Licytacja L-178-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-178-2016 - Rem. chododnika przy ul. IIAWP- Etap II

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Miłkowice, Gmina Miłkowice
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 71 m. 71
Miejscowość: Miłkowice, Kod pocztowy: 59-222
Tel.: 76-8197021, Faks: 76-8871-213
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

301571

Termin otwarcia licytacji:

2016-09-01 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rem. chododnika przy ul. IIAWP- Etap II
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka chodnika położonego w pasie drogi powiatowej nr 2210D, przy ulicy II Armii Wojska Polskiego (działka nr 409) w Miłkowicach na odcinku o długości 364 m. Główny zakres robót do wykonania: 1. Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, wycinka drzew i karczowanie pni, roboty rozbiórkowe, mechaniczne wykonanie koryta, roboty ziemne, cięcie piłą nawierzchni bitumicznych. 2. Podbudowa, w tym: warstwa mieszanek mineralno- bitumicznych, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 4. Krawężniki i obrzeża betonowe, ściek uliczny z dwóch rzędów kostki betonowej. 5. Roboty pozostałe, w tym: wykonanie trawników, rozścielenie wióru drewnianego, kory, regulacja i remont studzienek, remont i malowanie barier ochronnych, oznakowanie na czas prowadzenia robót, inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności: 1) rozbiórkowych 2) wykonanie koryta 3) wykonanie podbudowy 4) wykonanie nawierzchni bitumicznej 5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 6) wykonanie krawężników, obrzeży i ścieku przykrawężnikowego Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie reguluje projekt umowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty 45.23.30.00-9
45.23.31.20-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31.10.2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:2.500,00 PLN w formie zgodniej z art . 45 ust.6 ustawy Pzp. 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Wschowa o/Miłkowice 94 86 69 00 01 03 20 59 29 20 00 0003 Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert . Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 3. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie "oryginał dowodu wniesienia wadium” Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat ( a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał min. 1 zadanie dotyczące wykonanych robót budowlanych, które polegały na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub chodnika lub placu, o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni min. 800,00 m2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie min. 1 osoba na stanowisku Kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
Zamawiający informuje, że w związku z tym iż na platformie licytacji elektronicznej ogłoszenie o zamówieniu nie jest dostosowane do aktualnych przepisów Ustawy Pzp, Wykonawcy muszą dostarczyć dokumenty zgodne z aktualną ustawą Pzp wskazane przez Zamawiającego w niniejszym punkcie tj: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 i 2 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczenia Wykonawca dostarczy: 1. Wykaz robót budowlanych wraz z referencjami lub innymi dokumentami stwierdzającymi iż zostały wykonane zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończone 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) Informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 5) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25 a ust. 1 6) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Zamawiający informuje ze warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej został wpisany do warunku wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Inne niewymienione dokumenty

Zamawiający zobowiązani są do dostarczenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1.Zmiany terminu realizacji robót budowlanych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku: a)zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b)zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; c)gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; d)warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: -niedopuszczalne temperatury powietrza tj: występowanie przez kolejno pięć dni roboczych obfitych opadów śniegu ,zalegającego śniegu oraz temperatur poniżej - 5 ( minus pięć) stopni Celcjusza, potwierdzonych przez pracownika zamawiającego, -występowanie opadów deszczu przez pięć kolejnych dni roboczych potwierdzonych zaświadczeniem lub innym dokumentem przez Stację Meteorologiczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej co wykaże Wykonawca, -zaistnienie przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, powódź, trzęsienie ziemi, e) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające wykonanie robót w okresie powyżej 5 dni , co wykaże Wykonawca, f)w przypadku konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej, bez dokonania których nie jest możliwe prowadzenie robót przez Wykonawcę; g)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2.2 Zmian osobowych: a)zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu; b)zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c)zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d)rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; e)powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert. 2.3 Pozostałych zmian: a)w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b)w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; c)zmiany ilości płatności jeśli Zamawiający uzna zasadność takiej zmiany na podstawie uzasadnienia Wykonawcy; d)przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; e)obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; f)zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; g)zmiana nazwy zadania; h)dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektro - nicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na plat formę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem ht tp://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: -komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet , -zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brut to, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brut to. 7. Licytacja elektro niczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 244.821,00 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert , liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert , z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-08-26 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urzad Gminy Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice pok. sekretariat, I pietro

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-09-01 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-09-01 09:05:43

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej brutto. Szczegółowe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w projekcie umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w projekcie umowy który Zamawiający udostępnił na stronie zamawiającego : bip.ugmilkowice.dolnyslask.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła