Licytacja L-160-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-160-2010 - Druk materiałów na wystawę [OP.IV.WW.3331/45/10

I. Dane zamawiającego

Nazwa: dr Wojciech Wnuk, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Adres pocztowy: Lubomelska 1-3
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-074
Tel.: +48814416665, Faks: +48814416535
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

128331

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-10 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Druk materiałów na wystawę [OP.IV.WW.3331/45/10
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Druk materiałów na wystawę: Zaczęło się w lipcu. Solidarność na Lubelszczyźnie 1980-1989 w ramach obchodów 30-lecia strajków lipcowych NSZZ Solidarność. Polska wersja wystawy: Etap I Według projektu dostarczonego przez Zamawiającego w zamkniętych plikach PDF nagranych na nośnik cyfrowy do dnia 21 czerwca 2010 r. PLAKAT wzór I (format A1, papier: kreda błyszcząca 200 g/m2, kolor 4+0, nakład 500 szt.) PLAKAT wzór II (format A1, papier: kreda błyszcząca 200 g/m2, kolor 4+0, nakład 500 szt.) ZAPROSZENIA wzór I (format 2xA5, papier: kreda błyszcząca 300 g/m2 , kolor 4+4, nakład 1000 szt.) ZAPROSZENIA wzór II (format 2xA5, papier: kreda błyszcząca 300 g/m2 , kolor 4+4, nakład 1000 szt.) PLANSZE EKSPOZYCYJNE Druk (format 150x70 cm folia biała błyszcząca, kolor 4+0, nakład 44 szt.) Naklejanie- dwustronne- folii błyszczącej na formatki z PCV dostarczone przez Zamawiającego (nakład 44 sztuki) Zabezpieczenie wydruków-laminowanie (wystawa zewnętrzna) FOLDER (format 297x148, stron: 136) okładka: papier karton biały błyszczący 250 g/m2 + folia błyszcząca, kolor 4+4 środek: papier kreda matowa 135 g/m2, kolor 4+4 oprawa klejona 1000 szt. Angielska wersja wystawy: Etap II Według projektu dostarczonego przez Zamawiającego w zamkniętych plikach PDF nagranych na nośnik cyfrowy do dnia 2 sierpnia 2010 r. ZAPROSZENIA (format 2xA5, papier: kreda błyszcząca 300 g/m2 , kolor 4+4, nakład 600 szt.) FOLDER Format A5, 16 stron, oprawa zeszytowa (kolor 4+4, kreda matowa 250 g/m2, folia błyszcząca) Środek: papier kreda matowa 105 g/m2, kolor 4+4, 1000 szt. PLANSZE EKSPOZYCYJNE Druk (format 150x70 cm, papier fotograficzny 250 g/m2, kolor 4+0, nakład 22 szt.)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.81.00.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
2 sierpnia 2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi wzór nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówienia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.lublin.pl/um

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Cena wywoławcza 40 000 zł

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-27 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin (I piętro, pokój 128 - KANCELARIA OGÓLNA w budynku przy ul. Lubomelskiej 1- 3)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-10 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-10 18:04:15

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu i jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamawiający ubiega się o współfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła