Licytacja L-159-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-159-2010 - Dostawa papieru

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Skarbowa w Poznaniu, Izba Skarbowa w Poznaniu
Adres pocztowy: Plac Cyryla Ratajskiego 5
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-726
Tel.: (61) 85 86 100, Faks: (61) 85 22 224
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

114023-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-25 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do ksero i drukarek dla Izby Skarbowej w Poznaniu, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie oraz podległych urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - www.is.poznan.pl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.30-1

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od 1.07.2010r. do 30.06.2011r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 tejże ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert w licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.is.poznan.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z platformy mogą w pełni korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest darmowa). b) Wykonawca, w celu umożliwienia Zamawiającemu dopuszczenia go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl oraz przekazać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej informacji o swoim loginie. c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 582847.00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych). 2. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 500 zł. 3. Od otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych (grosze należy oddzielić kropką). Zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności koszty transportu do wskazanych lokalizacji jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem oraz należny podatek VAT. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartości brutto całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Wartość brutto razem z formularza cenowego musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy zaoferowaną w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-17 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa w Poznaniu, Pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań, kancelaria pokój nr 13

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-25 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-25 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających, biorących udział w postępowaniu 2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy (transportu) do wszystkich jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu oraz podatek VAT. 3. Towar będzie dostarczony 4 razy w trakcie trwania umowy (1 raz w każdym kwartale) do wszystkich jednostek organizacyjnych w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. 4. Wadliwy towar (niespełniający warunków stawianych przez Zamawiającego) będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. 6. W przypadku nieterminowych dostaw towaru do poszczególnych jednostek organizacyjnych, dana jednostka może naliczyć z tego tytułu karę umowną. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie wskazanego powyżej pkt.2 wynosić będzie 1% wartości realizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, do której towar nie został dostarczony w uzgodnionym terminie. 7. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym powyżej w pkt. 3 wynosić będzie 1% wartości realizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, do której towar nie został dostarczony w uzgodnionym terminie. 8. Kary umowne każda z jednostek organizacyjnych może potrącić z bieżących należności wykonawcy. 9. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. 10. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić faktury odrębnie dla każdego zamawiającego. 11. Każdy zamawiający (jednostka organizacyjna) będzie dokonywał płatności za swoją część dostawy; 12. Umowa zostanie podpisana na okres od 1.07.2010r. do 30.06.2011r. 13. Ilość zamawianego papieru przez poszczególne jednostki organizacyjne określono w załączniku nr 4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. 14. Każdy zamawiający zapewni udział osób przy rozładunku swojej części dostawy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła