Licytacja L-162-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-162-2011 - Usługa druku i oprawy broszury

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Zamówienia Publiczne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
Adres pocztowy: Mińska 25
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-808
Tel.: 228102719 w 110, Faks: 228104688
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

180007-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-07-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku i oprawy broszury
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji (wykonania) usługi polegającej na wydrukowaniu i oprawie broszury pt. „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku” o łącznej ilości 600 egz. na podstawie dostarczonego składu, wraz z dostawą do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie ul. Mińska 25. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1) Druk – okładka 4+0 ; środki 4+4 2) Objętość – ok. 100 str. 3) Nakład – 600 egz. 4) Środki – papier kreda dwustronnie błyszcząca o gramaturze 115g/m2 B1 5) Okładka – karton jednostronnie kredowany (kalandrowany) o gramaturze 270g/m2 B1 -strona zewnętrzna okładki, strona wewnętrzna ze względu na rodzaj oprawy – matowa, 6) Format po obcięciu 160x240 mm 7) Introligatornia – broszura klejona 3. Wydrukowane broszury wyłoniony wykonawca dostarczy do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie ul. Mińska 25 w terminie 14 dni od daty przekazania zaakceptowanych do druku materiałów (gotowy skład tekstów w wersji elektronicznej, odbitki w kolorze).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.82.30.00-9
Dodatkowe przedmioty 79.97.10.00-1

Termin wykonania zamówienia:
14 dnia od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

1. Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione, przy czym dotyczy to również przypadków składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 2. Dopuszcza się możliwość składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 2.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na usługę druku i oprawy broszury pt. „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku” będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-07-08 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, I p. pok.113

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-07-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-07-14 10:20:37

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór Umowa Nr ......... /2011 W dniu .................................. 2011 roku w Warszawie między: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - reprezentowaną przez Prezesa, w imieniu którego działa Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie – mgr inż. Wiktor Sankiewicz na podstawie udzielonego upoważnienia, NIP 526-00-13-054, REGON 01251326200163 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a firmą ............................................................................................................................................................... z siedzibą w ...................................................... ul. ............................................................................. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………….……., pod numerem KRS ....................................., NIP ……………............, REGON……………………, lub (opcjonalnie) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ……………………………... pod numerem……………………., NIP ……..………..……….., REGON …………….…………..., reprezentowaną przez : 1. ............................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................ zwaną dalej Wykonawcą strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm ) następującej treści: § 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na wydrukowaniu i oprawie broszury pt. „ Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku” w ilości 600 egzemplarzy, na podstawie dostarczonego składu oraz jej dostawa do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie ul. Mińska 25. 2. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności. § 2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany i dostarczony do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie ul. Mińska 25 w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy zaakceptowanych do druku materiałów. 2. Materiały będą przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. § 4 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty złożonej w toku licytacji elektronicznej i wynosi kwotę brutto: ......................... zł (słownie: ........................................................................................................................................). 2. Podana w ust.1 cena jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy. § 5 1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. § 6 Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. § 7 1. Wykonawca w przypadku nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. 2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania od Wykonawcy przewyższającego karę umowną o której mowa w ust.1. § 8 1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym lub wypowiedzieć umowę z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia jeżeli jedna ze stron w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie strony mogą osiągnąć w wyniku umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych, zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, niezależnie od treści zapisów § 7 § 9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. § 10 Zmiany mogą być wprowadzone do umowy wyłącznie za zgodą obu stron w postaci pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. § 11 W sprawach nieobjętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. § 12 Ewentualne spory wynikające z postanowień umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. § 13 Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden (1) dla Zamawiającego , jeden(1) dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik nr 1 do umowy Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na wydrukowaniu i oprawie broszury pt. „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku” o łącznej ilości 600 egz. na podstawie dostarczonego składu, wraz z dostawą do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie ul. Mińska 25. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1) Druk – okładka 4+0 ; środki 4+4 2) Objętość – ok. 100 str. 3) Nakład – 600 egz. 4) Środki – papier kreda dwustronnie błyszcząca o gramaturze 115g/m2 B1 5) Okładka – karton jednostronnie kredowany (kalandrowany) o gramaturze 270g/m2 B1 -strona zewnętrzna okładki, strona wewnętrzna ze względu na rodzaj oprawy – matowa, 6) Format po obcięciu 160x240 mm 7) Introligatornia – broszura klejona 3. Wydrukowane broszury wyłoniony wykonawca dostarczy do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie ul. Mińska 25 w terminie 14 dni od daty przekazania zaakceptowanych do druku materiałów (gotowy skład tekstów w wersji elektronicznej, odbitki w kolorze). ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła