Licytacja L-17-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-17-2010 - Roboty instalacyjne

Dane zamawiającego

Spółka Komunalna Wschowa, Spółka Komunalna Wschowa
Daszyńskiego 10
67-400, Wscowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-17-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-26 08:40:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót instalacyjnych w budynku socjalno - biurowym: • instalacja centralnego ogrzewania • instalacja kanalizacji sanitarnej • instalacja zimnej, cieplej wody i cyrkulacji • instalacja wentylacji • instalacja wewnętrzna gazu INSTALACJA WODOCIĄGOWA W BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWYM Instalację wodociągową w budynku socjalno – biurowym zaprojektowano z rur polipropylenowych PN20 łączonych przez zgrzewanie. Instalacja będzie zasilana z projektowanej lokalnej sieci wodociągowej na terenie inwestora. Na odgałęzieniach do poszczególnych grup przyborów sanitarnych zamontować zawory kulowe. Przewody instalacji wodociągowej w węzłach sanitarnych poprowadzić wzdłuż ścian na wysokości ok 40 cm nad posadzką. i zakończyć zaworkami podeściowymi 3/8” do baterii. Na przyborach sanitarnych w kontenerze socjalnym będą zamontowane - zawory odcinające dolnopłuki misek ustępowych - zawory czerpalne ze złączką do węża - zawory kątowe do baterii W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy należy osadzić rury ochronne. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie realizowane w pojemnościowym podgrzewaczu wody użytkowej – stojącym o pojemności 130 l zasilanym z kotła gazowego. Zasobnik należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa sprężynowy (dobrano SYR typ 2115 o średnicy ½” i ciśnieniu otwarcia 6,0 bar) zamontowany na przewodzie doprowadzającym wodę zimną oraz pompę cyrkulacyjną (dobrano typ 15PWr14C – LFP). Bilans wody ogólnej: 1,08 l/s INSTALACJA KANALIZACYJNA W BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWYM Ścieki sanitarne, jak i produkcyjne będą odprowadzane za pośrednictwem projektowanej lokalnej sieci i przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni ścieków. Instalację wewnętrzną w budynku socjalno – biurowym zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U. Wpusty podłogowe w budynku socjalnym – DN50 z zasyfonowaniem i kratką ze stali nierdzewnej. Lokalizacja wpustów oraz średnice i spadki kanałów podano na rzucie budynku. Piony kanalizacji sanitarnej w budynku socjalnym wyposażyć w rewizje z PVC zamontowane na wysokości ok. 0,3 m nad posadzką. Całość kanalizacji sanitarnej będzie odpowietrzana przez rury wywiewne dachowe PVC zamontowane na przedłużeniach pionów oraz zawory napowietrzające. Podejścia odpływowe z przyborów sanitarnych poprowadzić nad posadzką ze spadkiem 2 - 2,5%. Przybory wyposażyć w syfony PVC. W pomieszczeniach wc zamontować wpusty podłogowe DN50 i zawór ze złączką do węża. Bilans ścieków z budynku socjalnego: 3,6 l/s INSTALACJA GRZEWCZA W BUDYNKU SOCJALNYM Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego o parametrach wody grzewczej 70/50°C. Ciepło będzie dostarczane z projektowanego wiszącego kotła gazowego o mocy max. 25,3 kW z zamkniętą komorą spalania. Kocioł należy wyposażyć w system spalinowo – powietrzny typu C33x (wyprowadzony przez dach) o średnicy zewnętrznej 100 mm. Instalację zaprojektowano z rur miedzianych. Grzejniki – stalowe, płytowe typu K z bocznym zasilaniem (obliczenia i dobór dla grzejników VNH typu Cosmonova), wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi (obliczenia przeprowadzono dla zaworów Heimeier typu V-exakt DN10) oraz zawory odcinające – powrotne. Instalację prowadzoną pod stropem należy zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej (przy współczynniku przewodzenia max 0,035 W/m*K o grubości 20 mm Uchwyty do rur – typowe, przesuwne montowane w odległościach 1,2 – 1,5 m. Przewody poziome poprowadzić pod stropem ze spadkiem 0,2% w kierunku odwodnień. Odwodnienie instalacji – przez zawory spustowe zamontowane w najniższych punktach instalacji. Przejścia przez przegrody wewnątrz budynku poprowadzić w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Kompensacja wydłużeń termicznych będzie się odbywać w sposób naturalny wykorzystując sposób prowadzenia przewodów. Odpowietrzanie instalacji będzie realizowane przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane w najwyższych punktach instalacji. Doboru grzejników dokonano z uwzględnieniem potrzeb wentylacji pomieszczeń. Projektowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń: 10,2 kW. Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w obiegu grzewczym: 14,5 kPa. Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić próby szczelności pod ciśnieniem min. 4 bar oraz regulację na gorąco. Obliczenia strat ciepła pomieszczeń oraz obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano za pośrednictwem programu Instal-therm 4.7. Nawiew do pomieszczenia kotła – ścienny o wymiarach 15x15 cm w ścianie zewnętrznej na wysokości max. 30 cm nad posadzką. Wywiew - przez przewód O120– zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną. INSTALACJA GAZOWA Na zachodniej ścianie budynku będzie zamontowany projektowany punkt pomiarowy gazu z gazomierzem typu G-6 i zaworem głównym. Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Przewody mocować do ścian i stropu za pośrednictwem uchwytów stalowych. Przejścia przez przegrody wykonać w rurach ochronnych stalowych. Przed kotłem na instalacji zamontować zawór kulowy odcinający. Po wykonaniu instalacji dokonać prób szczelności pod ciśnieniem 0,05 MPa w ciągu co najmniej 60 minut oraz pod ciśnieniem 0,015 MPa dla instalacji z podłączonymi urządzeniami. Przewody stalowe instalacji wewnętrznej oczyścić do II stopnia czystości i pomalować farbą podkładową i nawierzchniową. INSTALACJA WENTYLACYJNA W pomieszczeniach socjalno – biurowych zaprojektowano instalację wentylacyjno – grawitacyjną z przewodu wentylacyjnego typu flex o średnicy 120 mm izolowanego fabrycznie wełną mineralną grubości 25mm. Na połaci dachu zamontować wietrzak dachowy ZEFIR – 140, natomiast w pomieszczeniach anemostaty kołowe stalowe o średnicy 125 mm. W pomieszczeniach „mokrych” zaprojektowano wentylacje grawitacyjną wspomaganą mechanicznie – zamontować wentylator typu Sileni o średnicy 100 mm.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Dokumenty wymagane. 1.1 Formularz ofertowy – druk jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 1.2 Kosztorys ofertowy – druk jest załącznikiem nr 1 do STWiORB. 1.3 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – druk jest załącznikiem nr 2 do SIWZ. 1.4. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy – druk jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. 1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.7. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie - robót podobnych do przedmiotu zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje bezpośredniego inwestora). Przez „podobne” rozumie się dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. Oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ustawowych z art. 24 Pzp dla każdego partnera z osobno, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz.605). W/w dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że podane przez Oferenta informacje zamieszczone w ofercie, istotne dla postępowania są nieprawdziwe i zostanie to wykryte, będzie on automatycznie wykluczony z postępowania przetargowego i umownego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na wynik przetargu. 1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa faksem: nr faksu (0-65) 540 26 07 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 2.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 2.1 Osoba uprawniona do porozumiewania się z dostawcami: Zbigniew Talkowski, Krzysztof Anders Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10 – pok. nr 5 Tel. 65 540 84 64 , 65 540 84 68 1. Postać oferty : 1.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem czytelnym, nie zawierając poprawek i skreśleń. 1.2 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do działania i zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta. 1.3 Kserokopie zaświadczeń powinny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem. 1.4 Oferta musi zawierać cenę całkowitą łącznie z podatkiem VAT. 1.5 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty). 1.6 Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 1.7 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 1.8 Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę (pod rygorem wykluczenia z przetargu). 1.9 Dokumenty zawarte w Specyfikacji mogą być wykorzystane przez Oferenta jedynie zgodnie z przeznaczeniem do opracowania oferty. 2. Oferta wspólna. W przypadku , kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki : 2.1 Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum (spółki cywilnej), podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 2.2 Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela(partnera wiodącego). 2.3 Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (partnera wiodącego) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty. 2.4 Przedstawiciel (partner wiodący) winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie. 2.5 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 3. Oznakowanie ofert : 3.1 Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. 3.2 Koperta wewnętrzna ma być dokładnie zamknięta i zaklejona z adresem Zamawiającego, tytułem przetargu i opieczętowana pieczęcią firmy oferenta. 3.3 Koperta zewnętrzna (jest w pełni kopertą anonimową) ma być tylko zaadresowana do Zamawiającego : Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10 67-400 Wschowa woj. lubuskie i oznaczona następująco : „Oferta przetargowa – PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty instalacyjne dla budowanej inwestycji p.n. „ Stacja przeładunkowa wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego” 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., lub przesłać pocztą na adres: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa Termin składania ofert do dnia 22.02.2010 r. do godziny 1100 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego w dniu 22.02.2010 r. o godz. 1115

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Nie przewiduje sie licytacji elektronicznej

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-02-22 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ, STWiORB i przedstawionych w formie załączników do oferty wg. formuły spełnia lub nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Dokumenty wymagane. 1.1 Formularz ofertowy – druk jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 1.2 Kosztorys ofertowy – druk jest załącznikiem nr 1 do STWiORB. 1.3 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – druk jest załącznikiem nr 2 do SIWZ. 1.4. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy – druk jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. 1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.7. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie - robót podobnych do przedmiotu zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje bezpośredniego inwestora). Przez „podobne” rozumie się dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. Oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ustawowych z art. 24 Pzp dla każdego partnera z osobno, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz.605). W/w dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że podane przez Oferenta informacje zamieszczone w ofercie, istotne dla postępowania są nieprawdziwe i zostanie to wykryte, będzie on automatycznie wykluczony z postępowania przetargowego i umownego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na wynik przetargu.

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..

IX. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia do 15.04.2010 r. .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.sk.wschowa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: - 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy. 3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje o wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Ustala się wadium celem zabezpieczenia oferty przez cały czas związania ofertą w wysokości 2.400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wschowa 14 8669 0001 0005 8001 2000 0002 z adnotacją „Wadium – ZP/I/01/2010 Roboty instalacyjne w budynku socjalno – biurowym” 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego w terminie do 22.02.2010 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-02-22 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2010-02-22 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła