Licytacja L-178-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-178-2009 - Wymiana chodnika wzdłuż ogrodzenia ZOO

Dane zamawiającego

Wojciech Bochenek, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
Aleja Różana 2
41-501, Chorzów

Numer ogłoszenia w BZP:

320924-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-22 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Modernizacja chodnika wzdłuż ogrodzenia ZOO przy Promenadzie gen. J. Ziętka w WPKiW S.A. w Chorzowie. Wymagany okres gwarancji na wykonane prace 36 miesięcy. Specyfikacja techniczna oraz przedmiar znajdują się na stronie www.wpkiw.com.pl.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na wymianę chodnika wzdłuż ogrodzenia ZOO przy Promenadzie gen. J. Ziętka w WPKiW S.A. w Chorzowie będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000.00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-21 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg. formuły spełnia - nie spełnia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie (zaleca się stosowanie wzoru dostępnego na www.wpkiw.com.pl) do udziału w postępowaniu należy załączyć: A) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, B) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków, C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania wniosków, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach B-C składa dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. z dn. 24.05.2006 r. Nr 87 poz. 605) tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: aa) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; bb) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie to powinno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania wniosków – jeżeli dotyczy okoliczności wskazanych w pkt aa) lub też nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków – jeżeli dotyczy okoliczności wskazanych w pkt bb). D) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże się przynajmniej jedną robotą budowlaną (budowa/remont drogi, chodnika) na kwotę nie niższą niż 200.000 zł brutto każda, E) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; F) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywały zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wymagane jest załączenie kserokopii uprawnień: - do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis na listę Okręgowej Izby Budownictwa, W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. • Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). • W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (-y) nie wymienioną (-e) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. • Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. • Dokumenty wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie wniosek: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, partnerzy winni spełniać następujące wymagania: a/ oświadczenie wskazane w punkcie A) powinno być złożone łącznie przez wszystkich wykonawców lub przez podmiot upoważniony w imieniu wszystkich, b/ dokumenty wskazane w punkcie B) i C) powinny być przedstawione przez wszystkich wykonawców, c/ warunki określone w punktach D) i F) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) winni spełniać łącznie, d/ dokument wskazany w punkcie E) powinien być przedstawiony przez wszystkich wykonawców, którzy będą brali udział w robotach budowlanych, e/ wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

Do 30.11.2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem - na rachunek Zamawiającego w Bank Zachodni WBK nr 84 1090 2024 0000 0001 0715 1841, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawia kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.wpkiw.com.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.wpkiw.com.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za realizację całego zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem do momentu otwarcia licytacji. 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych: Jadwiga Łuczak – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, nr tel.: (032) 7937008*5384, Wojciech Bochenek – Inspektor ds. Zamówień Publicznych, nr tel.: (032) 7937008*5384. W sprawach technicznych: Piotr Ćwieląg – Inspektor Nadzoru Budowlanego, nr tel.: (032) 7937008*5231, PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. oraz opisane Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na modernizację chodnika wzdłuż ogrodzenia ZOO w WPKiW S.A. w Chorzowie. Nie otwierać przed dniem 18.09.2009 r. godz. 09:00. Wzór umowy znajduje się na stronie www.wpkiw.com.pl. Wnioski wraz z pozostałymi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, pokój nr 101 (Sekretariat), do 18.09.2009 do godz. 09:00.

Informacje o wadium:

- wymagane jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 2.500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), - wadium wnosi się przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji tj. do 21.09.2009 r. do godz. 09:00), - wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w: Bank Zachodni WBK nr 84 1090 2024 0000 0001 0715 1841 (musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji tj. do 21.09.2009 r. do godz. 09:00), - wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do licytacji tj. do 21.09.2009 r. do godz. 09:00 w osobnej kopercie opisanej jak do przetargu z dopiskiem „wadium”, w sekretariacie WPKiW S.A., Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, pok. 101.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-21 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 25 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-16 14:45:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła