Licytacja L-178-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-178-2018 - Dostawa odczynników laboratoryjnych

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

543348-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa odczynników laboratoryjnych

Dostawy

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych. 2.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym. 3.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rzeczy w opakowaniach fabrycznie nowych, najwyższej jakości, spełniające wymogi obowiązujących przepisów, posiadające dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jej wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych) PLN.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

20

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-04-20 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:10.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Dostawa odczynników laboratoryjnych - Nr sprawy: ZP-P-I.271.54.2018

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania oferty

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


70 dni od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: UMOWA NR ……../OW/18 zawarta w dniu ................. r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ...................... – ...................... – zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną, a ............. z siedzibą w ............., NIP ..........., REGON ............., reprezentowaną przez: ...................... – ................, zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z realizacją przez Gminę Lublin projektu Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. § 1 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych, zwanych dalej odczynnikami, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym. 3.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rzeczy w opakowaniach fabrycznie nowych, najwyższej jakości, spełniające wymogi obowiązujących przepisów, posiadające dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie. § 2 1.Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rzeczy dostarczanych w ramach niniejszej umowy, posiada prawo swobodnego nimi dysponowania oraz, że nie są one dotknięte żadną wadą fizyczną i wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. 2.Wykonawca oświadcza, że odczynniki objęte niniejszą umową zostały zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta. § 3 1.W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca dostarczy odczynniki własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do miejsc spełnienia świadczenia, wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy, wraz z wymaganymi dokumentami. 2.Miejscami spełnienia świadczenia, o których mowa w ust. 1 są: 1)budynek Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie przy Alejach Racławickich 7 – dla odczynników z poz. 1 – 7, załącznika nr 1 do niniejszej umowy; 2)budynek Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie przy ul. Lwowskiej 11 – dla odczynników z poz. 8 – 9, załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 3.Wykonawca zapewni takie opakowanie odczynników oraz warunki transportu, jakie są wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do Zamawiającego. 4.Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu odczynników do Zamawiającego oraz warunków jakich można się spodziewać u Zamawiającego. 5.Wraz z dostawą odczynników Wykonawca dostarczy i wyda Zamawiającemu wszelkie dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na użytkowanie odczynników zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. 6.Dokumenty, o których mowa w ust. 5 będą sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. § 4 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odczynniki o terminie ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia. § 5 1.Wykonawca dostarczy wszystkie rzeczy będące przedmiotem umowy w ilościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w terminie 70 dni od daty zawarcia umowy. 2.Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę Strony uznają datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 6 1.Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu odczynników objętych niniejszą umową, zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. 2.Przedmiotem odbioru będą również dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej umowy. 3.Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. § 7 1.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia. Za wadę Strony przyjmują w szczególności każdą niezgodność dostarczanych odczynników z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w czasie odbioru w terminie 7 od ich zgłoszenia, Zamawiający może odstąpić od umowy. 3.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru odczynników w przypadku braku dokumentów, o których mowa w niniejszej umowie. § 8 1.Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w kwocie ......... zł (słownie: ..............) brutto, na którą składa się kwota netto ......... zł (słownie: ..............) oraz podatek VAT w wysokości 23%. 2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy niezbędne do jej wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy. 4.Z tytułu opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 5.Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. § 9 1.Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne odczynników objętych niniejszą umową. 2.Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu. 3.W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 4.Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 3. § 10 1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 4.W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych określonych w ust. 1. 5.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych. 6.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7.Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne. § 11 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 12 1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku gdy: 1)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2)konieczność dokonania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WL, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 3)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego lub zaleceń Instytucji Zarządzającej; 4)wynikną rozbieżności lub niejasności w nieistotnych postanowieniach umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 5)Wykonawcę, któremu Zamawiający udzieli zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. § 13 Od obowiązków wynikających z umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie. § 14 Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. § 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. § 16 1.Strony postanawiają wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać polubownie. 2.W przypadku nierozwiązania sporu polubownie, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. § 17 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Iwona Wieżel– Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 12. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 17.04.2018 r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła