Licytacja L-174-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-174-2014 - Sieć kanalizacji sanitarnej dla ul. Lelewela

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Administracja ZGK, Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
Adres pocztowy: Majdan Wielki 398
Miejscowość: Krasnobród, Kod pocztowy: 22-440
Tel.: 846607615, Faks: 846607615
Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Gminy Krasnobród

Numer ogłoszenia w BZP:

111903-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-06-20 12:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sieć kanalizacji sanitarnej dla ul. Lelewela
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI DLA UL. LELEWELA W KRASNOBRODZIE GM. KRASNOBRÓD. DLA KANAŁU: K20 - K27, K27 - K.ISTN, K44 - K23, K54 - K27, K60 - K57 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV kanałowych litych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe typu ciężkiego o wytrzymałości obwodowej SN 8 dz 200/5,9 dla ciągów głównych o łącznej długości 660 m przykanaliki z rur PCV dz. 160/4,7 z rur kanałowych litych o SN 8 i długości 292m. Dopuszcza się zastosowanie rur PP-b (polipropylen) ze ściankami strukturalnymi z polipropylenu PP-b o sztywności obwodowej SN8 i średnicy zewnętrznej dz. 226,8/198 i dz 170,3/148. Studzienki węzłowe oraz na załamaniach, z kręgów betonowych dn 1200 z włazem typu ciężkiego. Pozostałe studzienki połączeniowe z PCV dz 425 z kinetami zbiorczymi dz 200 lub dz 160. Zestawienie studzienek kanału sanitarnego dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie. studzienki głębokość do 2,0m - 21 szt. studzienki głębokość do 2,5m - 3 szt. studzienki głębokość do 3,0m - 1 szt. studzienki głębokość do 3,5m - 3 szt. studzienki głębokość do 4,0m - 2 szt. Projektowaną sieć kanalizacyjną zakończyć w studzience oznaczonej jako Kistn o parametrach T268,86/D266,18 z której ścieki grawitacyjne odprowadzane będą do układu sieci miejskiej. Zestawienie studzienek przykanalików dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie. studzienki głębokość do 1,5m - 27sztuk studzienki głębokość do 2,0m - 2 szt. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI DLA UL. LELEWELA W KRASNOBRODZIE GM. KRASNOBRÓD. DLA KANAŁU: K2-K13, K65 -K5, K6B-K6, K13- - K20, K30 - K16, K81-K30, K36A - K20 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV kanałowych litych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe typu ciężkiego o wytrzymałości obwodowej SN 8 dz 200/5,9 dla ciągów głównych o łącznej długości 813 m w tym dla przewiertu kontrolowanego z rur PE100 dz 225/20,5 SDR 11 o długości 130m, przykanaliki z rur PCV dz 200/5,9 i 160/4,7 z rur kanałowych litych o SN 8 i długości odpowiednio 53 i 342m. Dopuszcza się zastosowanie rur PP-b (polipropylen) ze ściankami strukturalnymi z polipropylenu PP-b o sztywności obwodowej SN8 i średnicy zewnętrznej dz. 226,8/198 i dz 170,3/148. Studzienki węzłowe oraz na załamaniach, z kręgów betonowych dn 1200 z włazem typu ciężkiego. Pozostałe studzienki połączeniowe z PCV dz 425 z kinetami zbiorczymi dz 200 lub dz 160. Zestawienie studzienek kanału sanitarnego dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie. Studzienki głębokość do 1,5m - 1 szt. studzienki głębokość do 2,0m - 26 szt. studzienki głębokość do 2,5m - 7 szt. studzienki głębokość do 3,5m - 1 szt. studzienki głębokość do 4,0m - 1 szt. Projektowaną sieć kanalizacyjną przewidzianą jako etap 2 zakończyć w studzience K20 o parametrach T269,75/D267,54, z której ścieki grawitacyjne odprowadzane będą do układu sieci kanalizacji sanitarnej, która objęta jest projektem etapu 1. Zestawienie studzienek przykanalików dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie. studzienki głębokość do 1,5m - 36 szt. studzienki głębokość do 2,0m - 4 szt. studzienki głębokość do 2,5m - 1 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowią Projekty budowlano - wykonawcze pod nazwą: 1) Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobród. dla kanału: K20 - K27, K27 - Kistn, K44 - K23, K54 - K27, K60 - K57 2) Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobród. dla kanału: K2-K13, K65 -K5, K6B-K6, K13- K20, K30 - K16, K81-K30, K36A - K20 oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych AKTEX Antoni KOPYTKO 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rogózieńska 63. Ponieważ wynagrodzenie Wykonawcy określono jako ryczałtowe nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia załączony przez Zamawiającego na stronie internetowej przedmiar robót który jest elementem wyłącznie pomocniczym do wyceny oferty. Przedmiar robót i nie stanowi również podstawy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest Projekt Budowlany i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz własne kalkulacje Wykonawcy składającego ofertę UWAGA W zakres zamówienia nie wchodzi zaprojektowany w Projekcie budowlano-wykonawczym odcinek kolektora sanitarnego głównego od studni K13 -K12, K12 -K11, K11 - K10, K10 - K9, K9 - K8, K8 - K7, K6 - K5, K5 - K4 oraz przykanaliki pomiędzy studniami K10 - K73, K9 - K71, K8 - K70, K7 - K69, K6 -K68, K5 - K64, K5 - K66, K4 - K63, K4 - K63A. jako ostatnią na wyżej wymienionym odcinku kolektora Wykonawca zamontuje studnię K13
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.13.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
zakończenie 01.08.2014

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową lub przebudową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej. Wartość wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 500 000 zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: a)śmierci, b)rozwiązania stosunku pracy, c)utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z 0koliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w- art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.4) inne zmiany niż wymienione w pkt od 1 do 3 w następujących sytuacjach:a)zmiany dotyczące nazw, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-Prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych b)dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca musi posiadać następujące urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu aukcji elektronicznych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych: 1) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. 2) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W części tradycyjnej licytacji elektronicznej, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo zamówień publicznych zgodnie z wyborem zamawiającego. Formą obowiązującą jest forma pisemna. W części elektronicznej, przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art 77 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem niniejszej platformy - od otwarcia do zamknięcia licytacji. 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie służącym udzielaniu zamówień w trybie licytacji elektronicznej przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia i jest to licytacja jednoetapowa. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk ten będzie aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga, że system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10,00zł. W toku licytacji dopuszczalne jest składanie wyłącznie ofert korzystniejszych od oferty aktualnie najkorzystniejszej. W licytacji elektronicznej każdorazowo wiąże jedynie oferta najkorzystniejsza. Licytacja kończy się w określonym w ogłoszeniu o licytacji terminie jej zamknięcia

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-06-03 07:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim; Majdan Wielki 398; 22-440 Krasnobród

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-06-20 12:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-06-20 15:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy któremu przyznany zostanie kontrakt wykonawczy. 2. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§1 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 20l3r. poz.907 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ulicy Lelewela w Krasnobrodzie Gmina Krasnobród.2. Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.§2 1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane opisane projektem budowlano-wykonawczym oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. 2. Wykonawca wykona całość robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia publicznego które opisane są projektem budowlano-wykonawczym siłami własnymi bez udziału podwykonawców przy udziale podwykonawców*. §3 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust.2. 6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10000,00zł. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.§4 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień§5 Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się: do dnia 01.08.2014r. §6 Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy. §7 Zamawiający oświadcza że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz dostarczy Wykonawcy prawomocne pozwolenie na budowę. §8 Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu zamówienia, §9 1. Wykonawca ustanawia: a) Kierownika budowy w osobie z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi .2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: a) Inspektor robót branży sanitarnej 3. Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2O10 r. Dz. |U. Nr 243 poz.1623 z późn. zm). §10 Zamawiający nie będzie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. §11 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami. §12 Wykonawca zobowiązuje się, do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. |Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy. §13 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 3.Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy -Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu. 4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności.5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru.6.Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną przewiezione na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7.Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający uzna wyżej wymienione badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt: a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań przedłożonych przez Wykonawcę, b) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 8.Zamawiający będzie żądał okazania wymaganych dokumentów atestów na wbudowane materiały od Wykonawcy. 9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji robot budowlano-montażowych. §14 1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto : (słownie:) brutto 2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 3. W przypadku braku dowodów, o którym mowa w treści § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający może zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zastawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.7.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości składania uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy tej informacji. 6. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 5, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w ust.1. §15 1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy, robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 2. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów. §16 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w wysokości ......................zł słownie: w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych tj. .....w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia. §17 l. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne których podstawą obliczenia jest wynagrodzenie umowne brutto określone w § 14 ust.1 w następujących przypadkach: a) za nieterminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i usterek w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcom) za każdy dzień zwłoki, e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% od wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. §18 Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru a następnie zgłosi do Zamawiającego gotowość na piśmie. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie kompletu dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą). 2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 5 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia, b)W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu. c)Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy .wyznaczone na usuniecie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, d)O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym, e)Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia) Zamawiający .wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wyznacza termin ich usunięcia, g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. §19Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy, na materiały - zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producentów, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. §20 1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr.....według wystawionych przez niego faktur częściowych do 80% wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury, a w przypadku faktury końcowej do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. 2. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż2| dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy. §21 W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, §22 Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1. Wykonawcy: a) Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7 - 9 umowy. 2. Zamawiającemu: a) Wykonawca nie rozpoczął. robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. a)Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową. c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie |leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. d) upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy e) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.§23 Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji.§24 W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do reai1izacji innych ,robót. o ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je, 4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca Ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikaj ą z niniejszej umowy. 6. Wykonawca zgłosił do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające, 7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór, 8. Strony wspólnie-rozliczą się pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy nastąpi według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 9. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. §25 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: a)śmierci, b)rozwiązania stosunku pracy, c)utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z 0koliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w- art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.4) inne zmiany niż wymienione w pkt 1 - 3 w następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące- nazw, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-Prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. §26 W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.§27 spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Operacja pn: Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród - na ul. Lelewela finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła