Licytacja L-173-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-173-2011 - Zakup papieru

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Aleksandra Janik-Gajówka, Miasto Gliwice
Adres pocztowy: Zwycięstwa 21
Miejscowość: Gliwice, Kod pocztowy: 44-100
Tel.: 32/238-54-69, Faks: 32/238-54-67
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

198158 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-08-02 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup papieru
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem umowy jest dostawa papieru: 1. PAPIER A4 DO DRUKAREK LASEROWYCH kolorowych i monochromatycznych gramatura 80 ± 2 g/m2, grubość 108 ± 3 mic, białość min. 161 CIE (z obu stron), nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,8-5,0 %, gładkość 180 ± 50 cm3/min (z obu stron) - (ryza - 500 arkuszy) 33 109 ryz 2. PAPIER A3 DO DRUKAREK LASEROWYCH kolorowych i monochromatycznych gramatura 80 ± 2 g/m2, grubość 108 ± 3 mic, białość min. 161 CIE (z obu stron), nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,8-5,0 %, gładkość 180 ± 50 cm3/min (z obu stron) - (ryza - 500 arkuszy) 1 065 ryz 3. PAPIER A4 KSERO, DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH gramatura 80 ± 2 g/m2, grubość 103 ± 3 mic, białość min. 146 CIE ( z obu stron), nieprzezroczystość min. 90 % (ryza -500 arkuszy) 20 248 ryz 4. PAPIER A3 KSERO, DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH gramatura 80 ± 2 g/m2, grubość 103 ± 3 mic, białość min. 146 CIE ( z obu stron), nieprzezroczystość min. 90 % (ryza - 500 arkuszy) 748 ryz 5. PAPIER A4 KSERO KOLOR gramatura 80 ± 2 g/m2 (kolory intensywne i pastelowe: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy), w ryzie 1 kolor (ryza - 500 arkuszy) 683 ryz 6. PAPIER A4 KSERO MIX KOLORÓW INTENSYWNYCH gramatura 80 ± 2 g/m2 (kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy), w ryzie kilka kolorów (ryza - 100 arkuszy) 143 ryz 7. PAPIER A4 KSERO MIX KOLORÓW PASTELOWYCH gramatura 80 ± 2 g/m2 (kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy), w ryzie kilka kolorów (ryza 100 arkuszy) 211 ryz 8. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, bez nadruku format: 240x12, ilość składanek: 2000, ilość warstw: 1 ilość opakowań 124 9. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, kolor bez nadruku, format: 240x12, ilość składanek: 900, ilość warstw: 2 ilość opakowań 17 10. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, kolor bez nadruku, format: 240x12, ilość składanek: 600, ilość warstw: 3 ilość opakowanie 50 11. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, kolor bez nadruku, format: 240x6, ilość składanek: 1800, ilość warstw: 2 ilość opakowań 297 12. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, bez nadruku format: 360x12, ilość składanek: 2000, ilość warstw: 1 ilość opakowań 5 13. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, bez nadruku format: 375x12, ilość składanek: 2000, ilość warstw: 1 ilość opakowań 107 14. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, kolor bez nadruku, format: 375x12, ilość składanek: 900, ilość warstw: 2 ilość opakowań 19 15. PAPIER W ROLCE, gramatura 80 g/m2, wymiary 175 m x 420 mm, średnica rolki 50 mm rolka - 20 rolek 16. PAPIER W ROLCE, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 594 mm, średnica rolki 50 mm rolka - 20 rolek 17. PAPIER W ROLCE, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 610 mm, średnica rolki 50 mm rolka - 110 rolek 18. PAPIER W ROLCE, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 914 mm, średnica rolki 50 mm rolka - 110 rolek 19. PAPIER W ROLCE, gramatura 80 g/m2, wymiary 175 m x 914 mm, średnica rolki 76 mm rolka - 30 rolek 20. PAPIER FAKS, gramatura 55g/m2, wymiary: 30 m x 210 mm, 800 rolek 21. PAPIER FAKS, gramatura 55g/m2, wymiary: 30 m x 216 mm, 398 rolek 22. PAPIER FAKS, gramatura 55g/m2, wymiary: 15 m x 210 mm, 69 rolek 23. PAPIER FAKS, gramatura 55g/m2, wymiary: 15 m x 216 mm, 35 rolek Papier będzie dostarczany w miejsce wskazane przez zamawiającego zgodnie z zestawieniem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
1. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 20.11.2013 r. lub do dnia wyczerpania maksymalnych ilości materiałów przed upływem wyżej wymienionego terminu lub wyczerpania łącznego wynagrodzenia. 2. Umowa w przypadku dostaw na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 5 będzie realizowana w terminie od 21.11.2011 r. do 20.11.2013 r. lub do dnia wyczerpania maksymalnych ilości materiałów przed upływem wyżej wymienionego terminu lub wyczerpania łącznego wynagrodzenia.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Kupujący dopuszcza zmianę umowy w przedmiocie zamówienia i zaoferowaniu innych produktów niż wycenione przez Sprzedawcę w formularzu cenowym, w przypadku gdy produkty wyszczególnione w tym formularzu, zostaną wycofane z produkcji lub zastąpione innymi produktami spełniającymi te same funkcje. Przedstawione inne produkty w miejsce poprzednich muszą posiadać parametry nie gorsze niż opisane w przedmiotowym formularzu i spełniać wszystkie wymagania w nim zawarte. Dopuszczalna jest również zmiana cen jednostkowych w zakresie zaoferowania innych produktów, jednak ceny te nie mogą być wyższe niż pierwotnie zaoferowane. Zmiana zostanie dokonana na wniosek Sprzedawcy po akceptacji Kupującego. W przypadku braku akceptacji Kupującego, Sprzedawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodny z przedstawioną ofertą. 2. Kupujący przewiduje zmianę danych zawartych w załączniku nr do niniejszej umowy. W przypadku zmiany miejsca dostaw towaru, Kupujący określi nowe miejsce dostawy towaru na obszarze miasta Gliwice. 3. Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany płatnika. 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli stron, o których mowa w § 3 oraz zmiany załącznika nr nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia niezwłocznie stron umowy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.um.gliwice.pl/bip

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiajacemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaka proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrowa kropka (np. 170000.09 będzie oznaczało 170 tys. zł i 9 groszy).

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-07-21 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub listownie na adres zamawiającego.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-08-02 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-08-02 14:25:33

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1) Wnioski o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami, należy składać osobiście lub pocztą, na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gliwicach Biuro Obsługi Interesantów stanowisko ds. zamówień publicznych, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice z dopiskiem: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych oraz faksów na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych" 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem: - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie. 4) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia formularza cenowego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 do ogłoszenia na kwotę wynikającą z oferty. 5) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru. 6) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: Pani Jolanta Górecka, Wydział Organizacyjny, tel. +48 32 239-13-13, Pan Grzegorz Kwitek, Wydział Organizacyjny, tel. +48 32 238-54-69 7) Wszystkie załączniki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: www.um.gliwice.pl/bip - ZAŁĄCZNIK NR 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, - ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie, - ZAŁĄCZNIK NR 3 - formularz cenowy, - ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy, - ZAŁĄCZNIK NR 5 - zestawienie miejsc dostarczania towaru oraz danych odbiorcy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła