Licytacja L-166-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-166-2015 - Przebudowa mostu i nawierzchni

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Giza, Powiat Chełmski
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082 562 75 01, Faks: 082 562 75 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

135604-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-07-07 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa mostu i nawierzchni
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zadania jest przebudowa mostu Nr JNI 01028835 i nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1808L w miejscowości Majdan Zahorodyński, gmina Siedliszcze BRANŻA DROGOWA: 1.Kategoria ruchu KR-2. Droga kasy Z . 2.Szerokość jezdni ujednolicona - 5,50 m. 3.Szerokość poboczy utwardzonych ujednolicona - 0,75 m. Warstwy nawierzchni układane na istniejącej nawierzchni drogi: w km 14+384/15+234 -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm wg. PN-EN - 13108 ; -warstwa wyrównawcza-wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości śr. 4 cm wg. PN-EN - 13108. - podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm, stabilizowany mechanicznie o gr. warstwy. 20 cm -warstwa odsączająca na poszerzeniach z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Spadek jezdni daszkowy - 2%. Spadek poboczy - 6%. Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 8,0 cm. w km 14+284 /14+237 i 14+340 / 14+362,30 -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm wg. PN-EN - 13108 ; -warstwa wyrównawcza-wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości śr. 6 cm wg. PN-EN - 13108 . - podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm, stabilizowany mechanicznie o gr. warstwy. 20 cm -warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Spadek jezdni daszkowy - 2%. Spadek poboczy - 6%. Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 8,0 cm. w km 14+362,30 /14+384 i 15+234 /15+284 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm wg. PN-EN - 13108 ; - warstwa wyrównawcza-wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości śr. 6 cm wg. PN-EN - 13108 . - podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm, stabilizowany mechanicznie o gr. warstwy. 20 cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Spadek jezdni daszkowy - 2%. Spadek poboczy - 6%. Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 8,0 cm. zatoka autobusowa w km 14+461,10 /14+517,10 -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm wg. PN-EN - 13108 ; -warstwa wyrównawcza-wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości śr. 4 cm wg. PN-EN - 13108 . -warstwa wyrównawcza-wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości śr. 6 cm wg. PN-EN - 13108 . -podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm, stabilizowany mechanicznie o gr. warstwy. 20 cm -warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. -chodnik z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm -obramowanie chodnika z obrzeża 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3m i warstwie odsączającej z kruszywa naturalnego o gr. 15 cm -krawężnik betonowy 30 x 15 cm ustawiany na ławie z oporem z betonu C8/12. Przedmiotem zadania w zakresie branży drogowej jest przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1808 L oraz zjazdów do posesji w granicach działek drogowych nr. 405/2 i 378, obręb 0020 Majdan Zahorodyński. Jednostka ewidencyjna - Siedliszcze. Technologia robót zakłada wykonanie: -warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wg. PN-EN - 13108 ; -oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej i podbudowy na poszerzeniach; -umocnienie poboczy; -wykonanie zjazdów do posesji; -wykonanie zatoki autobusowej; -wprowadzenie oznakowania mostu wg. projektu organizacji stałej ruchu. Zakres robót obejmuje: I. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 ryczałt 1; 1.2 Wykonanie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas przebudowy drogi wraz z ustawieniem i demontażem oznakowania oraz jego utrzymaniem w trakcie robót. kpl1; 1.3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl1 II. CZĘŚĆ DROGOWA-ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2.1 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. nawierzchni. 4 cm 254,58m2; 3. Frezowanie. 3.1 Wykonanie frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej z odwiezieniem urobku na odl. do 20 km , średnia grubość warstwy 8 cm. 310,75 m2 III. CZĘŚĆ DROGOWA-PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI 4. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 4.1 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I - III, głębokość koryta ponad 30 cm. 1 432,1 m2 5. Warstwa odsączająca. 5.1 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 1 432,1 m2 6. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 6.1 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny o uziarnieniu ciągłym 0.63 mm), gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 1 432,1 m2 7. Pobocza - nawierzchnie nieulepszone 7.1 Pobocze z kruszywa naturalnego frakcji 0-20 mm , rozścielanego ręcznie i stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 1 500,0 m2 8. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 8.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) istniejącej nawierzchni pod warstwę wyrównawczą. 5 583,0 m2 9. Nawierzchnie z betonu asfaltowego wg. PN-EN , warstwa wyrównawcza. 9.1 Warstwa wyrównawcza z BA-AC 16W 50/70 śr. gr. po zagęszczeniu 4,0 cm ,transport mieszanki sam. samowyładowczym 10-15t na odległość do 15 km. 5 583,0 m2 10. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 10.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) warstwy wyrównawczej z BA. 5 583,0 m2 11. Nawierzchnie z betonu asfaltowego wg. PN-EN , warstwa ścieralna. 11.1 Warstwa ścieralna z BA-AC 11S 50/70 śr. gr. po zagęszczeniu 5,0 cm ,transport mieszanki sam. samowyładowczym 10-15t na odległość do 15 km. 5 482,6 m2 12. Zjazdy z drogi publicznej do posesji. 12.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o gł.30 cm w gruntach kat. I-III. 183,50 m2 12.2 Warstwy odsączające z kruszywa naturalnego na poszerzeniach wykonywane ręcznie , zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 183,50 m212.3 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm) , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 183,50 m212.4 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) warstwy podbudowy. 183,5 m2 12.5 Warstwa wyrównawcza z BA-AC 16W 50/70 śr. gr. po zagęszczeniu 3,0 cm ,transport mieszanki sam. samowyładowczym 10-15t na odl. do 15 km. 183,50 m212.6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) warstwy wyrównawczej z BA183,50 m212.7 Warstwa ścieralna z BA-AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki sam. samowyładowczym 10-15t na odległość do 1 5 km 183,50 m212.8 Pobocza na zjazdach z kruszywa naturalnego , rozścielanego ręcznie , stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 84,00 m213.Elementy ulic i dróg - Zatoka autobusowa. 13.1 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I - III, głębokość koryta ponad 30 cm.113,50 m213.2 Warstwy odsączające z kruszywa naturalnego na poszerzeniach wykonywane ręcznie , zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 113,50 m213.3 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm) , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 113,50 m213.4 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) warstwy podbudowy. 113,50 m213.5 Warstwa wyrównawcza z BA-AC 16W 50/70 śr. gr. po zagęszczeniu 6,0 cm ,transport mieszanki sam. samowyładowczym 10-15t na odl. do 15 km. 113,50 m213.6 Warstwa wyrównawcza z BA-AC 16W 50/70 śr. gr. po zagęszczeniu 4,0 cm ,transport mieszanki sam. samowyładowczym 10-15t na odl. do 15 km. 113,50 m213.7 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) warstwy wyrównawczej z BA113,50 m213.8 Warstwa ścieralna z BA-AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyładowczym 10-15t na odległość do 15 km 113,50 m213.9 Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/12. 57,50 m 13.10 Ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Spoiny wypełnione zaprawą cementową. 60,00 m 13.11 Wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Spoiny wypełnione piaskiem 83,00 m214. Oznakowanie pionowe. 14.1 Montaż tablic drogowych U-9a i U-9b wg. projektu oznakowania. szt. 4 BRANŻA MOSTOWA: Podstawowe parametry techniczne mostu nie ulegają zmianie. Nie zmienia się także funkcja obiektu. Zmianie jedynie ulega parametr szerokość użytkowej przęsła z Bu - 6,68 m na Bu - 5,50 m. Zmiana parametru została wymuszona ustawieniem nowego mostowego krawężnika kamiennego oraz bariero-poręczy H2W4 ( barieroporęcz wzmocniona z rozstawem słupków co 1,0m). Przed mostem od strony WG i przed mostem od strony WD zaprojektowano w miejsce zniszczonych schodów skarpowych nowe schody skarpowe z poręczą ochronną stalową (rys.nr.10). Przed i za mostem zaprojektowano ustawienie drogowych barier ochronnych H1W5 (SP-06/2) o łącznej długości 112,0m , po 28 m na stronę. Od strony WD na zjeździe publicznym (działka nr. 314) zaprojektowana element narożny zewnętrzny (900). Na pozostałych odcinkach należy od strony mostu zastosować jednostronny element czołowy. Podstawowe parametry techniczne mostu - stan po przebudowie: -powierzchnia F - całkowite zajęcie terenu - 13,60 m x 7,40 m = 100,64 m2 -w przekroju podłużnym Lc -13,60 m - długość całkowita mostu Lt -7,50 m - rozpiętość teoretyczna przęsła Lo - 6,50 m - rozpiętość przęsła w świetle -w przekroju poprzecznym Bc - 7,40 m - szerokość całkowita przęsła Bu -5,50 m - szerokość użytkowa przęsła -w kierunku pionowym hp - 0,41 m wysokość podporowa ht - 4,70 m wysokość mostu nad terenem ho - 4,08 m wysokość mostu w świetle -most w planie 900 - kąt skrzyżowania mostu z przeszkodą (rz. Mogielnica ) . Zakres robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie poniżej wymienionych robót : -demontaż warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni na moście w zakresie objętym projektem , -rozebranie istniejącego betonu ochronnego nad płytą mostu , -rozebranie istniejącej izolacji papowej na moście , -demontaż balustrad ochronnych od strony WG i WD , -rozebranie (wyciągnięcie ) z nurtu rzeki pali drewnianych , pozostałości po nie istniejącym moście drewnianym, -demontaż zniszczonych umocnień stożków , -demontaż zniszczonych schodów skarpowych od strony WG i WD. Zakres robót obejmuje: I. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00. ryczałt 1; 1.2 Wykonanie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas przebudowy mostu wraz z ustawieniem i utrzymaniem oznakowania na czas robót. Kpl 1; 1.3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Kpl 1. II. CZĘŚĆ DROGOWO-MOSTOWA A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG. 2.1 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na płycie mostu i w obrębie skrzydeł mostu wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego - średnia gr. nawierzchni. 9 cm. 90,85 m2 2.2 Rozbiórka betonu ochronnego na płycie mostu - frezowanie na zimno . gr. w-wy 5/7 cm z utylizacją materiału rozbiórkowego. 50,10 m2;2.3 Rozbiórka ręczna podbudowy z kruszywa kamiennego o śr. gr. 20 cm w obrębie skrzydeł mostu wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego. 39,41 m2 3. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I MOSTÓW 3.1 Rozbiórka istniejącej izolacji na płycie mostu wraz z kosztami utylizacji materiału rozbiórkowego. 50,10 m2; 3.2 Rozbiórka poręczy ochronnych , słupki żelbetowe , wypełnienie z rur stalowych wraz z kosztami utylizacji materiału z rozbiórki. 27,20 m; 3.3 Rozbiórka betonowych umocnień stożków 0,80 m x 0,30 m wraz z kosztami utylizacji materiału z rozbiórki. 24,00 m; 3.4 Rozbiórka betonowych umocnień stożków wraz z kosztami utylizacji materiału z rozbiórki. 113,04 m2; 3.5 Rozbiórka betonowych schodów skarpowych wraz z kosztami utylizacji materiału z rozbiórki. 8,00 m B. PRZEBUDOWA MOSTU 4. WYKOPY. 4.1 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń za ściankami zaplecznymi w gruncie kat. I-III. Grunt pozostawiony na odkładzie. Wykopy pod płytę przejściową. 66,55 m3; 4.2 Ręczne zasypanie wykopów za ścianami budowli inżynieryjnych w gruncie kat. I-III , grunt z odkładu z zagęszczony mechanicznie. 35,11 m3 5. 5.1 Przygotowanie płyty mostu pod ułożenie izolacji. Ręczne skucie nierówności. 63,50 m2; 5.2 Przygotowanie płyty mostu pod ułożenie izolacji - czyszczenie ręczne powierzchni pokrytych powłokami izolacyjnymi. 63,50 m2; 5.3 Przygotowanie płyty mostu pod ułożenie izolacji - wyrównanie nierówności zaprawą PCC II z wykonaniem warstwy sczepnej. Grubość warstwy do 5 mm 63,50 m2; 5.4 Gruntowanie podłoża termoodpornym podkładem żywicznym wg zestawu producenta pod ułożenie izolacji na gorąco 63,50 m2 6. 6.1 Wykonanie izolacji arkuszowej dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej grubości 5mm 63,50 m2; 6.2 Beton ochronny C8/10 zbrojony , grubość warstwy 4 cm. Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. 1,77 m3 6.3 Beton ochronny C8/10 zbrojony , dodatek za 1 cm grubości. Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 1,33 m3; 6.4 Wykonanie i montaż siatki z prętów stalowych 8 mm o oczkach15cm x15cm. 0,2366 t; 6.5 Wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego z geowłókniny i grysu lakierowanego. 15,00 m; 6.6 Montaż sączków w nawierconych otworach Sito i lejek wypływowy - tworzywo PVC. Lejek wyprowadz. poza dolną część płyty. 4,00 szt.; 7. 7.1 Wykonanie dylatacji szczelnej bitumicznej np. typu TARCO na jezdni i chodnikach . 14,80 m; 8. 8.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej ze stali AIII-N. 2,268 t; 8.2 Wykonanie płyt przejściowych żelbetowych z betonu klasy C25/30 (B-30) i C8/10(B-10) z izolacją bitumiczną na zimno i izolacją z papy termozgrzewalnej oraz wykonaniem wspornika płyty i drenażu za płytą. 31,44 m3; 9. 9.1 Ustawienie krawężnika kamiennego mostowego 100 x 20 x 18 cm na grysie bazaltowym jednofrakcyjnym (4/6 mm) otaczanym z wklejeniem żywicami prętów kotwiących 14 mm L= 59 cm. 27,20 m; 10. 10.1 Wypełnienie betonem C25/30(B-30) wolnych przestrzeni pomiędzy krawężnikiem a belkami podporęczowymi 1,33 m3; 11. 11.1 Elastyczna nawierzchnia opasek mostowych ze zdolnością /mostkowania/ rys podłoża z zagruntowaniem podłoża , z ułożeniem poliuretanowej powłoki chodnika i posypką kwarcową świeżej warstwy żywicy. 10,61 m2; 12. 12.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) nawierzchni betonu ochronnego. 41,30 m2; 12.2 Warstwa wiążąca z BA-AC16W gr. warstwy po zagęszczeniu 9,0 cm ,transport mieszanki sam. samowył. 10-15t na odl. do 15 km 41,30m2; 13. 13.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) nawierzchni betonu ochronnego. 41,30 m2; 13.2 Warstwa ścieralna z BA-AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki sam. samowył. 10-15t na odległość do 1 5 km 41,30m2 14. 14.1 Zakup i montaż barieroporęczy stalowej sztywnej H2W4(BS 140/1). Słupki mocowane kotwami wklejanymi żywicą. 29,60m; 15. 15.1 Masa zalewowa bitumiczna gr. 5cm -Uszczelnienie połączenia chodnika z belką podporęczową , krawężnika z jezdnią. 81,60m; 16. 16.1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych mostu . 160,40m2; 16.2 Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków śr. gł. 3 cm) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowej mostu zaprawą cementowo-polimerową (PCC). 10,00m2; 16.3 Powłoki cienkowarstwowe dyspersje polimerowe ( cementowo - polimerowe) nanoszone ręcznie. 160,40m2 C. ROBOTY NA DOJAZDACH 17. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. 17.1 Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego na szerokości jezdni za ścianką żwirową, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 52,00m2; 17.2 Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego) o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 52,00m2 18. NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA wg PN-EN 18.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) nawierzchni drogowych nieulepszonych (pod warstwę wiążąca z BA) 52,00m2; 18.2 Warstwa wiążąca z BA-AC16W gr. po zagęszczeniu 9,0 cm ,transport mieszanki sam. samowyładowczy 10-15t na odl. do 15 km. 44,80 m2 19. NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA ŚCIERALNA Z BA wg PN-EN 19.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową (0,8 kg/m2) nawierzchni drogowych ulepszonych (warstwa wiążąca z BA) 44,80m2; 19.2 Warstwa ścieralna z BA-AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki sam. samowyładowczy 10-15t na odległość do 15 km 44,00m2 20. POBOCZA. 20.1 Umocnienie poboczy na dojazdach do mostu z kory asfaltowej dowożonej z odkładu - grubość warstwy 8 cm po zagęszczeniu. 15,00 m2; 21. ŚCIEKI SKARPOWE. 21.1 Wykonanie ścieku skarpowego trapezowego 50x50x38 cm na skarpie korpusu drogowego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 7 cm. 6,00m; 21.2 Betonowy łącznik ścieku skarpowego z nawierzchnią jezdni wg. KPED 01.27 (beton C16/20(B-20) 1,10m3 21.3 Umocnienie wylotu ścieku skarpowego brukiem kamiennym na betonie C16/20(B-20) wg. KPED 01.29. 1,00m3; 22. OBRZEŻA BETONOWE. 22.1 Obrzeża betonowe ustawiane na skarpach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 12,00m; 23. UMOCNIENIE SKARP i STOŻKÓW. 23.1 Umocnienie skarpy stożka mostu u podstawy pionowym elementem żelbetowym 80 x 30 cm z betonu B-30 na poduszcze z chudego betonu B-10 11,60m3; 23.2 Umocnienie stożków i skarp brukiem z kamienia polnego gr.15 cm układanego na betonie C8/10 gr. 15 cm , spoiny wypełnione zaprawą cementową; 100,00 m2; 23.3 Schody skarpowe betonowe prefabrykow. o szerokości 0,80 m układane na podsypce cementowo - piaskowej z ogranicznikiem z obrzeż betonowego 6 x 20 cm. 8,00m; 24. BARIERY DROGOWE OCHRONNE. 24.1 Zakup i montaż drogowych barier ochronnych stalowych ochronnych H1W5 (SP06/2) z 1 elementem narożnym zewnętrznym (zjazd publiczny od strony WD) i 3 -łącznikami czołowymi jednostronnymi od strony WG i WD 112,00m; III. CZĘŚĆ REGULACYJNA 25. UMOCNIENIA KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI DNA RZEKI. 25.1 Umocnienie dna rzeki pod mostem na wysokości ścian przyczółków narzutem kamiennym frakcji 100-250 mm o wysokości narzutu - 1,20 m. 33,48m2 25.2 Ręczne wykonanie palisady z kołków drewnianych 12 cm , L=1,50 m , od strony WG , pod mostem i od strony WD. 54,80m; 26.3 Usunięcie pozostałości pali drewnianych z koryta rzeki pod mostem. 14,80 m2 Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1.Projekt wykonawczy, 2.Przedmiar robót. 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego. 4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót. 5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność. 6.Uporządkowanie placu budowy. 7.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 8.Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.31.42-6
45.22.11.11-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 23.10.2015.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2.Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem wadium- Przebudowa mostu Nr JNI 01028835 i nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1808L w miejscowości Majdan Zahorodyński, gmina Siedliszcze. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5.Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać roboty budowlane z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty a także wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek będzie spełniony gdy Wykonawca dowiedzie, że wśród wykazanych robót znajdują się 2 roboty budowlane w zakresie: a)1 robota budowlana- budowa lub przebudowa dróg w technologii nakładki bitumicznej o długości nie mniejszej niż 500,00 m, b)1 robota budowlana- budowa lub przebudowa mostu o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto lub 1 robota budowlana obejmująca swoim zakresem łącznie: budowę lub przebudowę drogi w technologii nakładki bitumicznej o długości nie mniejszej niż 500,00 m oraz budowę lub przebudowę mostu o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami: 1.samochód samowyładowczy o ładowności min. 8 t z przykryciem brezentowym 2 szt. 2.równiarka 1szt. 3.koparka 1szt. 4.walec ogumiony 1szt. 5.walec statyczny 1szt. 6.układarka do układania mieszanki 1szt. 7.skrapiarka 1szt. 8.młot pneumatyczny 1szt. 9.szczotka mechaniczna 1szt. 10.płyta wibracyjna 1szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami:- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i mostowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej i mostowej lub 2 osobami, z których jedna posiada ważne uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej, a druga uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży mostowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 500 000,00 zł oraz fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictw

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a)warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót, b)epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c)siłą wyższą, d)wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.powiat.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3.Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4.Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 932 207,00 zł brutto (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście siedem złotych). 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców..

Minimalna wysokość postąpienia

20000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-06-16 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 127.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-07-07 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-07-07 09:57:30

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4.Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5.Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Przebudowa mostu Nr JNI 01028835 i nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1808L należytego miejscowości Majdan Zahorodyński, gmina Siedliszcze. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

-

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła