Licytacja L-174-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-174-2009 - GP.NZP/341-68/09

Dane zamawiającego

POZSERWIS , Gospodarstwo Pomocnicze UMP
pl.Kolegiacki 17
61-841, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

141609

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-10 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru biurowego (kserograficznego A3 i A4 oraz komputerowego) szczegółowo opisanego w załączniku nr 1, 1a i 1b. Dostawy papieru Zamawiający określać będzie każdorazowo w pisemnych zamówieniach składanych Wykonawcy. Zamówienia będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia następnego po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem. Zamawiający określać będzie w zamówieniach ilość i rodzaj papieru oraz wskaże miejsce tj. adres i numer pokoju, które będzie miejscem wydania papieru. Koszt dostarczenia i rozładunku papieru należy wliczyć do cen za papier. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nabycia części zamówienia, a co za tym idzie do niepobierania całej wymienionej w załączniku nr 1 ilości. W terminie dwóch dni od zakończenia licytacji elektronicznej Wykonawca, który wygra aukcję dostarczy zamawiającemu szczegółowy formularz cenowy, z zastrzeżeniem, że suma pozycji formularza będzie równa cenie oferowanej w licytacji. UWAGA: Załączniki dostępne są na stronie http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania: GP.NZP/341-68/09 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2 (papier kserograficzny), 30197630-1 (papier do drukowania), 30199330-2 (papier ciągły do drukarek komputerowych) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od podpisania umowy do 31 marca 2010r.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A. Wymagania formalne: • Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. • Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem (załącznik nr 2) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie - oświadczenie o loginie, stanowi załącznik nr 3. • Przed wysłaniem wniosku wraz z załącznikami należy zarejestrować się w systemie (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 3 należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie). Jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przesłać do Zamawiającego. • Nie zarejestrowanie się przed wysłaniem wniosku do Zamawiającego i nie zweryfikowanie loginu przez system będzie dla Zamawiającego podstawą do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 w związku z art. 22 ust 1 pkt 4 • W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. B. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a). Licytacja elektroniczna na dostawę papieru biurowego będzie licytacją jednoetapową. b). W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. c). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. d). W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. e). Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. f). Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. g). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. h). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-04 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - wykonawca udokumentuje należyte wykonywanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie od 26.08.2006r. do 26.08.2009r. przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum 2 dostaw, których przedmiot stanowi papier biurowy o wartości jednostkowej minimum 100 tys. złotych brutto każda 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych oświadczeń i dokumentów.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

• W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 2), następujące dokumenty: - aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - pełnomocnictwo osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli nie jest wymieniona w aktualnym odpisie z KRS lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wykaz wykonanych (wykonywanych) dostaw, których przedmiot stanowi papier biurowy, każda o wartości jednostkowej minimum 100.000 zł brutto z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych są należycie wykonywane oraz są na zadeklarowane wartości (np. referencje z kwotami lub referencje wraz z fakturą, umową itp.) - załącznik nr 6 Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, które musi zostać złożone w formie oryginału. W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców konieczne jest załączenie do wniosku wypełnionego załącznika nr 7 ( możliwa realizacja zamówienia przez podwykonawców w pełnym zakresie).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

od podpisania umowy do 31 marca 2010r. .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania: GP.NZP/341-68/09

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy w taki sposób, że w przypadku niewykorzystania całego zakresu wartości umowy, termin realizacji zostaje wydłużony o czas ustalony przez obie strony nie dłużej niż do wykorzystania asortymentowego i wartościowego zakresu umowy. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian porządkowych tj. zmiany osób kontaktowych, zmiany adresów poczty elektronicznej dla wykonawców, zmiany numerów telefonicznych, zmian nazwy firmy i adresu w wyniku zmian organizacyjnych tzw. literówek, wykreślenia zapisów martwych. Z zastrzeżeniem że nie będą one dotyczyły jej istotnych postanowień w tym m.in.: przedmiotu zamówienia oraz sposobu spełnienia świadczenia, sposobu ustalania i zapłaty wynagrodzenia oraz sposobu i wysokości naliczania kar umownych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji dostaw z zastrzeżeniem, że będzie to miejsce zlokalizowane w ramach granic administracyjnych Miasta Poznania. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących terminów składania zamówień z 5, 10, 15, 20 oraz 25 na inne dni miesiąca z zastrzeżeniem, że nie zmniejszy się częstotliwość składania zamówień.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą, zawarte są w załączonym wzorze umowy- załącznik nr 5. Warunkiem zawarcia umowy będzie dołączenie zdjęć papieru biurowego (opakowania) w formie umożliwiającej odczyt w JPEG – elektronicznej oraz wypełnionego formularza cenowego (wraz z parametrami zaoferowanego papieru według załącznika nr 1a i 1b) również w wersji elektronicznej na dyskietce lub płycie CD Nie dostarczenie przedmiotowych zdjęć lub formularza cenowego w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy i stanowić będzie podstawę do zastosowania art. 94 ust 2 PZP. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Kierownik działu zamówień publicznych – Katarzyna Kruk-Choniawko Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – Agnieszka Grześkowiak Fax 0-60 878 56 48 zamowieniapubliczne@pozserwis.poznan.pl UWAGA!!! Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania GP.NZP/341-68/09

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-04 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-04 14:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła