Licytacja L-165-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-165-2019 - Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego przepompownię

Dane zamawiającego


Nazwa: ekoenergiasilesia, Ekoenergia Silesia SA
Adres pocztowy: Żeliwna38
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-718
Tel.: 518737655, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

569806-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 13:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego przepompownię

Roboty budowlane

W związku z uszkodzeniem kabla zasilającego przepompownię ścieków zlokalizowana na terenie nieruchomości zaistniała konieczność pilnej wymiany kabla na nowy. Zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie przewiertu sterowanego pod parkingiem fi 110 (do 70m). 2. Wykopy ręczne do 70 m. 3. Układanie kabla w budynkach do 5m. 4. Rozebranie kostki brukowej i powtórne jej ułożenie do 4m2. 5. Ułożenie rury osłonowej na całej długości wykopu i przewiertu. 6. Ułożenie bednarki uziemiającej do 80m. 7. Ułożenie kabla AKSY 4 x 240 mm2 (długość do 150m) 8. Ułożenie kabla żelowanego kat.6 U/UTP drut 4 x 2 x 0,5 mm (do 150m). 9. Wprowadzenie kabla do budynków poprzez wykonane wcześniej przewierty. 10. Wykonanie uszczelnienia wejścia przewodu do budynków. 11. Montaż końcówek kablowych 8 szt. 12. Podłączenie kabla w rozdzielni NN K1030. 13. Podłączenie kabla w rozdzielni przepompowni. 14. Montaż zabezpieczeń w rozdzielni przepompowni typu RB. 15. Pomiary zainstalowanego kabla. 16. Zasypanie wykopu i przywrócenie terenu do stanu sprzed prac. 17. Wypięcie i odcięcie starego kabla. 18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

https://ekoenergiasilesia.pl/g2/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=486 oraz https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Edycja.aspx?id=891a7d6d-1fb3-448e-b728-82ec070eb703

Ogłoszenie nr 569806-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


I. WYMAGANIA FORMALNE: 1. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie Urzędu Zamówień Publicznych E-USŁUGI na platformie licytacji elektronicznych (https://licytacje.uzp.gov.pl) jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem. 2. Rejestracji w systemie dokonuje samodzielnie wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania swojego loginu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Dodawanie wykonawcy do licytacji odbywa się poprzez wpisanie loginu, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności wpisanego we wniosku loginu. 4. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania platformy licytacji elektronicznej w szczególności w zakresie rejestracji i składnia postąpień zawiera SAMOUCZEK dostępny na stronie UZP. II. WYMAGANIA TECHNICZNE: Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych używanych do dostępu do systemu:komputer Pc z systemem operacyjnym Windows/Linux, z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 ub wyższa.

https://licytacje.uzp.gov.pl/contest

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Po zalogowaniu się na stronie licytacji elektronicznych UZP przy użyciu loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do systemu umożliwiającego składanie ofert w postaci elektronicznej. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. 2. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują łączną cenę ofertową brutto w PLN za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego przepompownię szczegółowo opisanej w załączniku do Ogłoszenia dostępnym na stronie zamawiającego https://ekoenergiasilesia.pl/g2/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=486 Krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi: 100.00 zł brutto. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Licytacja elektroniczna jest jednoetapowa. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-08-09 13:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 13:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

Posiadanie ubezpieczenia OC dla prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (przewiertu sterowanego fi 110mm) o wartości minimum 100 000,00zł.

-

Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat lub w okresie krótszym jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy roboty budowlanej polegającej na wykonaniu przewiertu sterowanego fi 110mm o wartości minimalnej 30 000, 00zł brutto

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

1) Wykaz robót zrealizowanych lub realizowanych przez wykonawcę polegającej na wykonaniu przewiertu sterowanego fi 110 mm o wartości minimalnej 30 000, 00 zł brutto 2) Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC dla prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (przewiertu sterowanego fi 110mm) o wartości minimum 100 000,00zł.

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


30 dni od daty podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie , w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie 2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić je przelewem na konto Zamawiającego BANK PEKAO SA nr 61 1240 6292 1111 0010 6340 7979 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należy treść gwarancji przed oficjalnym jej złożeniem przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie. Gwarancja musi zawierać: 1) nazwę Wykonawcy z adresem, 2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją, 5) zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca: a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością. Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Określone we wzorze umowy - Załącznik do Ogłoszenia.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wniosek należy złożyć na formularzu przygotowanym wg. wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do licytacji na Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego przepompownię. W powyższy sposób musi być również oznaczone opakowanie kurierskie. 3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) musi być złożone w formie pisemnej (oryginał). 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniana warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, winny być złożone zgodnie z formą określoną w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). 4. Osoba(-y) uprawniona(-e) do reprezentowania wykonawcy musi parafować miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu drogą elektroniczną, w ciągu 2 dni od daty zamknięcia licytacji, formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego. Zestawienie to powinno zawierać informacje ocenie brutto oferty, która musi być zgodna z zaoferowaną w licytacji elektronicznej ceną najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę oraz kosztorys dla następujących pozycji: 1. Wykonanie przewiertu sterowanego pod parkingiem fi 110 (do 70m). 2. Wykopy ręczne do 70 m. 3. Układanie kabla w budynkach do 5m. 4. Rozebranie kostki brukowej i powtórne jej ułożenie do 4m2. 5. Ułożenie rury osłonowej na całej długości wykopu i przewiertu. 6. Ułożenie bednarki uziemiającej do 80m. 7. Ułożenie kabla AKSY 4 x 240 mm2 (długość do 150m) 8. Ułożenie kabla żelowanego kat.6 U/UTP drut 4 x 2 x 0,5 mm (do 150m). 9. Wprowadzenie kabla do budynków poprzez wykonane wcześniej przewierty. 10. Wykonanie uszczelnienia wejścia przewodu do budynków. 11. Montaż końcówek kablowych 8 szt. 12. Podłączenie kabla w rozdzielni NN K1030. 13. Podłączenie kabla w rozdzielni przepompowni. 14. Montaż zabezpieczeń w rozdzielni przepompowni typu RB. 15. Pomiary zainstalowanego kabla. 16. Zasypanie wykopu i przywrócenie terenu do stanu sprzed prac. 17. Wypięcie i odcięcie starego kabla. 18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o których mowa w niniejszym ogłoszeniu należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego Katowice, ul Żeliwna 38, sekretariat, pokój 1/07.

Informacje o wadium


Tak

1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi wadium w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego: BANK PEKAO SA nr 61 1240 6292 1111 0010 6340 7979 lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804). Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w siedzibie Ekoenergia Silesia S.A. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła