Licytacja L-167-2015

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-167-2015 - Dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Celna, w Rzepinie
Adres pocztowy: Dworcowa 5
Miejscowość: Rzepin, Kod pocztowy: 69-110
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

137008-2015

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru kserograficznego (A4/500ark. w ilości 28 800 ryz i A3/500ark. w ilości 40 ryz) do Izb Celnych w Szczecinie, Gdyni, Toruniu i Rzepinie, będących odbiorcami i płatnikami tego przedmiotu. Papier musi posiadać następujące parametry:  Gramatura - min. 80±2 g/m2,  Białość - min. 161 ±2 CIE,  Nieprzezroczystość - min. ≥90%,  Grubość - min. 108±3µm,  Gładkość(szorstkość) wg Bendtsena - min. 160±50 cm3/min,  Wilgotność - max. 5% Papier musi nadawać się do użytkowania w urządzeniach wysokonakładowych. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, najpóźniej w chwili podpisania umowy, przedstawi zamawiającemu: formularz cenowy, w którym poda wynikające z ceny oferty – ceny jednostkowe netto i brutto za ryzę – odrębnie papieru A4 i A3 oraz przedłoży kopie certyfikatów ISO 9001 lub ISO 9002 oraz ISO 14001 i informację producenta papieru potwierdzającą parametry techniczne zaoferowanego papieru wraz z potwierdzeniem zastosowania do urządzeń wysokonakładowych. Dokumenty te będą stanowić załączniki do umowy. Szczegółowy zakres zamówienia, jaki wykonawca będzie musiał wykonać w ramach zawartej umowy zawierają opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy, udostępnione na stronie zamawiającego: www.rzepin.scelna.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Zamówienia Publiczne → Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 sierpnia 2015r. do wyczerpania przedmiotu zamówienia bądź wyczerpania kwot wynikających z umowy dla poszczególnych izb, w zależności od tego która sytuacja nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega, że każdy z odbiorców może odstąpić od realizacji zamówienia w zakresie nie przekraczającym 10 % ilości dla niego określonych.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, wskazanych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, wskazanych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, wskazanych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, wskazanych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, wskazanych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; zgodnie z powyższymi wymogami. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone przez Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie, działającego w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Izb Celnych w Szczecinie, Gdyni i Toruniu, na podstawie Zarządzenia nr 10 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia m. in. Izby Celnej w Rzepinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę papieru kserograficznego na rzecz określonych izb celnych.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: wskazanym w załączniku nr 6 do ogłoszenia, stanowiącym wzór umowy, dostępnym na stronie zamawiającego: www.rzepin.scelna.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Zamówienia Publiczne → Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro).

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.rzepin.scelna.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl . Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie siebie do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem), a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie licytacji elektronicznych UZP. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300.00zł. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Po zakończeniu licytacji, system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zwyciężyła Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin).

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-06-16 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski winny być zlożone w siedzibie Zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia, dostępnym na stronie Zamawiającego: www.rzepin.scelna.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Zamówienia Publiczne → Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro), w terminie związania ofertą.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Sposób przekazania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: Wniosek należy złożyć w oryginale wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi powyżej, osobiście (w pok. 115 Izby Celnej w Rzepinie) lub przesłać pocztą zwykłą w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach). Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego: Izba Celna w Rzepinie, ul. Dworcowa 5, 69-110 Rzepin i zawierać oznaczenie: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA DOSTAWĘ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO – NIE OTWIERAĆ PRZED DN. 16.06.2015r. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Opis sposobu przygotowania wniosku: Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie (jednokrotne skreślenie) oraz parafowane przez te osoby. Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu wykonawcy bądź osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli wniosek podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z aktualnego odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa. Załączane do oferty dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność przez wykonawcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z wyjątkiem pełnomocnictwa, które winno być złożone w formie oryginału lub odpisu notarialnego. Jeżeli o zamówienie wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wniosek należy złożyć zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2, udostępnionym na stronie Zamawiającego: www.rzepin.scelna.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Zamówienia Publiczne → Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro); Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500. Inne, niż złożone z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. przekazywane są na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie – osobiście, lub pocztą zwykłą. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji w formie elektronicznej. Brak potwierdzenia otrzymania lub wyjaśnienia treści otrzymanego pisma (nieczytelnego) zamawiający traktuje jako skuteczne doręczenie. Zaproszenia zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Wojciech Żeleźniak – e-mail wojciech.zelezniak@rze.mofnet.gov.pl – tel. 95 7509255. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła