Licytacja L-180-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-180-2018 - Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla podstrefy LSSE Okmiany wraz z rozruchem technologicznym

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Chojnów, Gmina Chojnów
Adres pocztowy: ul.Fabryczna1
Miejscowość: Chojnów, Kod pocztowy: 59-225
Tel.: 768188502, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

545534-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla podstrefy LSSE Okmiany wraz z rozruchem technologicznym

Roboty budowlane

2.1. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Okmiany, gmina Chojnów. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: - demontaż istniejącego ogrodzenia, - przebudowę kabla telekomunikacyjnego, - posadowienie zbiorników oczyszczalni ścieków: z1 – retencyjnego oraz Z2 – bioreaktora typu MINIDEPURAL i studni pomiarowej (SP), - budowę komory sita KSI, - posadowienie zbiornika osadu (Z3), - budowa komory technologicznej (KT) - budowa obiektów liniowych w zakresie oczyszczalni ścieków: Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studnią (SW), Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, Budowa połączeń między obiektowych: rurociągów osadu, przewodów powietrza - budowa wylotu do odbiornika, - budowa kabli zasilania, sterowania oraz oświetlenia, - montaż technologiczny urządzeń oczyszczalni ścieków, - budowa dróg, chodników i stanowiska na kontenery - budowa ogrodzenia, - wykonanie zagospodarowania terenu: humusowania, obsiewu trawą, zazielenienia - rozruch technologiczny 2.2. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez firmę PW EnEko Sp. z o. o., Gliwice, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami poza obszarem kontenerowej oczyszczalni ścieków. 2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., - zapewnienie na własny koszt kierownika budowy, - zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne na koszt Wykonawcy, - oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji (w tym także dokumentacji fotograficznej) obejmującej zakres robót objętych zamówieniem, - wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą ( 4 egz. ), - naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - uporządkowanie i przywrócenie terenu budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu wraz z oświadczeniami dot. nie wniesienia uwag, podpisanymi przez właścicieli działek najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 2.4. Rozpoczęcie robót nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. 2.5. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 2.6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., - nadzoru nad bhp, - ustalania i utrzymania porządku, - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, - dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia, - ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych, - ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 2.7. Uwagi: 2.7.1. Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania jest projekt budowlany i STWiOR, przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w terenie i uwzględnienia wszystkich możliwych dodatkowych kosztów w ofercie. Uwaga: W przedmiarze robót „Kontenerowa oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej dla podstrefy Okmiany. Oczyszczalnia ścieków-instalacje elektryczne”, w dziale 1 „Szafy i okablowanie” w pozycji 13, 14, 31 powinno być 107mb, a nie 460mb. Ponadto wyjaśniamy, że w projekcie budowlanym 498/11-03 str. 8 poz. „Przewody (kable) energetyczne i sterownicze 69,00 m” jest podana błędna wartość wszystkich kabli. Prawidłowe wartości podane są w przedmiarze j/w poz. 15-22. 2.7.2. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonaniem zamówienia przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną (z zachowaniem kolejności pozycji kosztorysowych), łącznie ze składnikami cenotwórczymi w terminie 7 dni roboczych od zakończenia licytacji. 2.8. W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace nieujęte w dokumentacji projektowej,a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp. 2.9. Rozwiązania równoważne 2.9.1. W przypadku wskazania w projekcie budowlanym lub przedmiarze robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od parametrów podanych w dokumentacji technicznej. 2.9.2. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2.9.3. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.11. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności: - roboty drogowe, - roboty ogólnobudowlane, - roboty elektryczne, - roboty instalacyjne.

www.bip.gmina-chojnow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. We wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca powinien wpisać swój login (identyfikator) w miejscu do tego przeznaczonym. 10.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 10.2.3. Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. UWAGA ! Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 10.3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 10.3.1. Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 10.3.2. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 10.5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 3 000,00 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 2 371 671,83 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 83/100). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10.6. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 9:00. 10.7. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 10.8. Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 10.9 Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych przez Wykonawców wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 10.10 Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 10.11 Licytacja elektroniczna w powyższym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 10.12 W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 10.13 Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: a) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. b) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, c) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 10.14. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 10.15. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 10.16. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

3000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-04-27 09:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Nie dotyczy

-

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł

-

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 zadania o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł każde z zadań w zakresie podobnym jak w niniejszym przedmiocie zamówienia. b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - osoba na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi jak w przedmiocie zamówienia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów - co najmniej 3 letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od chwili uzyskania uprawnień budowlanych).

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3), Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 7, Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – załącznik nr 7, Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 7

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór stanowi załącznik nr 4, Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5, Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

-

Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6, Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - załącznik nr 1

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


15.12.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 8%. Uregulowania dot. zabezpieczenia zawarto we wzorze umowy (załącznik nr 8)

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy - załącznik nr 8

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

12.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 55 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 12.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BS Chojnów nr 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 z dopiskiem: "Wadium do licytacji elektronicznej na zadanie pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla podstrefy LSSE Okmiany” wraz z rozruchem technologicznym, nr SOGCH/ZP/6/2018. 12.3. Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie Urzędu. 12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła