Licytacja L-16-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-16-2011 - Papier kserograficzny

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KW Policji w Białymstoku, Policja
Adres pocztowy: H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-003
Tel.: 85 670 31 37, Faks: 85 670 28 42
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

23190-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-03-03 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Papier kserograficzny
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Papier kserograficzny A-4 gram. 80g/m2, białość minimum 146 w ilości do 12.532 ryzy /ryza 500 szt./, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do dnia 31.03.2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie wymagane.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku o dopuszczenie do licytacji elktronicznej, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) dokumenty i oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do ogłosznia) składa każdy z Wykonawców oddzielnie, b) pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku o dopuszczenie do licytacji elktronicznej, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) dokumenty i oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do ogłosznia) składa każdy z Wykonawców oddzielnie, b) pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku o dopuszczenie do licytacji elktronicznej, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) dokumenty i oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do ogłosznia) składa każdy z Wykonawców oddzielnie, b) pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku o dopuszczenie do licytacji elktronicznej, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) dokumenty i oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do ogłosznia) składa każdy z Wykonawców oddzielnie, b) pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku o dopuszczenie do licytacji elktronicznej, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) dokumenty i oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do ogłosznia) składa każdy z Wykonawców oddzielnie, b) pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym przypadku: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy, a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie realizacji dostawy. Zakazuje się innych, istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.podlaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawca, który chce wziąć udział w przedmiotowej licytacji obowiązany jest dokonać uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, chyba że Wykonawca jest już zarejestrowanym użytkownikiem platformy. UWAGA: nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji a wraz z ww. wnioskiem przesłać Zamawiającemu informacje o swoim „LOGINie”. 4. Login Wykonawca otrzyma po zalogowaniu się na platformie licytacji elektronicznych. 5. W przypadku podania niewłaściwego lub błędnego LOGINu, bądź nieprzekazanie go razem z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest do jego dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 6. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej tych Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. 4. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za 1 ryzę papieru kserograficznego. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy poprzez wpisanie ceny jednostkowej oraz wartości całego przedmiotu zamówienia (umowy). Wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowić będzie załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy wskazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 9. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne informacje w formie faksu 85 670 28 42 lub pisemnie. 10. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 11. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za 1 ryzę papieru – 9,84 zł brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

0.02 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-02-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, pokój nr 220 Zespół ds. Zamówień Publicznych Wydziału Finansów.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-03-03 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-03-03 13:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

PROJEKT UMOWY Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie licytacji elektronicznej. Dnia ...................... w Białymstoku pomiędzy: KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI w Białymstoku zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: ............................................................................................................................ a ........................................................................................................................... reprezentującym firmę: ................................................................................................ z siedzibą: ……………………………...........................................................…. *wpisaną/ym w dniu .......................... do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................pod nr KRS:..................................................... *wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................................................... pod nr ............................................................... zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ została zawarta umowa następującej treści: § 1 1. Przedmiotem umowy są dostawy papieru kserograficznego A-4 gram. 80g/m2, białość minimum 146 w ilości do 12.532 ryzy /ryza 500 szt./, fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych. 2. Cena jednostkowa ryzy papieru kserograficznego wynosi …………..zł brutto – zgodnie ze złożoną w toku licytacji ofertą. 3. Łączne wynagrodzenie umowne WYKONAWCY za przedmiot umowy wynosi ………………. zł brutto, słownie: (.......................................). 4. W cenę wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi: opłaty, podatki, koszty transportu i rozładunku. 5. WYKONAWCA zobowiązuje się do stosowania cen jednostkowych brutto zgodnie ze złożoną w toku licytacji ofertą. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 1. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy o 20 %. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. § 2 1. Dostawy papieru realizowane sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy. 2. Miejscem dostawy papieru jest magazyn Komendy Wojewódzkiej Policji, adres:15-340 Białystok, ul. Wspólna 32. 3. Dostawy następować będą środkami transportu WYKONAWCY, na jego koszt i ryzyko. Odbioru papieru dokona upoważniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO. 4. WYKONAWCA będzie realizował zamówienia składane przez ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie, pisemnie lub faksem, w terminie do 30 dni roboczych ( za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00) od daty otrzymania zamówienia. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy niezgodnej z przedmiotem niniejszej umowy. § 3 1. Rozliczenie następować będzie po każdej zrealizowanej dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ. 2. Należność, za zakupiony papier realizowana będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO dostawy wraz z fakturą VAT, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 3. Płatnikiem będzie ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU ul. Sienkiewicza 65, 15-003 BIAŁYSTOK NIP: 542-020-78-68 4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO . § 4 1. W przypadku dostarczenia papieru wadliwego lub niezgodnego z niniejszą umową WYKONAWCA wymieni wadliwy papier na właściwy ,maksymalnie w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji (faksem lub w innej formie). Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 2. Wymieniony przez Wykonawcę papier powinien spełniać wymagania określone w §1 ust 1 umowy. § 5 1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, b) w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonej w terminie określonym w § 2 ust.4 partii papieru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego dostawie, c) w wysokości 0,1% wartości zareklamowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wadliwego papieru, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1. 2. ZAMAWIAJĄCY może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy. 3. WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę dla ZAMAWIAJĄCEGO na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. a-c z przysługującej mu od ZAMAWIAJĄCEGO wierzytelności. Jednocześnie WYKONAWCA oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1. § 6 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach a WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY, - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, - gdy WYKONAWCA nie realizuje przedmiotu umowy pomimo złożenia zamówienia określonego w §2 ust. 4. - opóźnienia w realizowaniu dostaw w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 i w § 4 ust. 1 przekraczającego 20 dni roboczych, potwierdzonych naliczeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych, - co najmniej trzykrotnego dostarczenia papieru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 7 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym przypadku: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy, a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie realizacji dostawy. 2. Zakazuje się innych, istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Wszelkie nieistotne zmiany umowy wymagają zgody obu stron i następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 8 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie prze 3. 4. pisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych. § 9 Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.03.2012 r. § 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz Wykonawcy, 2 egzemplarze Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła