Licytacja L-175-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-175-2016 - Zakup ener.elektr.- oświet.ul.Gm.Lubenia

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Bożena Baran, Gmina Lubenia
Adres pocztowy: - 131 m. -
Miejscowość: Lubenia, Kod pocztowy: 36-042
Tel.: /17/ 8503914, Faks: /17/ 8755090
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

161803-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-08-23 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup ener.elektr.- oświet.ul.Gm.Lubenia
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 599,24 MWh
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty 09.30.00.00-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie 31.12.2018 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Nie wymagane.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczna, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

- wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 2.Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów odbioru wymienionych w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zmiana nie może przekroczyć 15%. 3.Z przyczyn formalno-prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2018 . 4 . Zmiany w strukturze organizacyjnej i prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczące nazw, adresów. 5. 11. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach art. 142 ust. 5 pkt 2-3 o ile zmiany wskazane w ustawie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli nastąpi zmiana wskazana w art. 142 ust. 5 pkt 2-3 PZP , Wykonawca zobowiązany jest udowodnić jej wpływ na koszty realizacji zamówienia. Pozytywna weryfikacja złożonej przez Wykonawcę dokumentacji będzie podstawą do zmiany umowy.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.lubenia.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (LOGIN należy podać posługując się dokładnie takimi samymi znakami (w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano). Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną , podłączony do sieci internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie licytacja jednoetapowa. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejsza. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywista cenę netto za MWh wyrażona w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropka. Zamawiający przyjął za cenę wywoławcza netto za wykonanie zamawianych dostaw wartość 290,00 PLN za MWh. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 0.50 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikacje Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższa cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cenę brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto uzyskanych w toku licytacji, oraz szacowanego zużycia energii, tj. - 599,24 MWh, powiększony o wartość VAT 23%.

Minimalna wysokość postąpienia

0.50 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-08-04 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36 - 042 Lubenia, pok. nr 2 (Sekretariat).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-08-23 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-08-23 12:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego www.bip.lubenia.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie finansowane ze środków własnych Gminy Lubenia. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131, oraz opisane Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - Oświetlenie uliczne Gminy Lubenia. Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia ( stosowne pełnomocnictwo) Dokumenty wielostronicowe winny być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na każdej stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uwaga: Przez podpis czytelny zamawiającego rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu...

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła