Licytacja L-162-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-162-2010 - GP.NZP/341-45/10 Dostawa mebli

I. Dane zamawiającego

Nazwa: POZSERWIS , Gospodarstwo Pomocnicze UMP
Adres pocztowy: pl.Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-841
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

117999-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-31 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
GP.NZP/341-45/10 Dostawa mebli
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, szczegółowo opisanych w załączniku numer 1 do ogłoszenia. Dostawę i montaż konkretnych pozycji mebli Zamawiający określać będzie Wykonawcy każdorazowo drogą elektroniczną lub w zamówieniach składanych w drodze faksowej. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w drodze elektronicznej: 5, 15 oraz 25 dnia każdego miesiąca, a w wyjątkowych sytuacjach częściej. W przypadku gdy 5, 15 oraz 25 przypada w sobotę, niedzielę lub święta, zamówienia mogą być składane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po sobocie, niedzieli lub święcie. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować każde zamówienie i dostarczyć oraz zamontować meble we wskazanym w zamówieniu miejscu w terminie 14 dni roboczych od jego przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający określać będzie w zamówieniach ilość i rodzaj mebli oraz wskaże miejsce tj. adres i numer pokoju, które będzie miejscem wydania mebli. W załączniku nr 2 do ogłoszenia podano adresy do których Wykonawca będzie dostarczał meble. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował minimum 24 miesięczny okres gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw lub bezpłatnej wymiany mebli wadliwych na wolne od wad w terminie 10 dni od zawiadomienia o wadzie Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której projekt stanowi załącznik numer 5 do ogłoszenia. Wszelkie użyte w ofercie i załącznikach nazwy należy traktować jako „typu”. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów równoważnych pod warunkiem, że artykuł równoważny będzie posiadać parametry wskazane przez Zamawiającego lub lepsze. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę artykułu równoważnego należy podać nazwę artykułu lub producenta w załączniku nr 6 do ogłoszenia (poz. nr 14, 15 i 45). Nie uzupełnienie w/w pozycji w załączniku nr 6 traktowane będzie tak, jakby Wykonawca oferował wprost artykuły opisane w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Koszt dostarczenia, rozładunku i montażu mebli należy wliczyć do cen za meble. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany łącznej ilości dostaw poszczególnych mebli. Jednocześnie zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w co najmniej 60 % bez konieczności aneksowania umowy. Z tytułu nie zrealizowania całości dostaw, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. W terminie dwóch dni od zakończenia licytacji elektronicznej Wykonawca, który wygra licytację dostarczy zamawiającemu szczegółowy formularz cenowy, z zastrzeżeniem, że suma pozycji formularza będzie równa cenie oferowanej w licytacji. W przypadku gdy nie możliwe będzie dostosowanie kwoty z licytacji do formularza cenowego, Wykonawca może zaokrąglić zaoferowaną podczas licytacji cenę w dół. Zaoferowane meble powinny być zgodne z załącznikiem nr 9 do ogłoszenia UWAGA: Załączniki dostępne są na stronie http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania: GP.NZP/341-45/10
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.13.00.00-2
Dodatkowe przedmioty 39.12.10.00-6
39.14.13.00-5
39.11.20.00-0

Termin wykonania zamówienia:
od podpisania umowy do 31.12.2010 roku

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał co najmniej 2 dostawy których przedmiotem jest dostawa mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego że dostawy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy i jej przedłużenie o 3 miesiące w przypadku niewykorzystania ilości poszczególnych artykułów. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji dostaw z zastrzeżeniem, że będzie to miejsce zlokalizowane w ramach granic administracyjnych Miasta Poznania. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących terminów składania zamówień z 5, 15 oraz 25 na inne dni miesiąca z zastrzeżeniem, że nie zmniejszy się częstotliwość składania zamówień.

Termin związania ofertą

30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania GP.NZP/341-45/10

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A. Wymagania formalne: • Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. • Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem (załącznik nr 4)winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie - oświadczenie o loginie, stanowi załącznik nr 3 • Przed wysłaniem wniosku wraz z załącznikami należy zarejestrować się w systemie (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 3 należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie). Jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przesłać do Zamawiającego. • W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. B. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a). Licytacja elektroniczna na dostawę mebli będzie licytacją jednoetapową. b). W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. c). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. d). W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. e). Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. f). Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1.000,00 zł. g). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. h). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Budynek Urzędu Miasta Poznania; pl. Kolegiacki 17; Dział zamówień publicznych; pok. 64

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-31 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-31 11:00:14

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie umowy nie jest wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą, zawarte są w załączonym wzorze umowy- załącznik nr 5 Warunkiem zawarcia umowy będzie dołączenie zdjęć wszystkich mebli biurowych zawartych w załączniku nr 1 do oferty w formie umożliwiającej odczyt w pliku JPEG (o rozmiarze 640x480) – elektronicznej oraz wypełnionego formularza cenowego również w wersji elektronicznej na dyskietce lub płycie CD

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła