Licytacja L-165-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-165-2009 - Dostawa środków czystości

Dane zamawiającego

Marek Legenc, Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
Różana 9
37-710, Żurawica

Numer ogłoszenia w BZP:

L-165-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-24 12:10:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem Dostawcy do magazynu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica środków czystości w okresie od podpisania umowy do dnia 31.08.2010r.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl/. 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl/, a wraz z w wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego logingu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej w dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne : Udział w licytacji elektronicznej wymaga od Wykonawców dysponowania (posiadania) następującymi urządzeniami informatycznymi: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się za pośrednictwem strony http://licytacje.uzp.gov.pl/ do systemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego identyfikatora i hasła Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za wykonania całego zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 2. Oferta składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłączenie ofert o cenie niższej, niż oferta wiodąca w danym momencie. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępni wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych ofert i liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji Zmawiający nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Cena wywoławcza całego zamówienia: 76 000,00 PLN brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100). 5. Minimalny krok postąpienia: 250 00 PLN (brutto). Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy, stanowiący załącznik Nr 1 do wzoru umowy do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych i wartości oferowanego asortymentu dla pełnego przedmiotu umowy w złotych polskich. 6. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty wybranego Wykonawcy.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

250.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-17 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22ust.1 ustawy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności handlowej, jeżeli ustawy nakazują obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywał zgodnie z formułą – „spełnia nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy i dokumentów określonych w Dziale 10. 3. Wszyscy Wykonawcy spełniający warunki określone w Dziale 10 ogłoszenia zostaną zaproszeni do składania ofert.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca winien przedłożyć : 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 2) wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, stanowiący Załącznik nr 2 podpisany przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy (pieczątka imienna oraz podpisy lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). 3) wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do ogłoszenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, podpisane przez osobę (osoby upełnomocnioną (ne) do reprezentowania Wykonawcy (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). 4) wypełniony i podpisany wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz potwierdzeniem, iż powyższe dostawy zostały należycie wykonane. 5) wypełniony (przesłany również elektronicznie na adres e-mail: szpitalzurawica@poczta.onet.pl do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej) „Formularz Wykonawcy” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

od daty zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2010r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://szpitalzurawica.republika.pl.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą będzie zawierać wszystkie postanowienia niniejszego ogłoszenia, oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik 5 do niniejszego ogłoszenia.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-17 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-08-18 11:11:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła