Licytacja L-175-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-175-2012 - sukcesywna dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28 m. 407
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-637
Tel.: 061 848 70 43, Faks: 061 848 70 43
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

172452-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-06-12 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywna dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru kserograficznego wyspecyfikowanego poniżej w pkt. A, B, C, D, E o parametrach nie gorszych niż: A. Gramatura (g/m²) 80 Białość (CIE) 161+2 Nieprzezroczystość (%) 94 +2/ -1 Grubość (µm) 108+3 Gładkość (wg. testu Bendtsen) 180+50 format A4 w ilości 5.510 ryz – 500 kartek w ryzie. Opakowanie zbiorcze 5 ryz w kartonie. Przeznaczenie : Sprzęt biurowy, w tym drukarki laserowe o dużej prędkości pracy, wyposażone w funkcję druku jednostronnego i dwustronnego. B. Gramatura (g/m²) 80 Białość (CIE) 166+2 Nieprzezroczystość (%) 94 +2/-1 Grubość (µm) 108+3 Gładkość (wg. testu Bendtsen) 160+50 format A4 w ilości 5.510 ryz – 500 kartek w ryzie. Opakowanie zbiorcze 5 ryz w kartonie. Przeznaczenie: Drukarki atramentowe oraz drukarki laserowe o dużej prędkości pracy, wyposażone w funkcję druku jednostronnego i dwustronnego. C. Gramatura (g/m²) 80 Białość (CIE) 146+3 Nieprzezroczystość (%) 93+2/-1 Grubość (µm) 103+3 Gładkość (wg. testu Bendtsen) 220+60 format A4 w ilości 200 ryz – 500 kartek w ryzie. Opakowanie zbiorcze 5 ryz w kartonie. Przeznaczenie: Przeznaczony do użytku w kopiarkach i drukarkach laserowych pracujących z dużą prędkością, z funkcją druku jednostronnego i dwustronnego. D. Gramatura (g/m²) 80 Białość (CIE) 161+2 Nieprzezroczystość (%) 94 +2/-1 Grubość (µm) 108+3 Gładkość (wg. testu Bendtsen) 180+50 Format A3 w ilości 100 ryz – 500 kartek w ryzie Opakowanie zbiorcze 5 ryz w kartonie. Przeznaczenie: Przeznaczony do użytku w drukarkach atramentowych, drukarkach laserowych, drukarkach kolorowych laserowych i kopiarkach E. Gramatura (g/m²) 90 Białość (CIE) 166 + 2 Nieprzezroczystość (%) 94 +2/-1 Grubość (µm) 120+3 Gładkość (wg. testu Bendtsen) 160+50 Format A4 w ilości 90 ryz – 250 kartek w ryzie Opakowanie zbiorcze 9 ryz w kartonie. Przeznaczenie: Przeznaczony do użytku w drukarkach atramentowych, drukarkach laserowych, drukarkach kolorowych laserowych i kopiarkach
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w licytacji elektronicznej jest wniesienie wadium w wysokości: - 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych ) w terminie do dnia 05 czerwca 2012r. do godz.10:00

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – zał. Nr 1 2. formularz cenowy+ opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 2 3. formularz cenowy+ opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 2A 6. projekt umowy – zał. Nr 5

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy oraz określa warunki tych zmian następująco: Jeśli w trakcie realizacji umowy zostanie wycofany z produkcji papier na który zawarto umowę to wówczas na wniosek Wykonawcy, zamawiający może dopuścić dostawę papieru o innych parametrach lecz nie gorszych niż zaoferowanych w ofercie Wykonawcy.

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.puls.edu.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój otrzymany login, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia). 1.3 W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne 2.1 Komputer użytkownika powinien spełniać następujące warunki: a. być wyposażony w procesor MHZ i posiadać co najmniej 512 MB pamięć RAM, b. posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy/Linux, c. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Internet Explorer 6,0 lub nowszy, Firefox 2.0. lub nowszy, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający określił kwotę wywoławczą – 151.442,00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Zostaną zawarte dwie odrębne umowy: pierwsza na przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 formularza cenowego i druga umowa na przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2A. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umów dostarczy Zamawiającemu wypełnione formularze cenowe, stanowiące załączniki nr 2 i nr 2A do niniejszego ogłoszenia. Formularze cenowe muszą zawierać ceny jednostkowe, wartość oferowanego asortymentu oraz wartość całego przedmiotu zamówienia netto i brutto w PLN. Wypełnione i podpisane przez wykonawcę formularze cenowe stanowić będą załączniki do zawartych umów pomiędzy stronami. Suma wartości brutto określonej w formularzu cenowym 2 i 2A musi być tożsama z wylicytowaną ceną brutto Wykonawcy.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-06-05 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pokój nr 407 –Biuro Zamówień Publicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-06-12 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-06-12 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

W czasie trwania umowy obowiązywać będą ceny poszczególnych artykułów według złożonej przez Wykonawcę oferty i nie mogą one ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 2. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do jednostek organizacyjnych Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do projektu umowy. 3. Termin wykonania dostawy – maksymalnie do 2 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. 4. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. 6. Reklamacja ilościowa będzie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego. 7. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 8. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (z wyłączeniem działania siły wyższej), w wysokości 10% ceny jednostkowej brutto niedostarczonej dostawy, za każdy dzień zwłoki; b. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanych dostaw; c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 5 % wartości jednostkowej brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, lecz nie więcej niż 10% wartości jednostkowej niedostarczonej dostawy brutto; 9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem cywilnym. 11. Kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 12. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 13. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. 14. Wzór umowy a. Wzór umowy określony został w załączniku nr 5 do niniejszego Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji. b. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt POIG 01.03.01-00-132/08 Projekt POIG 01.03.01-00-101/08 Projekt POIG 01.0102-00-074/09 Projekt POIG CCI 2007CB163PO019 Projekt POIG 02.03.02-00-031/09 Projekt POIG 01.01.02-00-061/09 Projekt POIG 01.03.01.00-129/09 dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym załącznik 2A instrukcji

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła