Licytacja L-159-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest WRCOMPUTERS z ofertą o wartości 55000PLN.
Dane zwycięzcy:
WRCOMPUTERS - BIURO, WRCOMPUTERS Agnieszka Kaca
Janowska3 m. 1
26-600, Radom


Ogłoszenie o zamówieniu L-159-2019 - Dostawa 20 sztuk drukarek oraz 30 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Tarnowa

Dane zamawiającego


Nazwa: Biuro Zamówień Publicznych, Gmina Miasta Tarnowa-Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Adama Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 14 6882400, Faks: 14 6882545
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

572958-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-07-29 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa 20 sztuk drukarek oraz 30 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Tarnowa

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 20 sztuk drukarek oraz 30 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Tarnowa”. Zamówienie obejmuje dostawę 20 sztuk takich samych modeli drukarek (nowych i/lub używanych) i 30 sztuk takich samych modeli komputerów (nowych i/lub używanych) z nowymi dyskami twardymi SSD oraz z systemami operacyjnymi (licencje niewyłączne), o parametrach nie gorszych niż określono w załączniku nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

bip.malopolska.pl/umtarnow

1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) 12 miesięcy gwarancji na dostarczone drukarki i komputery, b) 36 miesięcy gwarancji na dostarczone wraz z komputerami nowe Dyski SSD. 2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania.

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2.W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3.Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4.Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5.System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7.W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia. 9.Cena wywoławcza wynosi brutto 55 000,00 PLN, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 100 PLN (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10.Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11.Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12.W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13.Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-07-22 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-07-29 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-07-29 12:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodlegania wykluczeniu. 3. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest dostarczyć, przed podpisaniem umowy, kalkulację ceny, wraz z podaniem nazwy i modelu oferowanych drukarek i komputerów.

IX. Termin związania ofertą


okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


21 dni od podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia i jest udostępniony na portalu https://bip.malopolska.pl/umtarnow.

XIII. Informacje dodatkowe


1.Czas trwania licytacji 1 godzina (60 minut) odnosi się do czasu serwera podawanego na stronie licytacje.uzp.gov.pl. 2.Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia. 3.Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa odpowiednio w pkt III.3 i pkt. III.7 ogłoszenia, należy złożyć w miejscu i w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na „Dostawa 20 sztuk drukarek oraz 30 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Tarnowa”, w godzinach pracy Kancelarii Głównej (w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4.Wzór wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 5.Cena za cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została wylicytowana. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. 6.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do licytacji elektronicznej nie stosuje się przepisu art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim opatrzony własnoręcznym podpisem - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 10.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 11.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenia (o których mowa w pkt. III.3 i III.7) - według wzorów określonych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do ogłoszenia mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. 12.Oświadczenie wymienione w pkt. III.3) ogłoszenia ma być złożone w oryginale. 13.Oświadczenie wymienione w pkt III.7 Ogłoszenia ma być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia własnoręcznym podpisem. 14.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna): a)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b)„Konsorcjum” składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt III.3) i pkt III.7) składa każdy z członków konsorcjum. 15.Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację ceny wraz z podaniem nazwy i modelu oferowanych drukarek (wg załącznika nr 6 do ogłoszenia) 16.Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie Zamawiającego są: a)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1, b)wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji -załącznik nr 2, c)oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp -załącznik nr 3, d)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej -załącznik nr 4, e)wzór umowy -załącznik nr 5, f) kalkulacja ceny wraz z podaniem nazwy i modelu oferowanych drukarek i komputerów - załącznik nr 6. 17.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO* do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Tarnowa – Gmina Miasta Tarnowa; 2.kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl; 3.dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4.odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5.dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6.obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7.w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8.osoby, której dane dotyczą posiadają: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych **; − na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 9. osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: − w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 18. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła