Licytacja L-177-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-177-2012 - Dostawa mat. do urządzeń biurowych dla CSIOZ

I. Dane zamawiającego

Nazwa: csioz, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Adres pocztowy: St. Dubois 5A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-184
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

173504-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-06-13 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mat. do urządzeń biurowych dla CSIOZ
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup, dostawa i rozładunek materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie. Szczegółowy wykaz artykułów objętych zamówieniem zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Wzoru umowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty 30.19.21.13-6
30.19.21.12-9

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 28.12.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
III.1.1) Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100). III.1.2) Forma wadium: Wadium może być wniesione wyłącznie w jeden lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej „Ustawą”. III.1.3) Termin i miejsce wniesienia wadium: - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej określonego w pkt IV.4.11). - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000. - Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. - W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być załączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z Ustawą. Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopie gwarancji/ poręczenia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oryginały przedmiotowych dokumentów zostaną zwrócone Wykonawcom w terminach wynikających z Ustawy. Jeśli gwarancja/ poręczenie zostaną przedłożone w języku innym, niż polski Zamawiający wymaga przedłożenia ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język polski. - Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności: WADIUM-CSIOZ-WZP.6151.27.2012 - Z dokumentu wadium wniesionego w formie poręczenia lub w gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, że poręczyciel/ gwarant w każdym z przypadków, dla których Ustawa przewiduje zatrzymanie wadium, wypłaci należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do składania ofert. - Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także niewniesienie wadium na przedłożony okres związania ofertą) w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. III.1.4) Zwrot wadium: - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie tiretu 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. III.1.5) Utrata wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wskazanym w Ustawie.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykazać poprzez załączenie do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej dokumentów potwierdzających, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia obejmującą dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i/lub telefaksów i/lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, mogą być spełnione łącznie. Wymóg wykazania się właściwym doświadczeniem w postaci realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi zamówienia winien być spełniony przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w pełnym zakresie. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jako spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych i wymaganych w pkt III.3.2, będących załącznikami do wniosku Wykonawcy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści wypełnionej zgodnie ze wzorem lub sporządzony według wzoru druku stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia na stronie Zamawiającego www.csioz.gov.pl Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwośc zmiany umowy w szczególności: a)w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo spowodowane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; b) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; c) w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych wyrobów z zachowaniem cen jednostkowych wyrobów przy nie zmienności cen jednostkowych z zastrzeżeniem, że podana wartość umowy (cena wybranej oferty brutto) nie zostanie przekroczona; d) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT możliwa jest zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki, jak i obniżki. Wartość umowy zmienia się odpowiednio; e) gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji z tym, że cena wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku do oferty.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.csioz.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, czytelnym pismem. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; b) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 333 000,00 zł brutto; c) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 1000.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji d) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny, WYCHODZĄC OD USTALONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CENY WYWOŁAWCZEJ 333 000,00 PLN ! SYSTEM UMOŻLIWIA SKŁADANIE WYŁĄCZNIE OFERT O CENIE NIŻSZEJ NIŻ OFERTA WIODĄCA W DANYM MOMENCIE! e) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające! Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; ZŁOŻENIE OFERTY O RAŻĄCO NISKIEJ CENIE SPOWODUJE ZABLOKOWANIE PLATFORMY LICYTACYJNEJ !!! f) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; g) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-06-04 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, pok. 127, I piętro, z podaniem znaku sprawy: CSIOZ-WZP-6151.27.2012

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-06-13 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-06-13 11:45:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie całości przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% ceny brutto całego zamówienia, wynikającej z przedłożonej oferty. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy. 2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000, a dokument potwierdzający wpłatę (potwierdzenie przelewu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, przed podpisaniem umowy; b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, przed podpisaniem umowy. 3. Z dokumentu gwarancji bankowej / poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wezwania. 4. Zamawiający zaleca by gwarancja bankowa /poręczenie zostały przedłożone zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia. Treść przedkładanego przez Wykonawcę dokumentu nie musi być identyczna ze wskazanym wzorem, jednak Zamawiający nie zaakceptuje gwarancji/poręczenia zawierające treści sprzeczne względem treści Załącznika nr 8 do Ogłoszenia. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. 5. W przypadku wpłaty przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza Zamawiający może za zgodą Wykonawcy zaliczyć kwotę wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.csioz.gov.pl (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła