Licytacja L-160-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-160-2015 - Dostawy odczynników do UMCS w Lublinie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział Zamówień Publicznych - , Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Adres pocztowy: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-031
Tel.: 81 5375701, Faks: 81 5375703
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

134250-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-06-23 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy odczynników do UMCS w Lublinie
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników i materiałów filtracyjnych do UMCS w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej przetargi.umcs.pl, zakładka licytacje elektroniczne. Dostawy będą realizowane partiami na podstawie zamówienia jednostkowego (wysyłanego faxem lub e-mailem), składanego sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamówienia jednostkowe będą realizowane w ciągu max. 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy / numeru katalogowego w załączniku nr 2 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia). Przez podanie nazw własnych produktów (numerów katalogowych), będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj i konsystencja produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do ogłoszenia zamieszczonym na stronie internetowej przetargi.umcs.pl, zakładka licytacje elektroniczne. Wykonawca, który w formularzu asortymentowo – cenowym powoła się na zastosowanie produktów równoważnych podanym w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany: 1) wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do składanego przed zawarciem umowy formularza asortymentowo - cenowego (w formie elektronicznej na nośniku danych) specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego, 2) wpisać nazwę, gramaturę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu asortymentowo- cenowym, ponadto na żądanie Zamawiającego: 3) wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń, 4) wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych. Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych odczynników oraz uszkodzenie sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne. Opis przedmiotu zamówienia, określony w załączniku nr 2 do ogłoszenia został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 18 miesięcy, w ramach prowadzonych programów badawczych. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 20% (kontynuacja badań). Podstawą ustalenia ceny produktów , będą aktualne ceny odczynników wyszczególnione w katalogu asortymentowo-cenowym Wykonawcy przy zastosowaniu każdorazowo rabatu, ceny promocyjnej, ceny specjalnej lub zniżki sezonowej ustalonej dla danego rodzaju asortymentu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczany zamówieniami jednostkowymi przedmiot zamówienia, z wyłączeniem tych pozycji, dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności, (co wynika ze specyficznych właściwości danego asortymentu). Wykonawca jest zobowiązany przyjmować od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrz wspólnotowego nabycia. Wykonawca nie będzie pobierał kaucji za opakowania, gdyż odczynniki będące przedmiotem umowy, zostaną wykorzystane w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach dydaktycznych oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej. Prawo opcji. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 10% ilości odczynników przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego stanowiących przedmiot umowy; a) zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe c) cena jednostkowa odczynników / materiałów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu asortymentowo - cenowym dołączonym do oferty (stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia); d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.69.63.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez 18 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania przedmiotu umowy. Dostawy będą wykonywane do miejsc (jednostek organizacyjnych UMCS) każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu jednostkowym.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN. 2.Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1) Pieniądzu; sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBANK S.A. o/ Lublin nr 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z dopiskiem Wadium postępowaniu na dostawy odczynników i materiałów filtracyjnych do UMCS w Lublinie, oznaczenie sprawy: LE/8-2015/DOP-z; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275). 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokument w formie oryginału (może być również w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część wniosku. 4. Wykonawca, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 6. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować okres 45 dni, poczynając od daty składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 dostawy odczynników chemicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł każda dostawa*. Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy. * W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz złożenia poświadczeń: dostawy niezbędne do wykazania warunku określonego w pkt III.3.2) ogłoszenia. Dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są: - poświadczenia potwierdzające należyte wykonanie dostawy; - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.Zamawiający wymaga, aby wyłoniony Wykonawca: - przesyłał na wskazany w zamówieniu jednostkowym adres mailowy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w rozumieniu obowiązującego prawa wraz z każdorazową dostawą odczynników nie później niż w dniu dostawy odczynnika - dostarczał wraz z dostawą deklarację zgodności WE lub Certyfikat CE (zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/EWG), atesty lub świadectwa jakości wystawione przez producenta.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1)gdy produkt określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w ofercie i umowie. 2)zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 3)w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne, 4)zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

przetargi.umcs.pl zakładka licytacje elektroniczne

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. Rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie wykonawca otrzyma login– identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. O swoim loginie wykonawca koniecznie informuje wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 6. Cena wywoławcza 343 000,00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 500.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty – kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 500.00; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta – PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży wypełniony formularz (załącznik nr 5 do ogłoszenia) oraz formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia) dostępny na stronie internetowej http://przetargi.umcs.pl, podając w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zamówienia zgodną z wyliczeniami z załącznika nr 6 tj. formularza asortymentowo-cenowego. Wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. Załączniki nr 5 i 6 do ogłoszenia będą stanowiły załączniki do umowy. 14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie przedłoży wypełnionego formularza (załącznika nr 5 do ogłoszenia) bądź formularza asortymentowo – cenowego (załącznika nr 6 do ogłoszenia) wraz z kartami charakterystyki / katalogowymi dla zaoferowanych produktów równoważnych lub przedłożony formularz asortymentowo – cenowy nie będzie spełniał wymogów Zamawiającego określonych w OPZ (złącznik nr 2 do ogłoszenia), będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-06-15 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dział Zamówień Publicznych - Sekcja Zaopatrzenia, 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, budynek Rektoratu, XII p. pokój 1205

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-06-23 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-06-23 12:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zawiera załącznik nr 7 do ogłoszenia (wzór umowy)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

brak

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła