Licytacja L-158-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-158-2010 - Zaprojektowanie i przebudowa oczyszczalni

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Marek Matuszczak, Gmina Odrzywół
Adres pocztowy: Warszawska 53
Miejscowość: Odrzywół, Kod pocztowy: 26-425
Tel.: 048 671-60-57 w, Faks: 048 671-63-50
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

111411-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-09 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i przebudowa oczyszczalni
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy oczyszczalni, zgodnie z założeniami przedstawionymi w Programie Funkcjonalno-użytkowym, zapewniającej uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego - oczyszczania ścieków w stopniu odpowiednim i zgodnym z przepisami a także finalnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Do Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzających do wykonania odbiorów końcowych przez wszystkie właściwe służby: m.in. Straż Pożarną, PIP, SANEPID, właściwe jednostki Starostwa Powiatowego itp., oraz umożliwienie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Realizacja inwestycji wymaga zmiany technologii oczyszczania z cyklicznej (SBR) na przepływową oraz dostosowanie obiektów oczyszczania istniejących i nowobudowanych do realnego ładunku zanieczyszczeń w ściekach surowych i dowożonych (kubatura oczyszczania biologicznego, sedymentacja wtórna, itd.). Niezbędne jest wykonanie bloku oczyszczania mechanicznego a także przebudowa i rozbudowa stanowiska przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Konsekwencją powyższych wymagań będzie: uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa, wykonanie badań gruntowo-wodnych i określenie uwarunkowań posadowienia nowych, przebudowywanych i modernizowanych obiektów i elementów oczyszczalni ścieków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej w stopniu niezbędnym do zrealizowania zadania, sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, wynikających m.in. z Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony środowiska, itd. przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów nakładczych i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów z uwzględnieniem wszelkich prac: demontażowych i rozbiórkowych, remontowych, ogólnobudowlanych, montażowych, technologicznych oraz utylizacji wszelkich odpadów będących wynikiem powyższych robót, przeprowadzenie rozruchów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych, rozruchu technologicznego oraz badań wymaganych dla oczyszczalni ścieków, a także przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zbudowanej oczyszczalni do użytkowania, wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi oczyszczalni i konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie a także wszelkie inne pozostałe czynności, które wynikną w trakcie inwestycji, niezbędne do uzyskania zakładanego celu. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za funkcjonowanie oczyszczalni podczas modernizacji Szczegółowy opis w postaci Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się na stronie Zamawiającego www.odrzywol.ug.gov.pl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.11.00.00-1
45.22.00.00-5
45.23.00.00-8
45.23.24.21-9
45.25.20.00-8
45.25.21.00-9
45.25.22.00-0
45.33.00.00-9
45.34.00.00-2

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie całości prac przewidzianych do realzacji - 31 sierpnia 2011 roku

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Przystępując do licytacji Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia licytacji. O terminie otwarcia Zamawiający powiadomi Wykonawców oddzielnym zaproszeniem (planowanym terminem otwarcia licytacji będzie co najmniej 7 dzień po przekazaniu zaproszeń). Wadium musi zabezpieczyć złożoną ofertę w okresie 30 dni licząc od dnia otwarcia licytacji. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr rachunku 91 9145 1024 5000 0169 2000 0001 BS Przysucha o/Odrzywół. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Wójta na Dziennik Podawczy, w siedzibie Zamawiającego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53 w godzinach 8-15:30. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 upzp.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy spełniają warunek wymaganego doświadczenia, jeżeli wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda oraz wykonali w okresie ostatnich 3 lat (lub 5 - jeżeli prace projektowe były połączone z realizacją robót budowlanych o których jest mowa powyżej) przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zrealizowane dokumentacje projektowe budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej jednej dokumentacji przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni, o przepustowości docelowej nie mniejszej niż 150 m3/d,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą spełniały co najmniej niżej wymienione wymagania: a) główny projektant - o wykształceniu wyższym technicznym, z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze specjalizacją techniczno-budowlaną: oczyszczalnie ścieków, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2 zakończonych projektów dotyczących projektów budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 150 m3/d, w tym co najmniej jeden zrealizowany i uruchomiony zaprojektowany obiekt, b) projektanta w specjalności sanitarnej z wyższym wykształceniem technicznym z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 zakończonego projektu dotyczącego projektu budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 150 m3/d. Można łączyć funkcję projektanta z funkcją Głównego projektanta. W przypadku łączenia funkcji - osoba ta musi spełniać wymagania dla Głównego projektanta, c) projektanta w specjalności konstrukcyjnej z wykształceniem wyższym technicznym, z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcji budowlanych, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 zakończonej dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji dla oczyszczalni ścieków, d) projektanta w specjalności elektrycznej z wyższym wykształceniem technicznym z uprawnieniami bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 zakończonej dokumentacji projektowej dla robót elektrycznych w zakresie oczyszczalni ścieków. W zakresie wykonawstwa robót dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą spełniały co najmniej niżej wymienione wymagania: a) kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kierował co najmniej jedną budową, rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych (mechaniczno - biologicznej) o przepustowości nie mniejszej niż 150 m3 na dobę; b) kierownik robót branży sanitarnej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) kierownik robót branży elektrycznej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawc spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tysięcy złotych. Wykonawcy spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia koncepcji przebudowy oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym - w celu weryfikacji przez zamawiającego zgodności propozycji z założeniami określonymi Programem funkcjonalno-użytkowym.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od daty złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.odrzywol.ug.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na wykonanie projektu i realizacji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych robót wartość 1 600 000,00 PLN Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 000,00 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-21 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-09 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-09 13:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zaoferowanej ceny brutto.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy udostępniony został na stronie internetowej zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła