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-03 00:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki zamówienia zawiera niniejszy opis spełnienia warunków uczestnictwa oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego OPISU WARUNKÓW. 9.2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 9.3. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę na wykonanie całości zamówienia. 9.4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30 listopada 2009r. 9.5. okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia – 24 miesiące. Warunki udziału w postępowaniu – warunki podmiotowe do spełnienia: 9.6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych PZP i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 wyżej wymienionej ustawy. W świetle ww. przepisów wykonawcy zobowiązani są: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, w tym: A. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące kluczowe osoby: • Zespołu Projektowego, w skład którego muszą wchodzić co najmniej architekt (1 osoba) i konstruktor (1 osoba), przy czym niniejsze osoby winny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie swojej specjalności oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w zakresie swojej specjalności. • Kierownika budowy (1 osoba) – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów. B. wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 kontrakty o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto każdy, na roboty budowlane podobne do robót przewidywanych w niniejszym zamówieniu. - podobna robota dotyczy wykazania doświadczeni w realizacjach polegających na robotach ogólno-budowlanych w obiektach zabytkowych. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki . W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa: A. posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł. B. posiadać w chwili składania wniosku oraz przez cały okres wykonywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500.000,00 zł.. opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty. Podane warunki udziału w postępowaniu ocenione zostaną wg formuły: spełnia – nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 10.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 10.3. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, tzn. właściwe uprawnienia budowlane oraz dokument potwierdzający aktualną przynależność członkowską do samorządu zawodowego ( Izba architektów, Izba inżynierów budownictwa ). 10.4. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia ich potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 10.5. Wykaz robót wraz dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, przy czym wykonawca ma obowiązek jednoznacznie wykazać, iż spełnia warunek podmiotowy określony w pkt 9.6.2). B. powyżej . 10.6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10.7. Kopia polisy O.C. 10.8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich WYKONAWCY ZAGRANICZNI W stosunku do wykonawców zagranicznych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, - w brzmieniu po zmianach opublikowanych w Dz. Ustaw z 2008r Nr 188 pozycja 1155 z późniejszymi zmianami; Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę, przy czym wykonawca (jako jedna osoba lub łącznie dwie osoby) poświadcza „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów załączanych do oferty składając podpis i datę dokonania poświadczenia. Złożenie podpisu skróconego ( tzw. parafy, często niemożliwej do zidentyfikowania ) jest dopuszczalne tylko wraz z pieczątką imienną wykonawcy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30.11.2009r...

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5% ceny oferty brutto

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msl.org.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Załącznik nr 3 do Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji UMOWA NR ……………….. Zawarta w dniu ……………………………, pomiędzy: Muzeum Sztuki w łodzi z siedzibą przy ul. Więckowskiego 36, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a ………………………………………………………………………………………… w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie …………………… w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., nr 223 pozycja 1655 z późniejszymi zmianami, w tym z dnia 4.09.2008r. Dz. U. nr 171 poz. 1058 ), o następującej treści: § 1. Przedmiot umowy: 1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizacji zadania pn. Renowacja elewacji obiektu Powozowni, w ramach projektu pn. Modernizacja Rezydencji „Księży Młyn” ( Pałac Herbsta). 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w dokumentach stanowiących integralną część umowy, tj. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, oraz Ofercie Wykonawcy. 3. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczących zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych proponowanych przez Strony, niezbędne jest wyrażenie przez Strony zgody w formie zatwierdzonych protokółów konieczności i stosownego aneksu do niniejszej umowy. 4. Wykonanie robót lub użycie materiałów zamiennych wymaga zgody zamawiającego. § 2. Termin realizacji umowy: 1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach : a. rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania umowy, b. zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2009r. 2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określi HARMONOGRAM stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, sporządzony przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym najpóźniej w terminie 10 dni od zawarcia niniejszej umowy. 3. HARMONOGRAM stanowić będzie jednocześnie plan płatności. § 3. Wynagrodzenie Wykonawcy: 1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe , ustalone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 2. Zamawiający, w uznaniu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w niniejszej umowie , zapłaci Wykonawcy zatwierdzona Kwotę w wysokości …………………………………zł brutto , słownie : ………………………………………………, w tym kwota podatku VAT wynosi: …………………………..zł. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy ,określone w ust2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 5. Wykonanie robót lub użycie materiałów zamiennych nie ma wpływu na określoną w ust 2 niniejszego paragrafu cenę ryczałtową. § 4. Fakturowanie częściowe/ przejściowe/. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego / przejściowego/ za wykonanie części przedmiotu umowy potwierdzonych przejściowymi protokółami odbioru. 2. Suma wartości zafakturowanych robót fakturami częściowymi /przejściowymi / nie może przekroczyć 70% ceny umowy. § 5. Zapłata wynagrodzenia. 1. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur częściowych / przejściowych / za wykonanie poszczególnych części lub etapów realizacji przedmiotu umowy oraz na podstawie faktury końcowej, zgodnie z harmonogramem do niniejszej umowy. 2. Wykonawca każdorazowo uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego formę i treść dokumentów rozliczeniowych do faktury. 3. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o pierwszą płatność / odbiór częściowy / po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę. 4. Wykonawca będzie aktualizował HARMONOGRAM - plan płatności każdorazowo przy odbiorze częściowym, tj. po zakończeniu – wykonaniu etapu w nim ujętego. 5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest załączony do faktury protokół odbioru robót potwierdzony przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 6. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu każdą fakturę w terminie do 7 dni od daty podpisania protokółu odbioru robót, stanowiącego podstawę jej wystawienia. 7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty faktury w terminie najpóźniej do 30 dni od daty jej przyjęcia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego . 9. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktur przedkładanych do zapłaty przez Wykonawcę, w tym także jeżeli nie zostanie należycie uregulowana przez Wykonawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy. § 6. Podwykonawstwo. 1. Wykonawcy nie wolno pod zlecić wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawstwa co najwyżej w 30 % wartości umowy. 3. W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców, Wykonawca na protokółach odbioru opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez podwykonawcę a na fakturach każdorazowo poda konto bankowe podwykonawcy oraz kwotę należności jaka przysługuje podwykonawcy. 4. Uchylanie się wykonawcy od wykonania któregokolwiek z wymienionych powyżej obowiązków powoduje brak możliwości odebrania robót lub przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być krótszy niż określony w § 5 ust 7 niniejszej umowy. 6. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 7. Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą. 8. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt, jaką ma zamiar zawrzeć z podwykonawcą . 9. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub jej projektu z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. § 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Strony ustalają, że przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form prawnych przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5% ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……………………., słownie: …….…………………………………… . 2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres wykonywania zamówienia plus 30 dni, licząc od dnia wykonania zamówienia. 3. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że umowa została wykonana należycie i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wolny od wad i usterek. 4. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30% z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonej w ust 1 niniejszego paragrafu, stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, i pozostanie w dyspozycji Zamawiającego przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 5. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będzie wniesione przez wykonawcę w ciągu 30 dni od daty podpisania protokółu odbioru końcowego robót, a zwrot jego nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 6. Zamawiający ma prawo potrącić z zabezpieczenia powstałe koszty robót wykonanych w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli zajdzie taka konieczność. 7. Jeżeli w toku realizacji umowy wysokość kwoty zabezpieczenia, określonego w ust 1 niniejszego paragrafu, z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić kwotę zabezpieczenia do wysokości 5 % ceny całkowitej oferty / ceny brutto umowy /. 8. Jeżeli kwota zabezpieczenia została złożona przez Wykonawcę w formie innej niż pieniądze a nastąpi konieczność wydłużenia okresu wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć okres obowiązywania zabezpieczenia w myśl zasady ustalonej w ust 2 niniejszego paragrafu. 9. Zapis w ust 9 paragrafu 5 działa odpowiednio. § 8. Obowiązki Zamawiającego. 1. Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru energii elektrycznej i wody dla celów realizacji robót. 3. Zatwierdzanie protokołów odbioru należycie wykonanych robót. 4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego . 5. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu. 6. Zapłata za należycie wykonany przedmiot umowy. § 9. Obowiązki Wykonawcy. 1. Wykonawca sporządzi projekt robót i będzie za niego odpowiedzialny. 2. Projekt będzie wykonany przez wykwalifikowanych projektantów z odpowiednimi uprawnieniami. 3. Po rozpoczęciu prac w zakresie projektowania robót budowlanych Wykonawca opierając się na zapisach programu funkcjonalno-użytkowego jednocześnie zbada wymagania przedmiotowe Zamawiającego, włącznie z kryteriami projektowania i obliczeń, oraz elementami odniesienia / wytyczne Zamawiającego /. 4. Dokumenty od Wykonawcy obejmują dokumentację techniczną, dokumentacje niezbędną do uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzeń, dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji. 5. Wykonawca zobowiązuje się , że projekt będzie zgodny z Prawem Budowlanym. 6. Dokumentacja techniczna- projektowa będzie zgodna z przepisami rozporządzenia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego / Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r /, oraz będzie składać się z: a. Projektu budowlano-wykonawczego, b. Przedmiaru, c. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót / stwor/, 7. Projekt budowlany w stanie pozwalającym uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia musi być dostarczony Zamawiającemu do akceptacji, a uzyskanie akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę wystąpienia Wykonawcy o pozwolenie na budowę. 8. Wykonawca protokolarnie przejmie od Zamawiającego teren budowy oraz zabezpieczy go wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi. 9. Wykonawca ubezpieczy teren budowy na okres wykonywania robót, tj. do momentu zwrotu terenu robót Zamawiającemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i dostawy materiałów i surowców oraz dostawy i montażu urządzeń objętych przedmiotem zamówienia a niezbędnych do wykonania robót. 11. Wykonawca będzie prowadził dokumentacje budowy. 12. W trakcie wykonywania robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać na bieżąco wymogi zwykłego rytmu funkcjonowania Muzeum Sztuki w Łodzi – rezydencji – pałacu Herbsta celu uniknięcia zakłóceń w normalnej pracy instytucji. 13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot umowy zgodnie z terminami ustalonymi w HARMONOGRAMIE , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 14. Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w oparciu o opracowaną przez siebie dokumentację projektową, z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, przepisami ustawy – Prawo budowlane, normami i przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, oraz innymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. 15. Wykonawca będzie gospodarzem na terenie prowadzonych robót od daty przejęcie terenu robót do czasu jego oddania Zamawiającemu na zasadach przewidzianych prawem budowlanym, a w szczególności jest zobowiązany do: a. organizowania robót w sposób zapewniający zwykłą pracę w instytucji inwestora, nie powodując kolizji oraz przerw w tej pracy. b. przestrzegania zasad pracy obowiązujących w Muzeum Sztuki w Łodzi. c. skoordynowania wykonawstwa wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. d. ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie robót i zaplecza socjalnego budowy. e. przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami. 16. Wykonawca oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji w ramach wykonywania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, posiadają: a. odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe, b. aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań, c. są przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych, d. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, e. posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 17. Wykonawca terminowo usunie usterki i wady stwierdzone podczas kontroli, odbiorów, a także stwierdzone w okresie udzielonej przez siebie gwarancji i rękojmi. 18. Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikowych, a jeżeli nie dopełnił tego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, i zobowiązany jest przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 19. Na każde żądanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru , Wykonawca zobowiązany jest okazać mu wskazane materiały, surowce i urządzenia, następujące dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną, lub inny wymagany przez obowiązujące prawo dokument. Koszt uzyskania przywołanych dokumentów obciąża wykonawcę. 20. Brak okazania dokumentów, o których mowa w ust nr 19, będzie podstawą do odmowy zatwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót i spowoduje niemożność zapłaty za roboty do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych dokumentów. 21. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować teren budowy i zlikwidować własne zaplecze terenu robót. Wykonawca wycofa z terenu robót wszystkie środki produkcji oraz osoby, którymi dysponował przy pracy w terminie 7 dni od dnia końcowego odbioru wykonania przedmiotu umowy. a. Zamawiający może zmienić powyższy termin dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Teatru Wielkiego w Łodzi, o czym zawiadomi Wykonawcę. 22. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót i będzie się stosował do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z prawem polskim. 23. Wykonawca zgłosi obiekt budowlany do odbioru odpowiednimi wpisami do dziennika budowy oraz będzie uczestniczył w czynnościach odbioru i zapewni usunięcie stwierdzonych wad i usterek, a także przekaże Zamawiającemu właściwe oświadczenie w rozumieniu Prawa budowlanego. 24. Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą wykonanych robót i przekaże ją Zamawiającemu zgłaszając się do końcowego odbioru robót. § 10. Ubezpieczenia. 1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania zapobiegawcze jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń lub szkód. 2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia: a. robót, urządzeń, materiałów z tytułu szkód, powstałych w związku z prowadzonymi przez niego robotami objętymi przedmiotem umowy. b. od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 3. Wykonawca ubezpieczony będzie przez cały rzeczywisty okres wykonywania robót od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum …………………………. zł. 4. Wykonawca przekaże zamawiającemu kopie wymaganych polis ubezpieczeniowych. § 11. Nadzór nad robotami budowlanymi. 1. Wykonawca powoła kierownika budowy w osobie: ……………………., posiadającego uprawnienia nr ………….. do kierowania robotami bez ograniczeń. Kontakt telefoniczny : ……………………………… 2. Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnionego do wobec Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego i działania w jego zastępstwie, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. § 12. Odbiór robót i usuwanie wad. 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego / częściowego / będzie przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy. 2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty zgłoszenia potwierdza wpisem w dzienniku budowy gotowość robót do odbioru. 4. Brak ustosunkowania się inspektora nadzoru inwestorskiego do treści wpisu, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczny z potwierdzeniem gotowości do odbioru z dniem następnym po upływie terminu określonego w ust. 3 . 5. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie odbioru nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zawiadomienia go przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o czym zawiadamia Wykonawcę. 6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: c. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. d. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy - w danym zakresie - po raz drugi w wyznaczonym przez siebie terminie. 7. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie. 8. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego o usunięciu wad. 9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad względnie w razie stwierdzenia braku wad na Zamawiającym spoczywa obowiązek zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia lub zwolnienia innych form zabezpieczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. § 13. Gwarancja. 1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości. 2. Termin gwarancji na roboty wynosi 24 miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru robót zaakceptowanego przez Zamawiającego. 3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument o gwarancji jakości w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru robót. 4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 5. Strony postanawiają, że 30% z kwoty wniesionego zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, o którym mowa w niniejszej umowy, stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres gwarancji ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 6. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w celu ich usunięcia w terminie 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je na własny koszt oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek. 8. W przypadku nie przystąpienia w terminie, o którym mowa w ust 7 niniejszego paragrafu, do usunięcia wad lub usterek , Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt wykonawcy, i potrącić wartość robót wykonanych w tym trybie z kwoty zabezpieczenia, zgodnie z § 7 ust 6 niniejszej umowy. na trzy dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę. § 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a. Za nieterminową realizacje przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. b. Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robót lub w okresach gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki , liczonej od dnia upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek. c. Za odstąpienie od wykonywania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn o którym mowa w § 16 ust 1 niniejszej umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy. 3. Postanowienia powyższe nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy za wszelkie szkody powstałe z tytułu niewykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania niniejszej umowy , a w szczególności za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy w części przewyższającej zabezpieczenie i kary. 4. W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody , może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących sytuacjach: a. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; b. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; c. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni licząc od podpisania umowy, bądź bez uzasadnionej przyczyny nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania przez zamawiającego; d. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa trwała dłużej niż 7 dni. 6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Niego do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. d. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane i roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez Niego dostarczone. e. Zamawiający w razie odstąpienia z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. § 15. Wspólny udział wykonawców. 1. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy któremukolwiek z podmiotów(osób), które złożyły wspólna ofertę, powoduje wygaśnięcie długu wobec wszystkich pozostałych. § 16. Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 3 niniejszego paragrafu umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: a. Wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta. b. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności takich, jak: niekorzystne warunki atmosferyczne, ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad dokumentacji projektowej, konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. Warunkiem zmiany będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski, wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu lub opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót lub przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. c. Zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, podarunkiem ze zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. d. Zmiana kierownika budowy. Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez nowego kierownika uprawnień budowlanych tożsamych z wymaganymi postawionymi w postępowaniu A-2021-3/09. e. Zmiana podwykonawcy. Warunkiem zmiany będzie zaakceptowanie podwykonawcy przez Zamawiającego. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. Postanowienia końcowe. § 17. 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, ze wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Przysługujący zamawiającemu termin odstąpienia od umowy z przyczyn , o których mowa w ust 1 wynosi 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku odstąpienia od umowy określonego w ust 1 i 2 zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną część umowy. § 18. 1. Uprawnienia wynikające z tej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. § 19. 5. Umowa podlega prawu polskiemu. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa – Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej, oraz ustawa – Prawo budowlane. 7. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu polskiego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowę sporządzono w 4 jednoznacznych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 9. Integralna część umowy stanowią: 1. Harmonogram wykonania umowy, stanowiący jednocześnie plan płatności. 2. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. Kopia potwierdzona „ za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy, ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Składanie wniosku: Wykonawca w wymaganym terminie składania wniosków przekaże Zamawiającemu: • wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego OPISU WARUNKÓW. • wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, patrz: punkt 4.2. niniejszego OPISU WARUNKÓW . • Dokumenty lub oświadczenia opisane w pkt 10 niniejszego OPISU WARUNKÓW. • Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego ( pełnomocnictwo rodzajowe ).

Informacje o wadium:

nie wymaga sie wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-03 00:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-31 18:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-22 11:05:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła