Licytacja L-16-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-16-2016 - Usługa sprzątania i utrzymania czystości

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Leszek Michalec, Nadleśnictwo Międzyrzec
Adres pocztowy: Warszawska 53
Miejscowość: Międzyrzec Podlaski, Kod pocztowy: 21-560
Tel.: 83 3714206, Faks: 83 3716421
Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Numer ogłoszenia w BZP:

27126-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-02-22 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa sprzątania i utrzymania czystości
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku biurowym i magazynowo - garażowym Nadleśnictwa Międzyrzec położonych w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 53, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątki w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku. Ogólna powierzchnia do sprzątania wynosi 707,71 m2, w tym: 1) BIURO NADLEŚNICTWA o łącznej powierzchni 557,80 m2, w tym: a) 21 pomieszczeń biurowych o powierzchni 406,51 m2, b) 3 korytarze o powierzchni 90,80 m2, c) 4 łazienki o powierzchni 24,68 m2, d) pokój socjalny z zapleczem kuchennym o powierzchni 19,41 m2, d) klatka schodowa o powierzchni 16,40 m2, oraz 50 okien o powierzchni 75,19 m2; 2) BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWY o łącznej powierzchni 149,91 m2, w tym: a) 3 pomieszczenia archiwum o powierzchni 24,85 m2, b) sala edukacyjna o powierzchni 82,37 m2, c) 2 łazienki o powierzchni 9,70 m2, d) zaplecze kuchenne o powierzchni 8,10 m2, e) klatka schodowa i hole o powierzchni 24,89 m2 oraz 8 okien o powierzchni 13,20 m2. Ogólne wymagania stawiane wykonawcy: 1. Kompleksowe utrzymanie czystości będzie wykonywane sprzętem i środkami chemicznymi Wykonawcy w szczególności środkami dezynfekującymi, zapachowymi, czyszczącymi, higienicznymi. Wykonawca zapewni niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy artykuły czystości, artykuły higieniczno-sanitarne, środki myjąco-czyszczące, środki dezynfekujące zapachowe do muszki klozetowych i zapachowe odświeżacze powietrza oraz worki na śmieci we własnym zakresie i na własny koszt, w ilości zapewniającej pełne bieżące zapotrzebowanie. Artykuły muszą spełniać poniższe kryteria: papier toaletowy - celulozowy, biały, dwuwarstwowy, niepylący, miękki, mydło w płynie - żelowe, gęste, glicerynowe, ręczniki papierowe - celulozowe, dwuwarstwowe, niepylące, miękkie, koloru białego. 2. Otwieranie i zamykanie budynku biura Nadleśnictwa Międzyrzec w dni robocze o godzinie 6:45 (otwieranie) i o godzinie 15:00 (zamykanie). 3. Sprzątane pomieszczeń odbywać będzie się w dni robocze między godzinami 15:00 a 20:00. W pomieszczeniach szczególnie chronionych (Posterunek Straży Leśnej, magazyn broni, kasa, pokój spec. d/s pracowniczych, serwerownia, archiwum) wyłącznie w godzinach pracy pracowników sprawujących nadzór nad danym pokojem. Podczas godzin urzędowania Zamawiającego (7:00 do 15:00) Wykonawca zapewni dyżur jednej osoby w godz. 10:30 do 11:30. 4. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w związku z realizacją usług. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odpowiadał za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie i po zakończeniu sprzątania, a w szczególności zamknięcie drzwi i okien, wyłączenie oświetlenia, zabezpieczenie kluczy i pomieszczeń przed dostępem osób trzecich oraz zabezpieczenie budynku przez załączenie alarmu kodem wyjściowym. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, a za ich działania i zaniechania działań będzie odpowiadał jak za działania bądź zaniechania własne. 6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, budynku lub zagrożeniach (m.in. pożarach, zalaniu, pojawieniu się gryzoni). Prace wykonywane codziennie: • opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek na dokumenty, usuwanie śmieci i ich segregowanie do odpowiednich pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku, • odkurzanie wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie miejscowych zabrudzeń z wykładzin dywanowych, • mycie na mokro powierzchni podłogowych (panele, terakota, parkiet), • wycieranie na mokro klamek drzwi, balustrad na klatkach schodowych, tabliczek informacyjnych, listew odbojowych, listew przypodłogowych i listew instalacyjnych, a także gaśnic, • wycieranie na mokro z mebli biurowych i sprzętu biurowego (dziurkacz, zszywacz itp.), parapetów właściwymi do rodzaj sprzątanej powierzchni środkami pielęgnacyjnymi, • wycieranie z kurzu sprzętu komputerowego środkami antystatycznymi, • mycie umywalek, baterii umywalkowych środkami przeznaczonymi do czyszczenia, odkamieniania i dezynfekcji, • czyszczenie sedesów i desek sedesowych oraz spłuczek środkami dezynfekującymi, • mycie luster, • utrzymanie w stałej czystości przeszkleń strefie wejściowej, • mycie zastawy stołowej. Prace wykonywane co najmniej raz w tygodniu: • mycie lodówki i mikrofalówki, • odkurzanie, mycie foteli i krzeseł obrotowych, • przecieranie aparatów telefonicznych, w tym słuchawek płynem dezynfekującym, • omiatanie pajęczyn. Prace wykonywane okresowo: • mycie okien raz w miesiącu, • mycie kaloryferów w sezonie zimowym (styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad grudzień) dwa razy w miesiącu; w sezonie letnim (kwiecień, maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) raz w miesiącu, • mycie boazerii raz w miesiącu, • mycie glazury ściennej raz w miesiącu, • mycie drzwi wraz z futrynami raz w miesiącu, • odkamienianie czajników raz w miesiącu, • sprzątanie archiwum raz na kwartał, • usuwanie miejscowych zabrudzeń z wykładziny dywanowej.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty 90.91.12.00-8
90.91.13.00-9
90.91.91.00-3
90.91.92.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Data rozpoczęcia: 01/03/2016 Data zakończenia: 31/12/2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje jednym urządzeniem: odkurzacz z filtrem HEPA.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie niższej niż: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 PLN).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; b) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot zamówienia.

Termin związania ofertą

30 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.miedzyrzec.lublin.lasy.gov.pl, zakładka: Informacje / Przetargi i zamówienia.

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. O swoim loginie Wykonawca informuje wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 1do ogłoszenia). Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, podłączony do sieci internet. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Cena wywoławcza całości zamówienia 45 000,00 PLN; minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 50,00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w pełnych złotówkach). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta - PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży wypełniony formularz (Załącznik nr 3 do ogłoszenia) dostępny na stronie internetowej http://www.miedzyrzec.lublin.lasy.gov.pl, podając cenę brutto za realizację zamówienia. W/w formularz będzie stanowił załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. 14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie przedłoży wypełnionego formularza (Załącznika nr 3 do ogłoszenia), będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-02-15 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Nadleśnictwo Międzyrzec, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 53, sekretariat Nadleśnictwa Międzyrzec.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-02-22 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-02-22 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zawiera Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła