Licytacja L-168-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-168-2015 - Dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Erwin Machura, Izba Celna we Wrocławiu
Adres pocztowy: Hercena 11
Miejscowość: Wrocław , Kod pocztowy: 50-950
Tel.: 71-37-05-328, Faks: 71-341-96-23
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

139566-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-06-24 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Dostawa papieru kserograficznego A-4 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103+/-um; białość 153+/-3; nieprzezroczystość >90% - 24.400ryz, 1.2. Dostawa papieru kserograficznego A-3 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103 +/-um; białość 153+/-3; nieprzezroczystość >90% - 25 ryz, 1.3. Dostawa papieru kserograficznego format A4 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103+/-um; kolor jasnozielony; nieprzezroczystość >90% - 5 ryz, 1.4. Dostawa papieru kserograficznego format A4 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103+/-um; kolor zielony; nieprzezroczystość >90% - 5 ryz, 1.5. Dostawa papieru kserograficznego format A4 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103+/-um; kolor pastelowy piaskowy; nieprzezroczystość >90% - 3 ryzy, 1.6. Dostawa papieru kserograficznego format A4 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103+/-um; kolor pastelowy łososiowy; nieprzezroczystość >90% - 3 ryzy, 1.7. Dostawa papieru kserograficznego format A4 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103+/-um; kolor pastelowy żółty; nieprzezroczystość >90% - 3 ryzy, 1.8. Dostawa składanki komputerowej 390x12 - 1 warstwowy szerokość 390mm, 2000 składanek w kartonie - 8 kartonów, 1.9. Dostawa składanki komputerowej 240mmx12 1+1 bez nadruku, ilość składanek w kartonie 900 - 12 kartonów, 1.10. Dostawa papieru do plotera 914mm x 50mb, gramatura 80g, śr. otworu ok. 50mm rolka - 12 rolek. 2. Dostawy realizowane będą do Izby Celnej we Wrocławiu, Izby Celnej w Opolu, Izby Celnej w Poznaniu oraz do Izby Celnej w Łodzi odpowiednio: 2.1. Izba Celna we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31 Wrocław - dwie dostawy odpowiednio: - I dostawa - do 30 czerwca 2015r. - 1 ryza papieru kserograficznego A-4 polor pastelowy piaskowy, 1 ryza papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy łososiowy, 1 ryza papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy żółty, 4op. papier komputerowy 390x12 1 warstwowy szerokość 390mm, 2000 składek w kartonie, 2 rolki do plotera. - II dostawa - do 30 listopada 2015r. - 8800ryz papieru kserograficznego A4, 2 ryzy papieru kserograficznego A-4 polor pastelowy piaskowy, 2 ryzy papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy łososiowy, 2 ryzy papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy żółty, 4op. papier komputerowy 390x12 1 warstwowy szerokość 390mm, 2000 składek w kartonie, - III dostawa - nie dotyczy, 2.2. Izba Celna w Opolu, magazyn w Nysie ul. Otmuchowska 50, 48-300 Nysa - dwie dostawy odpowiednio: - I dostawa - nie dotyczy, - II dostawa - do 20 sierpnia 2015r. - 700ryz papieru kserograficznego A4, - III dostawa - do 20 listopada 2015r. - 800ryz papieru kserograficznego A4, 2.3. Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97, 93-332 Łódź - dwie dostawy - I dostawa do 30 czerwca 2015r.- 2000ryz papieru kserograficznego A4, 10 ryz papieru kserograficznego A3, 5 ryz papieru kserograficznego A4 kolor jasnozielony, 5 ryz papieru kserograficznego A4 kolor zielony, 12 kartonów składanki komputerowej, 10 rolek papieru do plotera - II dostawa - do 30 września 2015r. - 2100ryz papieru kserograficznego A4, - III dostawa - nie dotyczy 2.4. Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań - trzy dostawy odpowiednio: - I dostawa - do 03 lipca 2015r. - 3500ryz papieru kserograficznego A4, 5 ryz papieru kserograficznego A3, - II dostawa - do 30 września 2015r. - 3000ryz papieru kserograficznego A-4, 5 ryz papieru kserograficznego A3, - III dostawa - do 21 grudnia 2015r. - 3500ryz papieru kserograficznego A-4, 5 ryz papieru kserograficznego A3,.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.93.30-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
21.12.2015R.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu w zakładce zamówienia publiczne)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedno zamówienie dotyczące dostawy papieru kserograficznego. Wartość zamówienia - umowy nie może być mniejsza niż 150.000,00 zł brutto.(załącznik nr 5 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu w zakładce zamówienia publiczne)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu w zakładce zamówienia publiczne)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu w zakładce zamówienia publiczne)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu w zakładce zamówienia publiczne)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadku zmiany miejsc dostawy dla poszczególnych Odbiorów - warunek przeniesienie miejsca magazynowania dla poszczególnych Odbiorców. 2. Zmniejszenie ilości planowanych zakupów w III dostawie, bądź odstąpienie od realizacji II dostawy w całości, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Odbiorcy nie byli przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin związania ofertą

30dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.icwroclaw.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój login, wypełniając odpowiednie pole we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu) c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z w/w wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: a) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. b) Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 45 minut od momentu jej rozpoczęcia. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie o wartości 300zł. 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informację o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający określił kwotę wywoławczą: 260.130,26zł brutto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, (stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartość oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsamy z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej..

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-06-18 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna we Wrocławiu ul. Hercena 11 pok. 5

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-06-24 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-06-24 10:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostaw i rozładunku w magazynach: 1.1. Izba Celna we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 31 - dwie dostawy, 1.2. Izba Celna w Opolu, magazyn w Nysie ul. Otmuchowska 50, 48-300 Nysa - dwie dostawy 1.3. Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97, 93-332 Łódź - dwie dostawy, 1.4. Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań - trzy dostawy. 2. Towar będzie dostarczany w godz. Od 8.00 do 13.00. 3. Towar będzie dostarczony na paletach. Palety z papierem mają być zabezpieczone folią i spięte taśmami zabezpieczającymi w sposób umożliwiający piętrowe składowanie papieru na paletach. 4. Zamówienie będzie realizowane w następujących ilościach i terminach: 4.1. Izba Celna we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31 Wrocław - dwie dostawy odpowiednio: - I dostawa - do 30 czerwca 2015r. - 1 ryza papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy piaskowy, 1 ryza papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy łososiowy, 1 ryza papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy żółty, 4op. składanki komputerowej 390x12 1 warstwowy szerokość 390mm, 2000 składek w kartonie 4 kartony, 2 rolki papieru do plotera, - II dostawa - do 30 listopada 2015r. - 8800ryz papieru kserograficznego A4, 2 ryzy papieru kserograficznego A-4 polor pastelowy piaskowy, 2 ryzy papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy łososiowy, 2 ryzy papieru kserograficznego A-4 kolor pastelowy żółty, 4op. papier komputerowy 390x12 1 warstwowy szerokość 390mm, 2000 składek w kartonie 4 kartony, - III dostawa - nie dotyczy, 4.2. Izba Celna w Opolu, magazyn w Nysie ul. Otmuchowska 50, 48-300 Nysa - dwie dostawy odpowiednio: - I dostawa - nie dotyczy, - II dostawa - do 20 sierpnia 2015r. - 700ryz papieru kserograficznego A4, - III dostawa - do 20 listopada 2015r. - 800ryz papieru kserograficznego A4, 4.3. Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97, 93-332 Łódź - dwie dostawy - I dostawa do 30 czerwca 2015r.- 2000ryz papieru kserograficznego A4, 10 ryz papieru kserograficznego A3, 5 ryz papieru kserograficznego A4 kolor jasnozielony, 5 ryz papieru kserograficznego A4 kolor zielony, 12 kartonów składanki komputerowej, 10 rolek papieru do plotera - II dostawa - do 30 września 2015r. - 2100ryz papieru kserograficznego A4, - III dostawa - nie dotyczy 4.4. Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań - trzy dostawy odpowiednio: - I dostawa - do 03 lipca 2015r. - 3500ryz papieru kserograficznego A4, 5 ryz papieru kserograficznego A3, - II dostawa - do 30 września 2015r. - 3000ryz papieru kserograficznego A-4, 5 ryz papieru kserograficznego A3, - III dostawa - do 21 grudnia 2015r. - 3500ryz papieru kserograficznego A-4, 5 ryz papieru kserograficznego A3. 5. Zamawiający na 7 dni przed planowanymi dostawami poinformuje Wykonawcę o terminie realizacji dostawy. 6. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniony na wolny od wad. 7. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. 8. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie wynosić będzie 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 9. Kara umowna w przypadku niedotrzymania terminów wynikających z zapisów reklamacji w wysokości 0,5% wartości brakującego lub wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% maksymalnej wartości zobowiązania brutto dla każdego Odbiorcy. 11. Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności Wykonawcy. 12. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur VAT po realizacji każdej dostawy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła