Licytacja L-16-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-16-2009 - Konserwacja oświetlenia

Dane zamawiającego

Lech Kawecki, Gmina Stronie Śląskie
Kościuszki 55
57-550, Stronie Śląskie

Numer ogłoszenia w BZP:

38726-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-12 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Konserwacja 840 punktów świetlnych: ul. Kościelna 51 p.św ul. Górna 22 p.św ul. Dolna 44 p.św ul. Okrężna 14 p.św ul. Polna 30 p.św ul. Hutnicza 8 p.św ul. Nadbrzeżna 54 p.św ul. Zielona 11 p.św ul. Sudecka 16 p.św ul. Sportowa 11p.św ul. Kościuszki 108 p.św ul. Mickiewicza 30 p.św ul. Krótka 8 p.św ul. Świerkowa 30 p.św ul. Jaworowa 6 p.św ul. Kopernika 6p.św ul. 40-lecia PRL 9 p.św ul. Żeromskiego 3 p.św ul. Świerczewskiego 12 p.św ul. Nowotki 11 p.św ul. Ogrodowa 12p.św ul. Szkolna 3 p.św ul. Morawka 12 p.św Park Miejski 27 p.św Stara Morawa 6 p.św Bolesławów 14 p.św Stronie Wieś 15 p.św Strachocin 10 p.św Strachocin (droga 392) 31p.św Strachocin (droga gminna) 10p.św ul. Turystyczna (droga 392) 17 p.św Sienna (droga 392) 16 p.św Kletno 18 p.św Nowa Morawa 27p.św Goszów 12 p.św Stary Gierałtów 46 p.św Nowy Gierałtów 19 p.św Bielice I 13 p.św Bielice II 9 p.św Strachocin-Cmentarz 20 p. św Młynowiec 19 p. św Prace polegające na wymianie zepsutych źródeł światła, wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach. Zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników. 2. Konserwacja, naprawa i utrzymanie oświetlenia świątecznego oraz okazjonalnego dostarczonego przez Zamawiającego, montowanie i demontowanie tego oświetlenia w miejscach i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Malowanie 240 szt. słupów oświetlenia drogowego polegające na pomalowaniu do 30 września każdego roku trwania umowy 120 słupów oświetlenia drogowego wskazanych przez Zamawiającego. Konserwacja i malowanie musi być poprzedzone usunięciem ognisk korozji i zakonserwowaniem ich odpowiednimi środkami antykorozyjnymi. Malowanie należy wykonać przy użyciu emalii chlorokauczukowej o kolorze wskazanym przez Zamawiającego. 4. Stabilizacja i prostowanie słupów oświetlenia ulicznego wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonanie numeracji na słupach oświetlenia drogowego przy drogach i ulicach, uzupełnienie brakującej numeracji punktów świetlnych. 6. Przycinanie gałęzi drzew znajdujących się w strumieniu światła poszczególnych punktów świetlnych. 7. Utrzymanie zabezpieczeń i urządzeń elektrycznych przed dostaniem się osób nieupoważnionych. 8. Wykonywanie pomiarów skuteczności i działania ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystencji uziemień roboczych i ochronnych na obwodach wskazanych przez Zamawiającego. 9. Regulacja czasu załączania i wyłączania oświetlenia drogowego w szafkach sterujących istniejących czujników zmierzchowych, ewentualna wymiana na zegary astronomiczne dostarczone przez Zamawiającego. 10. Usunięcie awarii linii napowietrznych oświetlenia drogowego spowodowanych działaniem siły wyższej (powalone drzewa, śnieg, wiatr). 11. Wymiana 80 opraw oświetleniowych dostarczonych przez Zamawiającego, po 40 opraw do 30 września każdego roku trwania umowy, 12. Konserwacja oświetlenia kaskady na ulicy Kościelnej.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl/ (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert. Do udziału w licytacji niezbędne jest posiadanie urządzeń informatycznych spełniających niżej wymienione wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Dostęp do internetu

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl/ do systemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego identyfikatora i hasła, Wykonawca uzyska dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Oferty cenowe składane są przez Wykonawców w postaci elektronicznej. Oferty te klasyfikowane będą automatycznie na podstawie zaproponowanych cen. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 89000 zł brutto Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 300 zł brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-06 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia-niespełna.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

A. Wykonawca chcący uczestniczyć w niniejszym postępowaniu składa pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz niżej wymienione dokumenty. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. Opis koncesji, zezwolenia lub licencji B.8) Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.2) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. C.4) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. C.5) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. D.celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: D.3) -polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu F. W przypadku, kiedy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa kilka podmiotów (konsorcjum / spółki cywilne), musi on spełniać następujące warunki: 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien być podpisany przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do wniosku należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. G.2 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-04-05 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. .

IX. Termin wykonania zamówienia

Od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2011.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę obowiązany będzie do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% ceny ofertowej. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: wpłata na konto 10 95880004 0000 1850 2000 0020 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: sposób przekazania Dopuszcza się również: 6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: złożenie w sekretariacie

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy Zawarta dnia …………………………., pomiędzy Gminą Stronie Śl., reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śl. mgr Zbigniewa Łopusiewicza zwaną dalej Zamawiającym, a firmą ………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą. § 1 Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy. § 2 Przedmiotem umowy jest konserwacja, naprawa i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego i urządzeń integralnie związanych z oświetleniem drogowym, dróg położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku. 1. Konserwacja 840 punktów świetlnych: ul. Kościelna 51 p.św ul. Górna 22 p.św ul. Dolna 44 p.św ul. Okrężna 14 p.św ul. Polna 30 p.św ul. Hutnicza 8 p.św ul. Nadbrzeżna 54 p.św ul. Zielona 11 p.św ul. Sudecka 16 p.św ul. Sportowa 11p.św ul. Kościuszki 108 p.św ul. Mickiewicza 30 p.św ul. Krótka 8 p.św ul. Świerkowa 30 p.św ul. Jaworowa 6 p.św ul. Kopernika 6p.św ul. 40-lecia PRL 9 p.św ul. Żeromskiego 3 p.św ul. Świerczewskiego 12 p.św ul. Nowotki 11 p.św ul. Ogrodowa 12p.św ul. Szkolna 3 p.św ul. Morawka 12 p.św Park Miejski 27 p.św Stara Morawa 6 p.św Bolesławów 14 p.św Stronie Wieś 15 p.św Strachocin 10 p.św Strachocin (droga 392) 31p.św Strachocin (droga gminna) 10p.św ul. Turystyczna (droga 392) 17 p.św Sienna (droga 392) 16 p.św Kletno 18 p.św Nowa Morawa 27p.św Goszów 12 p.św Stary Gierałtów 46 p.św Nowy Gierałtów 19 p.św Bielice I 13 p.św Bielice II 9 p.św Strachocin-Cmentarz 20 p. św Młynowiec 19 p. św Prace polegające na wymianie zepsutych źródeł światła, wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach. Zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników. 2. Konserwacja, naprawa i utrzymanie oświetlenia świątecznego oraz okazjonalnego dostarczonego przez Zamawiającego, montowanie i demontowanie tego oświetlenia w miejscach i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Malowanie 240 szt. słupów oświetlenia drogowego polegające na pomalowaniu do 30 września każdego roku trwania umowy 120 słupów oświetlenia drogowego wskazanych przez Zamawiającego. Konserwacja i malowanie musi być poprzedzone usunięciem ognisk korozji i zakonserwowaniem ich odpowiednimi środkami antykorozyjnymi. Malowanie należy wykonać przy użyciu emalii chlorokauczukowej o kolorze wskazanym przez Zamawiającego. 4. Stabilizacja i prostowanie słupów oświetlenia ulicznego wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonanie numeracji na słupach oświetlenia drogowego przy drogach i ulicach, uzupełnienie brakującej numeracji punktów świetlnych. 6. Przycinanie gałęzi drzew znajdujących się w strumieniu światła poszczególnych punktów świetlnych. 7. Utrzymanie zabezpieczeń i urządzeń elektrycznych przed dostaniem się osób nieupoważnionych. 8. Wykonywanie pomiarów skuteczności i działania ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystencji uziemień roboczych i ochronnych na obwodach wskazanych przez Zamawiającego. 9. Regulacja czasu załączania i wyłączania oświetlenia drogowego w szafkach sterujących istniejących czujników zmierzchowych, ewentualna wymiana na zegary astronomiczne dostarczone przez Zamawiającego. 10. Usunięcie awarii linii napowietrznych oświetlenia drogowego spowodowanych działaniem siły wyższej (powalone drzewa, śnieg, wiatr). 11. Wymiana 80 opraw oświetleniowych dostarczonych przez Zamawiającego, po 40 opraw do 30 września każdego roku trwania umowy, 12. Konserwacja oświetlenia kaskady na ulicy Kościelnej. § 3 Wykonywanie czynności określonych w § 2 niniejszej umowy odbywać się będzie przy użyciu materiałów i sprzętu Wykonawcy. § 4 W wypadku zniszczeń spowodowanych dewastacją koszt zakupu materiałów niezbędnych do ich naprawy pokryje Zamawiający jedynie w wypadku nie wykrycia sprawcy dewastacji. Obowiązek zgłoszenia Policji faktu dewastacji spoczywa na Wykonawcy, z podaniem szczegółowo opisu przedmiotu i wartości szkody na piśmie, zgłoszenie pisemne należy również złożyć Zamawiającemu. § 5 Wykonawca ma obowiązek usuwania awarii w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zaistnienia awarii. W wypadku wystąpienia innych awarii niż z przyczyny dewastacji, Wykonawca ma również obowiązek zgłoszenia o ich wystąpieniu niezwłocznie Zamawiającemu. § 6 1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości …………….. złotych brutto. (słownie: …………………………… złotych brutto) Wynagrodzenie płatne będzie w ratach miesięcznych w wysokości: - ………………. złotych brutto (słownie: ……………………………………) § 7 1. Wypłata należności będzie następowała po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania umowy. Do rachunków za miesiące wrzesień 2009 r. i 2010r. zostaną dołączone protokoły z pomiarów ochronnych, o których mowa w § 2 pkt 8 oraz protokoły odbioru prac, o których mowa w § 2 pkt. 3,5,11. 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni po przedstawieniu faktury. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. § 8 W przypadku niewłaściwego wykonania umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady z wyznaczeniem terminu, a w razie bezskuteczności wezwania naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% miesięcznej raty. § 9 1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn i w sposób określony w art. 636 i 637 Kodeksu Cywilnego a także w przypadku, gdy ˙wskutek nie dających się przewidzieć zdarzeń dalsze wykonywanie umowy nie będzie możliwe lub narażałoby go na poważne straty. 2. Wykonawca dzieła może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wskutek nie dających się przewidzieć zdarzeń dalsze wykonywanie umowy nie będzie możliwe lub narażałoby go na poważne straty. § 10 Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: gwarancji bankowej, w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………………………… dwa złote) najpóźniej do dnia 31.03.2009r. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wypłacone Zamawiającemu jako rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w dniu ustania umowy. § 11 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. § 12 Spory, jakie mogą wyniknąć podczas realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo i miejscowo sądom. § 13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. § 14 Umowa zastała spisana w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000zł, słownie: dwa tysiące złotych

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-06 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-12 13:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-06 15:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła