Licytacja L-168-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-168-2009 - renowacja części okien Muzeum sztuki w Łodzi

Dane zamawiającego

zamowienia, Muzeum Sztuki w Łodzi
Więckowskiego 36
90-734, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

288446-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-11 10:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest renowacja zabytkowych okien znajdujących się w budynku A od strony dziedzińca wewnętrznego Muzeum. Budynek, w którym prowadzone będą prace objęty jest ochroną konserwatorską - zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w budynku A dopuszcza się wyłącznie renowację i naprawę istniejącej stolarki okiennej. Okna w budynku A wymagają rekonstrukcji. Na większości skrzydeł i ramiaków stwierdzono znaczne ubytki powłok malarskich, a także nieszczelności, wypaczenia i odkształcenia płaszczyzn skrzydeł i ramiaków oraz luzy okuć. Zakres rzeczowy wynika z projektu pn. Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedziba główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 i dotyczy między innymi przede wszystkim takich prac jak: - Usunięcie powłok malarskich z okien od strony zewnętrznej i wewnętrznej. - Wymiana najbardziej zdegradowanych elementów tj. listwy przymykowe, okapniki, parapety wewnętrzne itp. - Gruntowanie drewna preparatami Tikkurila lub spełniającymi nie gorsze wymagania jak preparat Tikkurila - Szpachlowanie okien szpachlówkami Tikkurila lub spełniającymi nie gorsze wymagania jak szpachlówka Tikkurila. - Wykonanie nowych powłok malarskich okien farbami Remmers lub spełniającymi nie gorsze wymagania jak farba Remmers. Proponowana kolorystyka w części rysunkowej. Ostateczną kolorystykę elewacji należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wykonawstwa, po wykonaniu prób na elewacji. - Rekonstrukcja brakujących klamek i okuć na podstawie zachowanych oryginalnych.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

4.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 4.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Warunki techniczne 4.3. Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

5.1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 5.2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5.3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty BRUTTO wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-31 12:08:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

9.6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych PZP i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 wyżej wymienionej ustawy. W świetle ww. przepisów wykonawcy zobowiązani są: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, w tym: A. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące kluczowe osoby: • Kierownika robót (1 osoba) – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności ogólno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, B. wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedna umowę na wykonanie podobnego zakresu prac ( prace budowlane w obiektach zabytkowych)o wartości co najmniej 250.000,00 brutto. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki . W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa: A. posiadać w chwili składania wniosku oraz przez cały okres wykonywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00zł. opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty. Podane warunki udziału w postępowaniu ocenione zostaną wg formuły: spełnia – nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 10.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 10.3. informacja o kierowniku robót, wraz z dokumentami potwierdzającymi, tzn. właściwe uprawnienia budowlane oraz dokument potwierdzający aktualną przynależność członkowską do samorządu zawodowego oraz wykaz doświadczenia zawodowego. 10.4. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia ich potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 10.5. Informacja w sprawie doświadczenia w wykonywaniu robót (kontrakt) wraz dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. 10.6. Kopia polisy O.C. 10.7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od zamknięcia licytacji.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30.11.2009r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5% ceny brutto oferty=umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msl.org.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

zawarte są w treści zał 3 do OPISU WARUNKÓW

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nie dotyczy

Informacje o wadium:

nie dot.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-31 12:08:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-09-11 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła