Licytacja L-179-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-179-2016 - Przebudowa dróg gminnych - Etap IV

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

302046

Termin otwarcia licytacji:

2016-09-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych - Etap IV
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie przebudowy dróg gminnych w dwóch lokalizacjach w następującym zakresie: A. Przebudowa drogi gminnej nr 115465L w m. Bezek Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego. Szerokość nowej nawierzchni z kruszyw łamanych 1 x 5,0 m, szerokość jezdni asfaltowej 1 x 3,5 m, szerokość poboczy 2 x 0,75 m, długość odcinka 300 m. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Likwidację kolein poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia, wyrównanie ubytków i wzmocnienie warstwy podbudowy w miejscach istniejących wyrw w nawierzchni. 2. Ułożenie nowej warstwy asfaltowej grubość 6 cm na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego z nadaniem profilu poprzecznego. 3. Wzmocnienie poboczy i zjazdów na całym odcinku jako uzupełnienie na istniejącym poboczu do poziomu ułożonej warstwy asfaltowej w celu zabezpieczenia brzegów nawierzchni asfaltowej przed odrywaniem B. Przebudowa drogi gminnej nr 115410L w m. Wola Korybutowa Kolonia Odcinek 1. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego. Szerokość jezdni asfaltowej 1 x 3,0 m, szerokość poboczy 2 x 0,5 m, długość odcinka 340 m Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Likwidację kolein poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia, wyrównanie ubytków i wzmocnienie warstwy podbudowy w miejscach istniejących wyrw w nawierzchni. 2. Ułożenie nowej warstwy asfaltowej grubość 6 cm na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego z nadaniem profilu poprzecznego. 3. Wzmocnienie poboczy i zjazdów na całym odcinku jako uzupełnienie na istniejącym poboczu do poziomu ułożonej warstwy asfaltowej w celu zabezpieczenia brzegów nawierzchni asfaltowej przed odrywaniem Odcinek 2. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego. Szerokość jezdni asfaltowej 1 x 3,5 m, szerokość poboczy 2 x 0,5 m, długość odcinka 580 m Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Likwidację kolein poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z tłucznia, wyrównanie ubytków i wzmocnienie warstwy podbudowy w miejscach istniejących wyrw w nawierzchni. 2. Ułożenie nowej warstwy asfaltowej grubość 6 cm na istniejącej warstwie kruszywa kamiennego z nadaniem profilu poprzecznego. 3. Wzmocnienie poboczy i zjazdów na całym odcinku jako uzupełnienie na istniejącym poboczu do poziomu ułożonej warstwy asfaltowej w celu zabezpieczenia brzegów nawierzchni asfaltowej przed odrywaniem.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Wykonanie robót do 14 października 2016r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
NIE WYMAGANE

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w dziale: INFORMACJE DODATKOWE

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany mogą: 1) dotyczyć przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku: a) zmian przepisów prawa, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji lub warunków wykonywania robót do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, b) zmian będących następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji czy odmowa ich wydania na skutek błędów w dokumentacji, c) opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, d) zmian w dokumentacji dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, f) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, h) wystąpienia robót nieprzewidzianych związanych z wykonaniem robót, o okres, w którym roboty będące przedmiotem umowy nie będą mogły być prowadzone, i) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; 2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku: a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) dotyczyć zmiany numeru rachunku bankowego lub innych danych wykonawcy, 4) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

Termin związania ofertą

30 dni od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.000 zł brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-08-29 12:16:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-09-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-09-05 11:59:25

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy zamieszczono na stronie internetowej www.siedliszcze.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Informacje dodatkowe: 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie www.siedliszcze.pl. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 3. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; 2) praca operatorów sprzętów i pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia 3) inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej www.siedliszcze.pl. 4. Jeżeli w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej www.siedliszcze.pl stanowiącej opis przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją projektową. 5. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: nie wymagane III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: nie wymagane III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 2. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na stronie www.siedliszcze.pl 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła