Licytacja L-160-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest fobis z ofertą o wartości 694000PLN.
Dane zwycięzcy:
fobis - Firma Budowlana FOBIS Sp. z o.o., Firma Budowlana FOBIS Sp. z o.o.
Przemysłowa3
59-300, Lubin


Ogłoszenie o zamówieniu L-160-2018 - Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Okmianach, gmina Chojnów

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Chojnów, Gmina Chojnów
Adres pocztowy: ul.Fabryczna1
Miejscowość: Chojnów, Kod pocztowy: 59-225
Tel.: 768188502, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

539287-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-30 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Okmianach, gmina Chojnów

Roboty budowlane

2.1. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę drogi na dz. nr 268/4 obręb Okmiany, gmina Chojnów na podstawie dołączonego przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W/w obejmuje następujące roboty: - wykonanie miejscowej rozbiórki nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm na powierzchni 40,00 m2 - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni 3409,25 m, mijanki o powierzchni 42,00 m2 oraz zjazdów na drogi gminne o powierzchni 102,40 m2 z pełną podbudową o następującej konstrukcji: warstwa odsączająca z piasku naturalnego gr. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm po zagęszczeniu, - wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm po zagęszczeniu na istniejącej już jezdni bitumicznej o powierzchni 795.75 m2 - wykonanie zjazdów indywidualnych o powierzchni 147,60 m2 o następującej konstrukcji: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm po zagęszczeniu - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm o powierzchni 1040.00 m2 2.2. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Projektanta Henryka Mazura, 59-500 Złotoryja. 2.3. Przedmiot zamówienie obejmuje ponadto: - zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż., - zapewnienie na własny koszt kierownika budowy, - zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne na koszt Wykonawcy, - oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji (w tym także dokumentacji fotograficznej) obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, - wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą ( 4 egz. ), - naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, -uporządkowanie i przywrócenie terenu budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu wraz z oświadczeniami dot. nie wniesienia uwag, podpisanymi przez właścicieli działek najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 2.4. Rozpoczęcie robót nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. 2.5. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 2.6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., - nadzoru nad bhp, - ustalania i utrzymania porządku, - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, - dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia, - ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych, - ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 2.7. Uwagi: 2.7.1. Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania jest projekt budowlany i STWiOR, przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w terenie i uwzględnienia wszystkich możliwych dodatkowych kosztów. 2.7.2. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną (z zachowaniem kolejności pozycji kosztorysowych) łącznie ze składnikami cenotwórczymi w terminie 7 dni roboczych od zakończenia licytacji. 2.7.3. W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace nieujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp. 2.8. Rozwiązania równoważne 2.8.1. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci należy traktować je jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. 2.8.2. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wskazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) 2.8.3. Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w dokumentacji. 2.10. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a 2.10.1.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia : - roboty drogowe, - roboty ogólnobudowlane. 2.10.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.10.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Oświadczenie składane jest przed podpisaniem umowy. - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 2.10.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 2.10.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono w/w wymogu – za każdą osobę. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 2.10.1 czynności. 2.10.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

www.bip.gmina-chojnow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. We wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca powinien wpisać swój login (identyfikator) w miejscu do tego przeznaczonym. 10.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 10.2.3. Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. UWAGA ! Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 10.3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 10.3.1. Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 10.3.2. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. - Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 2 000,00 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 750 000,00 zł brutto.( słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. - Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 9:00. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. - Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. -Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych przez Wykonawców wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. - Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. - Licytacja elektroniczna w powyższym postępowaniu jest licytacją jednoetapowa. - W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. - Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: a) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. b) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, c) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. - Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. - Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. - Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja jednoetapowa Czas trwania: 5 minut na złożenie oferty

2000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-04-18 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-30 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-04-30 09:30:24

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Nie dotyczy

-

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 zł

-

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł każde z zadań w zakresie podobnym jak w niniejszym przedmiocie zamówienia. b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - osoba na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi jak w przedmiocie zamówienia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów - co najmniej 3 letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od chwili uzyskania uprawnień budowlanych).

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 7

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), -Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór stanowi załącznik nr 4 -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 - Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w ust. 5.2.2 niniejszej Instrukcji

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


31.07.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 8 %. Uregulowania dot. zabezpieczenia zawarto we wzorze umowy (załącznik nr 8).

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy - załącznik nr 8

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

12.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 12.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BS Chojnów nr 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 z dopiskiem: "Wadium do licytacji elektronicznej na zadanie pn. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Okmianach gm. Chojnów, nr SOGCH/ZP/4/2018” 12.3. Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie Urzędu. 12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła