Licytacja L-173-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-173-2016 - Całodobowa ochrona w COS w okresie 12 miesięcy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Centralny Ośrodek Sportu, Centralny Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Łazienkowska 6a
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-449
Tel.: 225298742, Faks: 225298916
Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej podległa Ministrowi Sportu i Turystyki

Numer ogłoszenia w BZP:

165381 - 2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-08-11 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Całodobowa ochrona w COS w okresie 12 miesięcy
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 12 miesięcy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca przystępujący do licytacji zobowiązany jest do wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek zamawiającego a nie datę obciążenia rachunku wykonawcy. 2. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr: 62 1130 1017 0020 1470 8620 0015. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy : a) brzmienie firmy Wykonawcy, b) brzmienie firmy Zamawiającego, c) brzmienie firmy gwaranta - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności : Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy Pzp. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do licytacji przed upływem terminu składania wniosków. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę UWAGA! Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy zaznaczyć - osobisty odbiór - lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że iż posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późniejszymi zmianami, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonej do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji koncesji

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia tego warunku wykonawca musi wykazać, iż wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług ochrony i mienia w obiektach o powierzchni co najmniej 20 000 m² każdy i wartości minimum 400 000,00 PLN brutto, maksymalnie w okresie 24 miesięcy, dla każdego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokumentów i oświadczeń

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje pięcioma pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późniejszymi zmianami). Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokumentów i oświadczeń

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, deliktowej i kontraktowej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych) każda. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokumentów.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

- potwierdzenie wpłaty wadium

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przewidują możliwość zmiany istotnych warunków Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP. Zmiany istotnych warunków Umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkacha wystąpien ia przeszkód o obiektywnym charakterze zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron Umowy, takie jak nadzwycza jne zjawiska przyrody między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzeni a przyczyny techniczne,bwystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,czmian numeru rachunku bankowego Wykonawcy,dsą korzystne dla Zamawiającego2. Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.3. Zamawi ający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, brzmienia firmy Wykonawcy lub Zamawiające go, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodua uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć;b z powodu okoliczności siły wyższej.5. Zmiana Umowy ni e może skutkować zmianą terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w par 3 ust. 1 Umowy dłużej niż do dnia., chyba że zmiana terminu realizacji Umowy spowodowana jest działaniem siły wyższej.6, Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie wskazany ch osób i danych kontaktowych osób upoważnionych do kontaktu i ustaleń w ramach niniejsze Umowy bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.7. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych uja wnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.8. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z prawidłowym świadczenia uslug w ramach przedmiotu Umowy, w wypad ku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, tj. zmianya stawki podatku od towarów i usługb wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o min imalnym wynagrodzeniu za pracę w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udokumentowaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób, bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia;c zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udokumentowaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, w zakresie jakim dotyczą osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy, przy zachowaniu d otychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego.9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. bez podatku od towarów i usług nie zmieni się, a okr eślona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisówW przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt b i c, w celu zawarcia aneksu, o którym mowa powyżej, Wykona wca winien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 8 pkt b ic , ich uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wartości wzrostu całkowitego kos ztu, o którym mowa w ust. 8 pkt b i c na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wnioskowanych zmian w sposób wskazany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedłożenie stosownych umów z pracownikami, z zachowaniem wł aściwych przepisów prawa.W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 pkt b i c na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w ust. 8 obowiązywać będą każdorazowo od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 8.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.cos.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej oraz dzierżawą parkingu w okresie 12 miesięcy, będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług w okresie 12 miesięcy wartość 516 600,00 PLN brutto 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 9. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-08-04 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centralny Ośrodek Sportu, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A pok. 215 - Sekretariat Dyrektora COS.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-08-11 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-08-11 13:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

par 1.Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodobowej, siedem dni w tygodniu ochrony fizycznej osób i mienia oraz obiektów Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi oraz dzierżawą terenu, o którym mowa w ust. 3 na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część Umowy (Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy).Wykonawca, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, będzie dzierżawił należący do Zamawiającego teren (drogi, ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi) o powierzchni 975 m², znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej 6a. Strony przyjmują, że warunki dzierżawy przez Wykonawcę należącego do Zamawiającego terenu (drogi, ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi) o powierzchni 975 m², znajdującego się przy ul. Łazienkowskiej 6a zostaną ustalone w odrębnej umowie dzierżawy zawartej między Stronami (dalej Umowa dzierżawy). Zawarcie Umowy dzierżawy jest warunkiem koniecznym zawarcia między Stronami niniejszej Umowy..par 2.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 j.t.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.W zakresie zadań umownych, wymienionych w par 1, Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych Nr, uprawniającą do bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia stałego, dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.3.Koncesja, o której mowa w ust. 2 stanowi Załączniki nr 3 do Umowy.4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług ochrony stanowiących przedmiot Umowy przy pomocy zatrudnionych przez siebie kwalifikowanych pracowników ochrony. Za działania lub zaniechania ochroniarzy wykonujących usługi ochrony na terenie Obiektów odpowiedzialność ponosi Wykonawca jak za własne działania lub zaniechania.par3.Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia r. do dnia r., nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy dzierżawy parkingu, o której mowa wpar1 ust. 3. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania oddzielnych oświadczeń woli w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy dzierżawy, o której mowa w zdaniu poprzednim..Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania Wykonawcy z Obiektami następnego dnia po zawarciu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług ochrony Obiektów w dniu od godz. 00 00. Z tą chwilą Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usług ochrony Obiektów w ramach niniejszej Umowy przy zachowaniu wymogu należytej staranności związanej z zawodowym świadczeniem usług ochrony przez Wykonawcę.par 4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności w ramach świadczenia usług ochrony fizycznej osób, mienia, Obiektów Zamawiającegocałodobowa fizyczna ochrona obiektów siedem dni w tygodniu w obsadzie 5 wykwalifikowanych ochraniarzy w tym dowódca zmiany, realizowana w miarę możliwości przez stały zespół osób, w następującym układzie osóbHala widowiskowosportowaTorwar I, wejście od ul. Łazienkowskiej 2 osoby codziennie całodobowo,Hala widowiskowosportowa Torwar I, wejście od pętli autobusowej 1 osoba codziennie w godzinach 7.00 24.00,Hala widowiskowosportowa Torwar II 1 osoba codziennie całodobowo,Hala widowiskowosportowa Torwar II 1 osoba codziennie w godz. 7.00 24.00, z wyłączeniem przerwy eksploatacyjnej w okresie od 30.05.2017 r. do 01.09.2017 r.Zapobiegania i przeciwdziałania kradzieżom, rozbojom, kradzieżom z włamaniem, dewastacji oraz innym zakłóceniom ładu i porządku na terenie ochranianych Obiektów,Dokonywanie obchodów budynków Obiektów w godzinach 7.00 20.00 co 2 godziny, w godzinach 20.00 7.00 co 1 godzinę, oraz doraźnie na polecenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego lub zgodnie ze stwierdzonymi w tym zakresie potrzebami przez Wykonawcę,Dokonywanie obchodów terenu na zewnątrz budynków Obiektów w godzinach 7.00 20.00 co 2 godziny, w godzinach 20.00 7.00 co 1 godzinę, oraz doraźnie na polecenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego lub zgodnie ze stwierdzonymi w tym zakresie potrzebami przez Wykonawcę,Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w każdym czasie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w pkt. 14. Nadzorowania nad ruchem osób wchodzących i wychodzących poprzez ustalanie uprawnień do przebywania w ochranianych Obiektach. W tym ewidencjonowanie wejść i wyjść gości na Obiektach. Obsługa interesantów udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowym w budynkach Obiektów itp.,Kontrolowania przestrzegania przez parkujące na terenie Zamawiającego pojazdy w miejscach zakazu zatrzymywania i postoju,Wydawania, przyjmowania i gromadzenia kluczy od pomieszczeń służbowych, ewidencjonowanie kluczy plombowanych oraz ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych zgodnie z instrukcją dotyczącą zasad gospodarki kluczami w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie stanowiącą Załącznik nr4 do Umowy,Wykorzystywania i nadzorowania istniejącego systemu monitoringu,Kontrolowania, aktywowania i dezaktywowania systemu p.poż (we współpracy z firmą monitorującą sygnał pożaru) oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,Niedopuszczania do wnoszenia materiałów niebezpiecznych oraz materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania przez przedstawicieli firm zewnętrznych,Niedopuszczenie do wnoszenia i spożywania/zażywania na terenie Obiektów alkoholu i środków odurzających. Osoby wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie środka odurzającego, winne być usunięte z Obiektów siłami Wykonawcy, Policji lub Straży Miejskiej,Pełnej znajomości rozkładu pomieszczeń w poszczególnych Obiektach, dróg ewakuacyjnych w obiektach i na terenie Zamawiającego,Znajomości rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu, p.poż, zaworów wodnych oraz wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie serwerownia, centrala telefoniczna,Podejmowania niezbędnych działań w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych pożar, zalanie, awarie elektryczne itp. poprzez wezwanie odpowiednich służb publicznych pogotowia ratunkowego, gazowego, wodociągowego i ciepłowniczego oraz policji, straży pożarnej itp. W przypadku zaistnienia jednej z w/w sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić wyznaczoną osobę z ramienia Wykonawcy,Pomocy w organizowaniu ewakuacji budynków w sytuacji zagrożenia pożarowego lub terrorystycznego, do czasu przybycia odpowiednich służb,Znajomości numerów telefonów do ekip pogotowia technicznego, serwisów oraz kierownictwa Zamawiającego, a także do ścisłej współpracy z osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i obowiązującego porządku,Egzekwowania przestrzegania przez pracowników i gości postanowień instrukcji postępowania na wypadek pożaru, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy,Współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia chronionego obiektu z właściwymi jednostkami policji i służb miejskich,Prowadzenia książki służb i dokumentowanie w niej spostrzeżeń, nieprawidłowości oraz zaistniałych ważnych wydarzeń w czasie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo osób, budynków i mienia. Sporządzanie raportów z ww zdarzeń,Udostępniana na żądanie osoby wyznaczonej z ramienia Zamawiającego do wglądu oraz ewentualnego wpisywania uwag książki służb,Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych odZamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy,Utrzymywania patrolu interwencyjnego w gotowości do natychmiastowego działaniaPrzybycie patrolu nastąpić ma w czasie 5 min w godz. 20.00 7.00, a w godzinach 7.0020.00 czas podjęcia interwencji 10 min. od otrzymania sygnału alarmowego,Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w każdym czasie szybkości i jakości wykonywanych usług przez patrol interwencyjny,Kontrolowania punktów infrastruktury technicznej budynków głównie miejsc zagrożenia awaryjnego instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, sygnalizacyjnych itp.,Sprawdzania prawidłowości zamknięć pomieszczeń i zabezpieczeń budynków, głównie miejsc szczególnej ochrony,Obsługi systemów przeciwwłamaniowych w obiektach, w tym sprawdzanie stanu zabezpieczenia technicznego drzwi zewnętrznych i okien,Pokrycia strat i szkód materialnych poniesionych przez Zamawiającego oraz osoby trzecie z przyczyn bezspornie leżących po stronie Wykonawcy.2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności w ramach monitorowania sygnałów alarmowych ZamawiającegoPodejmowania interwencji przez cały czas trwania Umowy przy pomocy grupy ochrony doraźnej na sygnały alarmowe pochodzące z lokalnego systemu alarmowego,Przybycia i interwencji ochrony doraźnej, która nastąpi w czasie do 5 minut w godzinach 20.00 7.00, a w godzinach 7.00 20.00 czas podjęcia interwencji może ulec przedłużeniu do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego,Interwencji zmierzającej do udaremnienia powstania szkody na osobie lub mieniu Zleceniodawcy poprzezujęcie ewentualnego sprawcy przestępstwa i oddanie w ręce Policji a także zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia osoby wyznaczonej przez Zleceniodawcę, podjęcie mieszczących się w granicach prawa działań zmierzających do eliminacji zagrożeń przy współdziałaniu ze służbami miejskimi i służbami ratowniczymi np. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe itp. .Przekazywania jednej z osób wyznaczonych z ramienia Zamawiającego, informacji o alarmach i przeprowadzonych interwencjach w chronionych obiektach z jednoczesnym odnotowaniem tych faktów w książce służb,Sprawdzenia przyczyny otrzymanego sygnału alarmowego i w razie potrzebypodjąć zdecydowane działania zmierzające do ochrony porządku, osób i mienia,powiadomić osobę wyznaczoną z ramienia COS oraz właściwe służby publiczne,zatrzymać sprawcę jeżeli jest to możliwedo czasu przybycia policji,podjąć niezbędne czynności celem zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ewentualnychśladów,ustalić personalia ewentualnych świadków.3Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności w ramach ochrony imprezyZapewni bezpieczeństwo osób i ochronę mienia w czasie trwania imprez sportowych, kulturalnych i innych organizowanych w obiektach Zamawiającego, o których mowa w par4 ust. 3 pkt 2 i 3. W ramach realizacji tej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pracowników ochrony, urządzenia i środki techniczne w zakresie spełniającym postanowienia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowychBędzie zawierał umowy o ochronie i bezpieczeństwie imprez masowych bezpośrednio z organizatorem tych imprez;W ramach wynagrodzenia przewidzianego z tytułu realizacji Umowy Wykonawca zabezpieczy w ciągu roku wskazaną jedną imprezę masową na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki i Centralnego Ośrodka Sportu.Będzie przekazywał na rzecz Zamawiającego 5procent wartości brutto każdego kontraktu, o którym mowa w par 4 ust. 3 pkt 2. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek przesłania na koniec każdego miesiąca do Zamawiającego wykazu ochranianych imprez wraz z wartością kontraktów brutto.W celu potwierdzenia wartości kontraktów Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu umów z organizatorami imprez. Na podstawie w/w wykazu Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę za wyżej wymienioną prowizję.Istnieje możliwość zawarcia umowy przez organizatora imprezy z inną firmą ochroniarską. W takim przypadku przejęcie części obiektu wynajętego przez organizatora imprezy z wyłączeniem monitoringu następuje na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego między obiema firmami ochroniarskimi. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z inną firmą ochroniarską w sposób gwarantujący bezpieczeństwo mienia i osób przebywających w obiektach.W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrwalania przebiegu imprez masowych odbywających się na terenie obiektów hal widowiskowosportowych Torwar I i Torwar II wykorzystując istniejący system monitoringu zgodnie z ustawą o imprezach masowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i egzekwowania regulaminu hali widowiskowosportowej Torwar I oraz regulaminu lodowiska Torwar II stanowiącymi Załącznik nr 6 do Umowy.Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i mogą wykonywać polecenia tylko od Wykonawcy, Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz właściwych służb Policja, Państwowa Straż Pożarna itp..Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba, może wydać osobom dozorującym polecenia, pod warunkiem odnotowania ich w książce służb. Polecenia te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie Umowy i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa danego Obiektu.par 5.Wykonawca wyposaży we własnym zakresie i na własny koszt osoby wykonujące w jego imieniu ochronę Obiektów wa wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawab jednolite, estetyczne umundurowanie z widocznym logo firmy, c identyfikatory z logo firmy oraz z imieniem i nazwiskiem pracownika,środki łączności niezbędne do wykonywania wyznaczonych zadań, inne potrzebne przedmioty i materiały np. latarki, materiały piśmienne itp.par 6.par 7..par 8.Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres wykonywania Umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, każde na kwotę 3000000zł. Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty utraty ważności dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC przedstawić Zamawiającemu aktualny dokument. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca na pierwsze pisemne żądanie, wystosowane do Wykonawcy po upływie 7 dniowego terminu, nie dostarczy Zamawiającemu aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC.Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią Załącznik nr 7 do Umowy.par 9.Zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie za świadczenie usług ochrony w ramach przedmiotu Umowy przez okres 12 miesięcy, realizowanej w łącznym wymiarze 36410 osobogodzin, ma charakter ryczałtowy i wynosić będzie. zł netto plus należny podatek VAT zł, co daje kwotę zł brutto.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w równych ratach w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w wysokości 1.18 wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. zł netto plus należny podatek VATzł, co daje kwotę zł brutto.Płatności wynagrodzenia realizowane będą na podstawie faktur wystawianych z dołu na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego, , przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy, jak również wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a w szczególności wynagrodzenia ochroniarzy, koszty użytkowania własnego sprzętu i materiałów niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki w tym podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze.Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.par 10.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formiew wysokości 10procent ceny całkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi kwotę w wysokości zł słownie. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w powyższej kwocie przez cały czas obowiązywania Umowy.Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 3.Zamawiający ma prawo pokryć szkody lub naliczone kary umowne z zabezpieczenia należnego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić kwotę zabezpieczenia do wysokości wskazanej w ust. 1 oraz przedstawić Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Wykonawcy o wykorzystaniu zabezpieczenia przez Zamawiającego, dowód uzupełnienia kwoty zabezpieczenia. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. .par 11.W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5procent miesięcznej raty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par 9 ust. 2 Umowy za każde nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się w szczególności brak należytego wykonania czynności wymienionych w par 4 Umowy, a także pozostawanie ochroniarzy na terenie Obiektów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10procent kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par 9 ust. 1 Umowy.Roszczenie o zapłatę kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.par12Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w Umowie, jak również w następujących przypadkachpowtarzającego się nienależytego wykonania czynności wymienionych w par 4 przez Wykonawcę, udokumentowanego 3krotnym pisemnym zastrzeżeniem zgłoszonym Wykonawcy zaniechania wykonywania przedmiotu Umowy,naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa,naruszenia przepisów porządkowych na terenie Obiektów, bhp, p.poż pomimo wezwania do zaniechania naruszeń ze strony Zamawiającego,Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy,Wykonawca powierzył wykonanie swoich zobowiązań umownych innemu podmiotowi bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,utraty koncesji na świadczenie usług ochrony objętych Umową, posługiwanie się osobami nie posiadającymi aktualnych uprawnień w zakresie ochrony w trakcie realizacji Umowy,W innych przypadkach strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.Prawo odstąpienia przewidziane w niniejszej Umowie może być wykonywane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia podstawy do odstąpienia. Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej umowy skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Umowy dzierżawy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. par 13.1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych warunków Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP. Zmiany istotnych warunków Umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkacha wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron Umowy, takie jak nadzwyczajne zjawiska przyrody między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,bwystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,czmian numeru rachunku bankowego Wykonawcy,dsą korzystne dla Zamawiającego2. Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, brzmienia firmy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodua uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć;b z powodu okoliczności siły wyższej.5. Zmiana Umowy nie może skutkować zmianą terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w par 3 ust. 1 Umowy dłużej niż do dnia., chyba że zmiana terminu realizacji Umowy spowodowana jest działaniem siły wyższej.6, Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie wskazanych osób i danych kontaktowych osób upoważnionych do kontaktu i ustaleń w ramach niniejsze Umowy bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.7. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.8. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z prawidłowym świadczenia uslug w ramach przedmiotu Umowy, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, tj. zmianya stawki podatku od towarów i usługb wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udokumentowaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób, bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia;c zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udokumentowaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, w zakresie jakim dotyczą osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego.9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. bez podatku od towarów i usług nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisówW przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt b i c, w celu zawarcia aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 8 pkt b ic , ich uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wartości wzrostu całkowitego kosztu, o którym mowa w ust. 8 pkt b i c na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wnioskowanych zmian w sposób wskazany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedłożenie stosownych umów z pracownikami, z zachowaniem właściwych przepisów prawa.W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 pkt b i c na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w ust. 8 obowiązywać będą każdorazowo od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 8.par 14..par 15Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie.Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści do postanowień dotkniętych nieważnością.Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.Załączniki stanowią integralną część Umowy.Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.Strony w zakresie praw i obowiązków związane są niniejszą Umową oraz załącznikami do niej, jak również ofertą Wykonawcy. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał. Dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła