Licytacja L-165-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PAGRE z ofertą o wartości 78000PLN.
Dane zwycięzcy:
PAGRE - Grzegorz Mamenas, PAGRE Grzegorz Mamenas
ul. Iglasta 38
92-736, Łódź


Ogłoszenie o zamówieniu L-165-2018 - Część I - Obsługa i konserwacja fontann w parkach i skwerach na terenie Śródmieścia w latach 2018-2020

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

541824-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-24 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Część I - Obsługa i konserwacja fontann w parkach i skwerach na terenie Śródmieścia w latach 2018-2020

Usługi

[numeracja zgodna z załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców - dotyczy numeracji w całej treści niniejszego ogłoszenia] 3.1.1 Część I - Obsługa i konserwacja fontann w parkach i skwerach na terenie Śródmieścia w latach 2018-2020 3.1.1.1 Skwer Powstania Węgierskiego 1956 r. 3.1.1.2 Pasaż Rubinsteina 3.1.1.3 Park Matejki

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html [podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania]

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


14.1 Wymagania formalne: 14.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 14.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. 14.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 14.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 14.2 Wymagania techniczne: 14.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 14.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 14.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 14.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


16.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 16.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 16.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 16.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 16.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 16.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania usługi oraz wszelkie inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z ceny jednostkowej brutto i ilości miesięcy w których świadczona będzie usługa w danym roku zsumowana przez wszystkie lata wskazana w tabeli Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia (dla ułatwienia Zamawiający przygotował arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiednie formuły). 16.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 16.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie (dla każdej z części) wartość 50,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 16.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 16.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 50.09 będzie oznaczało 50 zł i 9 groszy). 16.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową za realizację zamówienia – kwotę brutto w wysokości: 16.11.1 80 000,00 PLN (kwota ta dotyczy części I zamówienia). Wykonawca nie jest związany tą kwotą i może zalicytować kwotę wyższą niż zaproponowana przez Zamawiającego. W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana (odpowiednio do każdej z części zamówienia) cena przekraczała cenę wywoławczą, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

50

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-04-18 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-24 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-04-24 09:06:11

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

7.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu składa: 7.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 7.1.2 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. 7.1.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 7.1.1 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 7.2 Forma składanych dokumentów 7.2.1 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.2.2 Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.2.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7.2.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.2.5 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

IX. Termin związania ofertą


18.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 18.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


4.1 Poszczególne części zamówienia należy zrealizować odpowiednio od dnia zawarcia umowy: 4.1.1 Część I w terminie do dnia 31 października 2020 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


23.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


[wszelka numeracja zgodna z numeracją w załączniku nr 3 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców] § 4. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto za przedmiot zamówienia w trakcie obowiązywania umowy wyłącznie w przypadku: a) zmiany stawek podatku VAT, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 9. Warunkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 8 jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu żądania zmiany tej wysokości, w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie. 10. W zgłoszeniu Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 8 na koszt wykonania zamówienia. Zamawiający dokona analizy opisu i wyliczenia czy zmiany opisane w ust. 8 mają wpływ na koszt wykonania zamówienia i wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną kwotę, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszt realizacji zamówienia. § 11 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, oprócz przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy, muszą zostać one udokumentowane. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie zmiany terminu wykonania umowy lub wykonania niektórych czynności objętych umową, w przypadkach udokumentowanych i niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności takich jak: a) wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń, niezawinionych przez żadną ze Stron, których Strony nie były w stanie przewidzieć, b) wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających prowadzenie prac związanych z realizacją umowy.

XIII. Informacje dodatkowe


Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”), 2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.3.3 Załącznik nr 3 – Wzór umowy, 2.3.4 Załącznik nr 4 – Instrukcja dla Wykonawców, 2.3.5 Załącznik nr 5.1-5.5 – Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego – odpowiednio dla każdej z części zamówienia). 2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła