Licytacja L-166-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-166-2009 - Dostawa artykułów biurowych

Dane zamawiającego

Edyta Wiśniewska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-074, Lublin

Numer ogłoszenia w BZP:

273824-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-31 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla bieżących potrzeb Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pełniącego funkcję Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich oraz dla Lokalnych Punktów Informacyjnych mieszczących się w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej w ramach projektu „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim” na 2009 r. Szczegółowe zestawienie rodzajowo-ilościowe przedstawione jest w załączniku nr 4 do ogłoszenia. Wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Oferowane wyroby muszą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym w załączniku nr 4 oraz muszą posiadać właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości. W przypadku wystąpienia w wykazie materiałów biurowych nazwy producenta - materiały te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi).

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Cena wywoławcza: 8 000.00 zł(brutto). Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200.00zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-19 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia: a) oświadczenie w trybie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - załącznik nr 2 do Ogłoszenia (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) – w formie oryginału; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (aktualny należy rozumieć jako odpis aktualny, a nie „pełny”) – (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 2. Dokumenty w przypadku składania oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji). b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, do wniosku należy dołączyć: a) wszystkie dokumenty wskazane w ust. 1 lit. a) i b) dotyczące każdego ze wspólników; b) oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: - wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców, - wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne(wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wniosek musi być podpisany w taki sposób, aby prawnie zobowiązywał wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. c) W imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie prawo do składania kolejnych postąpień będzie miał Wykonawca-Pełnomocnik jako podmiot poinformowany o zakwalifikowaniu się do udziału w licytacji

VIII. Termin związania ofertą

Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert określi termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

IX. Termin wykonania zamówienia

w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.lublin.pl/um

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu ………… 2009 roku pomiędzy Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, reprezentowanym przez: 1. ………………………………………… 2. ................................................................ zwanym dalej Zamawiającym a ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą § 1 1. Strony oświadczają, iż niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74-81 ustawy z dnia 2 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostarczenia zamawiającemu artykułów i urządzeń biurowych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Przedmiot Umowy). 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem najwyższej staranności i oświadcza, że dysponuje zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. § 2 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do siedziby Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Strategii Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dostawę Wykonawca zrealizuje samodzielnie (wyklucza się korzystanie z usług firm spedycyjnych). 3. Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy Wykonawca wniósł Przedmiot Umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. § 3 1. Zamawiający w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania dostawy sporządzi protokół odbioru, zawierający ocenę zgodności dostawy z warunkami Umowy. 2. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady Przedmiotu Umowy, w tym także braki ilościowe Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy niezależnie od istotności wad. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie trzech miesięcy od dnia upływu terminu do usunięcia stwierdzonych wad. 4. Protokół odbioru zostanie sporządzony po usunięciu wad wskazanych w protokole rozbieżności. 5. Jeżeli już po sporządzeniu protokołu odbioru ujawnią się wady dostarczonego Przedmiotu Umowy Zamawiający może, wedle swego wyboru, zażądać dostarczenia urządzeń i artykułów biurowych wolnych od wad, stosownego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy niezależnie od istotności stwierdzonej wady. Zmawiający powinien zawiadomić Wykonawcę o wadach w terminie miesiąca od jej wykrycia. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. § 4 1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości urządzeń biurowych stanowiących Przedmiot Umowy. Gwarancja obowiązywać będzie w okresie 24 miesięcy od daty dostarczenia urządzeń o jakich mowa w zdaniu poprzednim (okres gwarancji). 2. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zgodny z dostarczoną dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 3 3. Gwarancją nie są objęte wady wynikające wyłącznie z: a) eksploatowania urządzeń niezgodnie z dokumentacją użytkownika, b) działania osób trzecich, c) zdarzeń mających charakter siły wyższej, d) naruszenia integralności urządzeń poprzez próby samodzielnej jego naprawy. 4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu lub do dostarczenia urządzeń wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 5. Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia Zamawiającego. Strony oświadczają, iż zgłoszenie może nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem faksu. 6. Naprawa lub wymiana urządzeń powinny nastąpić w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia usterki. Termin naprawy lub wymiany może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych wypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naprawa lub wymiana w zakreślonym terminie nie byłaby możliwa. W każdym wypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o opóźnieniu naprawy lub wymiany z podaniem przyczyny tego opóźnienia. Całkowity czas naprawy lub wymiany nie może jednak przekroczyć dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia usterki. 7. Jeżeli czas naprawy lub dostawy nowego urządzenia miałby przekroczyć 7 dni Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy urządzenie zastępcze, z którego Zamawiający mógłby korzystać do czasu zakończenia naprawy. Urządzenie zastępcze powinno zostać dostarczone w ciągu 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 8. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany okres gwarancji urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie: a) w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa, b) w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy. 9. Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie będzie naprawiane więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenie. 10. Wymieniając urządzenie Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć urządzenie fabrycznie nowe, o parametrach technicznych nie gorszych od urządzenia podlegającego wymianie. 11. Punkt serwisowy dokonujący naprawy urządzenia powinien być położony na terenie kraju. 12. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca. § 5 Niezależnie od podstaw odstąpienia przewidzianych w powyższych paragrafach Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych). § 6 1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne w kwocie ……………………….zł brutto (słownie:…………………… zł) tj. ……………….zł netto (słownie: …………………..zł) wraz z podatkiem VAT w wysokości ……………… zł (słownie: …………….. zł). 2. Płatność wynagrodzenia, o jakim mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 3. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie po dostarczeniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. 4. W razie wcześniejszego wystawienia faktury VAT termin płatności nie biegnie do momentu spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 3. 5. Faktura VAT zostanie wystawiona na: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin NIP 712-24-10-470, REGON 431028631 6. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 7. Strony ustalają, iż płatność następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Faktura wystawiona niezgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji. § 7 1. W przypadku nie przystąpienia do wykonania umowy, nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % kwoty umówionego wynagrodzenia brutto. 2. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia łącznego brutto za każdy dzień opóźnienia. 3. Za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub wymiany urządzenia, a także za opóźnienie w dostawie urządzenia zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% umówionego wynagrodzenia łącznego brutto za każdy dzień opóźnienia. 4. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar o jakich mowa w ust. 1-3 bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar. 5. Niezależnie od naliczonych kar Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej kwotę kar umownych. § 8 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 3. Strony oświadczają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozwiązywać przede wszystkim polubownie. 4. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie będzie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch przeznaczonych dla Zamawiającego i jednym przeznaczonym dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1.Zamawiający oświadcza, iż zamówienie będzie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 2. Wszyscy wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną zaproszenie do składania ofert. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Magdalena Sulowska – w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia; Edyta Wiśniewska – email: edyta.orgasinskak@lubelskie.pl (w sprawach procedury postępowania). 5. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.lublin.pl/um). 6.Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, niezwłocznie prześle Zamawiającemu kalkulację zaoferowanej ceny i zestawienie rodzajowo-ilościowe zawierające wyodrębnione ceny netto i brutto poszczególnych artykułów wymienionych w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-19 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 60 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-08-25 09:22:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła