Licytacja L-167-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-167-2012 - Obsługa szatni i zastępstwa w portierniach

I. Dane zamawiającego

Nazwa: UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28 m. 407
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-637
Tel.: 061 848 70 43, Faks: 061 848 70 43
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

167582-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-06-06 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa szatni i zastępstwa w portierniach
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: A. obsługi szatni na wybranych obiektach B. zastępstw pracowników etatowych portierni na wybranych obiektach Uczelni. A. Usługa dozoru - obsługa niżej wskazanych szatni Uczelni tj.:  Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 - 3 osoby,  budynek Wydziału Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 38/42 – 2 osoby,  budynek Biocentrum. ul. Dojazd 11 – 3 osoby,  budynek Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii ul. Szydłowska 50 – przez 9 godzin,  budynek Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52 –1 osoba x 30 dni x 8 godz. Usługa dozoru polega na świadczeniu stałej pracy w godzinach od 600 - 2200 na wyżej wymienionych obiektach. Zamawiający przewiduje maksymalnie 15.240,00 godzin pracy za okres 8 miesięcy z uwzględnieniem 8 godzin pracy na 1 etat (osobę), średnio 30,4 dni pracy w miesiącu i uwzględnienia 30 dni wolnych w sezonie (święta, ferie świąteczne w Uczelni oraz inne zgodnie z Zarządzeniami władz Uczelni). W odniesieniu do budynku Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii należy uwzględnić 9 godzin pracy na 1 etat (osobę) od poniedziałku do piątku i uwzględnienia 24 dni wolnych w sezonie (święta, ferie świąteczne w Uczelni oraz inne zgodnie z Zarządzeniami władz Uczelni), w odniesieniu do Kolegium Rungego należy uwzględnić pracę przez 30 dni po 8 godz. w sezonie. Podstawą rozliczenia usługi dozoru szatni będzie faktyczna ilość przepracowanych godzin na wskazanych obiektach, poświadczona w książce służby według stawki roboczogodziny. A.1. Zakres obsługi szatni: a) przyjmowanie i wydawanie garderoby (okrycia) pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, b) przyjmowanie i wydawanie plecaków, toreb i innego podręcznego bagażu pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, c) zabezpieczenie szatni przed osobami nieuprawnionymi przez okres pełnienia dyżuru, d) dozorowanie budynków i obiektów Uczelni, e) wykonywanie innych prac zleconych przez administrację Uczelni. A.2. Szczegółowe określenie zakresu usługi oraz wymagań związanych z jej realizacją zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy. A.3. Wykaz obiektów z podaniem godzin pracy zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy. B. Usługa zastępstw pracowników etatowych Uniwersytetu Przyrodniczego na portierniach Uczelni określonych w załączniku nr 4 do projektu umowy; poprzez stałą pracę w godzinach (od 600 – 1400) (1400- 2200); Zamawiający przewiduje nominalnie 16.445 godzin pracy w okresie świadczenia usługi. Podstawą rozliczenia wymienionej usługi będzie faktyczna ilość przepracowanych godzin poświadczona w książce służby według stawki roboczogodziny. Zastępstwa dotyczą 50 pracowników UP w ilości średnio 329 godzin w roku w przeliczeniu na jednego pracownika w zakresie: - planowanych urlopów, - zdarzeń losowych z tytułu nieobecności w pracy w okresie świadczenia usługi choroby, nagłe niedyspozycje, itp. B.1. Zakres zastępstw pracowników portierni obejmuje: a) planowane urlopy (wg harmonogramu), b) inne zdarzenia losowe, nagłe choroby, doraźne nieobecności, itp., c) obsługa szatni i portierni w trakcie zastępstwa, d) zachowanie porządku i czystości, e) przestrzeganie zarządzeń i procedur w zakresie ochrony i zabezpieczenia obiektów, obowiązujących w Uczelni, przepisów BHP i OP oraz przepisów w zakresie rozmieszczenia urządzeń energetycznych, gazowych, wod. - kan., itp., f) dozorowanie budynków i obiektów Uczelni. B.2. Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku portierskim określono w załączniku nr 3 do projektu umowy. B.3. Zamawiający informuje, że po zawarciu umowy dostarczy potencjalnemu Wykonawcy „Harmonogram urlopów 50 pracowników portierni Uczelni” w celu przygotowania zastępstw przewidywanych i innych zdarzeń losowych. B.4. Zamawiający wymaga, aby skierowanie pracownika na zastępstwa w danej portierni nastąpiło w czasie jednej godziny od powzięcia informacji o powyższym przekazanej przez uprawnionego pracownika Uczelni (administratora obiektu). Wykaz adresowy portierni na obiektach Uczelni stanowi załącznik nr 4 do umowy. C. Usługa zastępstw pracowników etatowych portierni – Domów Studenckich przy ul. Piątkowskiej 94 a-c. C.1. Stała praca na stanowisku portierskim w godzinach od 600 do 600 dnia następnego wg zmian: 600 - 1400, 1400 - 2200, 2200 - 6 00 dnia następnego. Zamawiający przewiduje nominalnie 2900 godzin pracy w okresie świadczenia usługi. Podstawą rozliczenia usługi dozoru szatni będzie faktyczna ilość przepracowanych godzin na wskazanych obiektach, poświadczona w książce służby według stawki roboczogodziny. C.2. Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku portierskim w Domu Studenckim określono w załączniku nr 5 do projektu umowy. Uwaga: Łączna przewidywana nominalna ilość godzin pracy dotycząca zastępstw na portierniach w okresie świadczenia usługi wynosi (16.445 + 2.900 = 19.345 godzin). D. Obowiązki wykonawcy w ramach realizacji części A, B, C. 1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek: a) dbałość o powierzone mienie i wyposażenie, b) przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną powierzonego mienia oraz pełnioną służbą, c) zachowanie poufności informacji w zakresie świadczonej usługi, d) zachowanie porządku i czystości. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo poszerzenia obowiązków świadczenia usługi w przedmiocie zamówienia w przypadku nowych uregulowań prawnych w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. 3. Usługa będzie realizowana przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje tj. przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i ppoż., posiadających aktualne orzeczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, jednolicie umundurowane i oznakowane. 4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy podać wykaz pracowników do realizacji zadania. 5. Zamawiający zaleca, aby wiek osób przewidzianych do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia nie przekraczał 55 lat. Zamawiający zaleca, aby potencjalny Wykonawca dokonał wizji lokalnej poszczególnych obiektów i zapoznał się z całością przedmiotu zamówienia. Przed zamiarem dokonania wizji lokalnej należy, co najmniej 1 dzień wcześniej, umówić się telefonicznie z Zamawiającym – Kierownikiem Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia, tel. (061) 846 70 58 lub administratorem ds. ochrony, tel. 061 848 70 59 i 0505 030 380 w godz. 800 – 1400 (dni pracujące).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 85.31.23.10-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane następująco: a. Obsługa szatni na wybranych obiektach od 1.10.2012 roku do 31.05.2013 roku. b. Zastępstwa na portierniach od dnia zawarcia umowy do 31.05.2013 roku.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w licytacji elektronicznej jest wniesienie wadium w wysokości: - 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 PLN ) w terminie do dnia 30 maja 2012 r. do godz. 10:00

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
6. aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie usług oferowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową. Polisa ubezpieczeniowa kontraktowa i deliktowa o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN, w tym kontraktowa 400.000 PLN i deliktowa 100.000 PLN. Na etapie składania wniosków Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego OC, jednakże Zamawiający wymaga załączenia do wniosku oświadczenia Wykonawcy, iż w przypadku wybrania jego wniosku najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu dokument spełniający wyżej opisany wymóg – wg załącznika 4.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

7. oświadczenie Wykonawcy, że będzie prowadzić stały nadzór nad pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia oraz skieruje do pracy osoby z doświadczeniem i przeszkolone w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia (usługa dozoru) - wg załącznika nr 5, 8. oświadczenie Wykonawcy, że posiada pracowników jednolicie umundurowanych, właściwie wyposażonych i oznakowanych wg załącznika nr 6, 9. regulamin służby szatniarskiej uwzględniający czynności pracownika szatni, 10. regulamin służby portierskiej uwzględniający czynności pracownika portierni, ,wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.puls.edu.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

a. Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój otrzymany login, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia). c. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer użytkownika powinien spełniać następujące warunki: 1. być wyposażony w procesor MHZ i posiadać co najmniej 512 MB pamięć RAM, 2. posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy/Linux, 3. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Internet Explorer 6,0 lub nowszy, Firefox 2.0. lub nowszy, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na świadczenie usług w zakresie obsługi szatni na wybranych obiektach oraz zastępstw pracowników Uczelni w portierniach będzie licytacją jednoetapową. 2. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofert obejmujące całość przedmiotu zamówienia. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1.000,00 PLN. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający określił kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia – 464.368,05 zł brutto oraz nominalną łączną ilość godzin pracy w okresie świadczenia usługi wynoszącą 34.585,00 w tym: obsługa szatni na wybranych obiektach uczelni 15.240,00, zastępstwa etatowych pracowników na wskazanych portierniach uczelni 19.345,00. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego stawki za jedną roboczogodzinę wyrażoną w złotych polskich i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami., tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsamy z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej. Uwaga ! Zamawiający informuje iż podana nominalna ilość godzin jest orientacyjna i może ulec zmianie tzn. być umniejszona w przypadku mniejszej ilości zastępstw i zwolnień lekarskich pracowników o 20% i w tym przypadku obowiązuje wynagrodzenie wyłącznie za godziny faktycznie przepracowane.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-05-30 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pokój nr 407 – Biuro Zamówień Publicznych,

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-06-06 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-06-06 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W czasie trwania umowy obowiązywać będzie cena brutto umowy za obsługę szatni, portierni z uwzględnieniem stawki za jedną roboczogodzinę według złożonej przez Wykonawcę oferty i nie może ona ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w okresie trwania umowy. 2. Wykonawca przyjmuje obsługę - dozór szatni Uczelni przez wszystkie dni miesiąca, także w soboty, niedziele i święta, średnia w miesiącu wynosi 30,4 dni, a cały miesiąc liczy 486,4 godzin, którą będzie realizował poprzez pracowników rozmieszczonych na obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego, określonych w załączniku nr 1 do umowy oraz zastępstwa w portierniach obiektów na terenie Uczelni określonych w załączniku nr 4 do umowy a. za wyjątkiem budynku ul. Szydłowska 50, gdzie obsługa szatni wynosi średnio 170 godzin miesięcznie bez sobót, niedziel i świąt (9 godzin dziennie od 700 do 1600) oraz budynku Kolegium Rungego gdzie obsługa szatni będzie wynosić średnio 30 dni po 8 godzin w okresie trwania umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia pracy szatni z powodu zawieszenia zajęć studentów. W tym przypadku Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie należy się wyłącznie za godziny przepracowane w szatni. Zamawiający każdorazowo o wyłączeniu szatni pisemnie informuje Wykonawcę w terminie 3 dni. W takim przypadku strony przyjmują zgodnie, że podstawą rozliczenia będzie faktycznie przepracowana ilość godzin w danym miesiącu. 4. Wykonawca przyjmuje do realizacji zastępstwo na portierni, zgłoszone pisemnie w ciągu 1 godziny od momentu powzięcia informacji o zleceniu usługi przez Zamawiającego. 5. Podstawą rozliczenia zastępstw na portierniach pracowników Uczelni będzie faktyczna ilość przepracowanych w danym miesiącu godzin poświadczona w księdze służby. 6. Zakładana nominalna ilość godzin przewidywana w umowie może być umniejszona określoną ilością realnych zastępstw, zwolnień lekarskich oraz trybu studiów i wynikać będzie w tym przypadku z realnych potrzeb Zamawiającego. 7. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 8. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 15% wartości zadania brutto o jakiej mowa w projekcie umowy załącznik nr 7 . W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę w wysokości 1,5% wartości zadania brutto o jakiej mowa w projekcie umowy załącznik nr 7 . 9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 15% wartości zadania brutto o jakiej mowa projekcie umowy załącznik nr 7 . Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem cywilnym. 11. Kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 12. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 13. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. 14. Wzór umowy a. Wzór umowy określony został w załączniku nr 7 do niniejszego Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji. b. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła