Licytacja L-162-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-162-2009 - ZP/WO-DI/340/01/2009

Dane zamawiającego

Prezydent Miasta Świnoujścia, Gmina Miasto Świnoujście
Wojska Polskiego 1 m. 5
72-600, Świnoujście

Numer ogłoszenia w BZP:

127733 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-21 10:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa informatycznych materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy wykaz ilościowy i rodzajowy zakresu zamówienia przedstawiony jest na stronie internetowej zamawiającego: bip.um.swinoujscie.pl w załączniku nr 1 – „Przedmiot zamówienia” Klasyfikacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 30125100-2 Wkłady barwiące 30125110-5 Tonery do drukarek laserowych 30237360-0 Kasety z taśmą LTO 30234400-2 Uniwersalne dyski video DVD 30237380-6 CD-ROMy 30237410-6 Myszki komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiane produkty powinny: 1)posiadać aktualny termin przydatności do użycia, minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 2)oferowane tonery muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie poddane procesowi ponownego napełniania. 3)powyższe informacje o produkcie winny wynikać z treści zawartej na opakowaniu bądź oświadczenia producenta wyrobu. 4)produkty równoważne winny być produkowane w standardzie norm jakościowych i ochrony środowiska: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 5)dobrze współdziałać z urządzeniami, na które producent sprzętu udzielił gwarancji. 6)w przypadku oferowanych produktów równoważnych gwarancja producenta, nie powinna powodować utraty uprawnień do gwarancji urządzeń. 7)wykonawca zapewni naprawę urządzenia drukującego w przypadku użycia dostarczonego przez siebie wadliwego wkładu. 8)dawać nienaganną jakość zapisu/odczytu w przypadku nośników lub wydruku w odniesieniu do tonerów. 9)produkty równoważne winny mieć takie same maksymalne wydajności drukowania jak oryginały i być testowane międzynarodowymi standardami pomiaru wydajności ISO/IEC 19752 dla laserowych materiałów drukujących i ISO24711 dla wkładów atramentowych zgodnie z certyfikatem potwierdzającym testy jakości i wydajności, wydanym przez niezależne instytuty badawcze na oferowane produkty. 10)wykonawca musi dysponować odpowiednimi certyfikatami dla danego materiału drukującego. 11)gwarancja na produkty winna umożliwiać natychmiastową wymianę uszkodzonego produktu na nowy 1 do 1 na koszt wykonawcy zamówienia. 12)zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania wymiany produktów równoważnych na oryginalne lub innego producenta w przypadku, gdy produkt nie spełnia norm jakościowych wydruku lub zapisu. 2.W ramach przedmiotu zamówienia i wartości umowy Zamawiający może dokonać zmian ilościowych w asortymencie stosownie do faktycznych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. 3.Zamawiający zastrzega sobie dostawy produktów w ciągu 3 dni od dnia złożenia przez niego zamówienia, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze. 4.Wykonawca zobowiązuje do odbioru na własny koszt zużytych wkładów po tonerach.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2.Rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3.Przy rejestracji na platformie wykonawca otrzyma login – identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4.O swoim loginie wykonawca koniecznie informuje wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym). 5.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN. 6.Sugerowana cena wywoławcza 45 000.00 PLN, minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 300.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty – kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 205.50; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku „złóż postąpienie”); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8.W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9.Waluta – PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce. 10.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 11.Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12.Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – licytacja zostanie zamknięta 21.08.2009 r. o godz. 11:15, w momencie zamknięcia licytacji wyłączona zostanie możliwość składania postąpień. 13.Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 14.Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, niezwłocznie prześle Zamawiającemu ofertę cenową, stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie również załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-12 15:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, a w szczególności wykażą, że: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonali ze szczególną starannością w okresie trzech ostatnich lat co najmniej trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie odpowiadające wymaganym rodzajowi i wartości zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę informatycznych materiałów eksploatacyjnych o wartości nie mniejszej niż 40.000,- złotych netto każda, 3)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, nastąpi na podstawie analizy wymaganych dokumentów przedłożonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, wykaz wymaganych dokumentów został określony w punkcie VII ogłoszenia. 3.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wg. formuły (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pt. 1. ppkt. 3 musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt. 1. ppkt. 1 i 2 muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 5.Zamawiający zakwalifikuje do e-licytacji wykonawców na podstawie złożonych przez nich wniosków. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy przesłać na adres Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5 , 72-600 Świnoujście (sekretariat) 6.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej upływa 12.08.2009r. godz. 15.00. 7.Opis sposobu przygotowania wniosków: wniosek należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego formularza, czytelnie, w języku polskim. Wniosek winien być podpisany przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie załączniki do wniosku winny być również podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy. 8.W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia – do momentu licytacji elektronicznej, można porozumiewać się za pomocą faksu (nie dot. wniosków i dokumentów składanych wraz z wnioskiem). Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumiewają się za pomocą faksu, każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt otrzymania dokumentu. Pisma przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Poprawnie przygotowany i złożony wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (według dostępnego na stronie internetowej zamawiającego bip.um.swinoujscie.pl wzoru, załącznik nr 2 - ZAL2-wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji), w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 -ZAL3-oswiadczenie), dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, informacje o wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzech dostaw odpowiadających rodzajowi i wartości stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem rodzaju, daty realizacji, wartości i odbiorcy zamówienia według załącznika nr 4 - ZAL4-informacja o wykonanych zamówieniach, zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy (wymagany przez zamawiającego wzór umowy stanowi załącznik nr 5). Zamawiający dopuszcza wyżej przywołane dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

W dwóch etapach od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2010 r. . .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.um.swinoujscie.pl/

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie przyszłe zobowiązania, postanowienia i warunki wymagane przez Zamawiającego określa załączony projekt umowy, dostępny na stronie: http://bip.um.swinoujście.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1.PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, z opisem na kopercie - „Licytacja elektroniczna na dostawę informatycznych materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Świnoujścia”. 2.UPRAWNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Jolanta Gawrońska inspektor Działu Informatyki - tel. (091) 321-23-09. 3.WYKONAWCA, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć wypełniony: załącznik ofertowy do Umowy informatycznych materiałów eksploatacyjnych (wypełniony wykaz winien wskazywać ceny jednostkowe brutto i wartości wszystkich pozyc ji brutto).

Informacje o wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-12 15:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-08-21 11:15:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła